Masaże

  • masaż lecz­ni­czy - jedna z naj­star­szych metod fizjo­te­ra­peu­tycz­nych;  wyra­fi­no­wane tech­niki manu­alne (chwyty, aku­pre­sura) sto­so­wane przez masa­ży­stę, w spo­sób mecha­niczny wpły­wają na skórę, tkankę pod­skórną, mię­śnie, torebki i wią­za­dła sta­wowe; wyko­ny­wane czyn­no­ści sty­mu­lują układ krą­że­nia, układ ner­wowy, układ wewnątrz­wy­dziel­ni­czy oraz narządy wewnętrzne.Masaż sto­suje się dla zła­go­dze­nia sztyw­no­ści, napię­cia i bólu mię­śni, łago­dze­nia migre­no­wego i napię­cio­wego bólu głowy oraz bólów lędźwiowo-krzyżowych. Masaż może usu­wać przy­kur­cze koń­czyn. Zwy­kle masaż lecz­ni­czy polega na roz­luź­nia­niu mię­śni oraz łago­dze­niu napię­cia mięśniowego.


rehab1
rehab6

  • masaż bańką chiń­ską - masaż wyko­nuje się przy uży­ciu gumo­wej bańki próż­nio­wej; z powo­dze­niem sto­suje się go przy bólach krę­go­słupa, sku­tecz­nie wal­czy z cel­lu­li­tem; wspo­maga się zwal­cza­nie infek­cji; jest rów­nież sto­so­wany w pro­fi­lak­tyce pod­no­sząc odpor­ność organizmu
  • dre­naż lim­fa­tyczny - rodzaj masażu sto­so­wany w tera­pii prze­ciw­o­brzę­ko­wej; poprzez prze­su­wa­nie, prze­py­cha­nie, wyci­ska­nie uspraw­nia się krą­że­nie lim­fa­tyczne, popra­wia warunki odżyw­cze tka­nek oraz likwi­duje objawy zasto­inowe pły­nów tkan­ko­wych, co przy­spie­sza pro­ces leczenia

Nasi lekarze

mgr fizjo­te­ra­pii Mag­da­lena Nowak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
18-20
14-16
8-12
18-20
Scroll To Top