Masaże

  • masaż lecz­ni­czy - jed­na z naj­star­szych metod fizjo­te­ra­peu­tycz­nych;  wyra­fi­no­wa­ne tech­ni­ki manu­al­ne (chwy­ty, aku­pre­su­ra) sto­so­wa­ne przez masa­ży­stę, w spo­sób mecha­nicz­ny wpły­wa­ją na skó­rę, tkan­kę pod­skór­ną, mię­śnie, toreb­ki i wią­za­dła sta­wo­we; wyko­ny­wa­ne czyn­no­ści sty­mu­lu­ją układ krą­że­nia, układ ner­wo­wy, układ wewnątrz­wy­dziel­ni­czy oraz narzą­dy wewnętrzne.Masaż sto­su­je się dla zła­go­dze­nia sztyw­no­ści, napię­cia i bólu mię­śni, łago­dze­nia migre­no­we­go i napię­cio­we­go bólu gło­wy oraz bólów lędź­wio­wo-krzy­żo­wych. Masaż może usu­wać przy­kur­cze koń­czyn. Zwy­kle masaż lecz­ni­czy pole­ga na roz­luź­nia­niu mię­śni oraz łago­dze­niu napię­cia mięśniowego.


rehab1
rehab6
  • masaż bań­ką chiń­ską - masaż wyko­nu­je się przy uży­ciu gumo­wej bań­ki próż­nio­wej; z powo­dze­niem sto­su­je się go przy bólach krę­go­słu­pa, sku­tecz­nie wal­czy z cel­lu­li­tem; wspo­ma­ga się zwal­cza­nie infek­cji; jest rów­nież sto­so­wa­ny w pro­fi­lak­ty­ce pod­no­sząc odpor­ność organizmu
  • dre­naż lim­fa­tycz­ny - rodzaj masa­żu sto­so­wa­ny w tera­pii prze­ciw­o­brzę­ko­wej; poprzez prze­su­wa­nie, prze­py­cha­nie, wyci­ska­nie uspraw­nia się krą­że­nie lim­fa­tycz­ne, popra­wia warun­ki odżyw­cze tka­nek oraz likwi­du­je obja­wy zasto­ino­we pły­nów tkan­ko­wych, co przy­spie­sza pro­ces leczenia
Scroll To Top
Uni-Med