Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
18-20

Dodatkowe informacje:

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, nefrologia, hipertensjologia

Zainteresowania zawodowe: chorób nerek i nadnerczy (wady rozwojowe, kamica, nowotwory, glomerulopatia), związek pomiędzy chorobami nerek a nadciśnieniem tętniczym

Zainteresowania pozazawodowe: żeglarstwo, sporty wodne, historia soli, historia Wenecji, malarstwo, marynistyka

Pro­fe­sor Mar­cin Adam­czak posia­da ponad 20 let­nią prak­ty­kę kli­nicz­ną w zakre­sie cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii, hiper­ten­sjo­lo­gii oraz endo­kry­no­lo­gii i cho­rób meta­bo­licz­nych. Jest współ­au­to­rem aktu­al­nych zale­ceń Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nad­ci­śnie­nia Tęt­ni­cze­go. Jest człon­kiem zarzą­du Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nefrologicznego.

Będąc pro­fe­so­rem Kate­dry i Kli­ni­ki Nefro­lo­gii, Endo­kry­no­lo­gii i Cho­rób Prze­mia­ny Mate­rii Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Kato­wi­cach pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tycz­ne ze stu­den­ta­mi pol­sko- i anglo­ję­zycz­ny­mi. Poza języ­kiem angiel­skim, bie­gle posłu­gu­je się tak­że języ­kiem nie­miec­kim. Jest auto­rem wie­lu publi­ka­cji nauko­wych w pre­sti­żo­wych wydaw­nic­twach pol­skich i zagra­nicz­nych: 64 ory­gi­nal­nych prac nauko­wych, 50 prac poglą­do­wych i 37 roz­dzia­łów w książ­kach w zakre­sie hiper­ten­sjo­lo­gii i nefro­lo­gii (Index Hirsh: 26). Jest lau­re­atem wie­lu nagród i wyróż­nień, m.in. m.in.: dwóch zespo­ło­wych nagród Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Nad­ci­śnie­nia Tęt­ni­cze­go, czte­rech nagród mini­stra zdro­wia oraz w 2003 roku nagro­dy za naj­lep­szą pre­zen­ta­cję w dzie­dzi­nie nefro­lo­gii pod­czas Euro­pe­an Coun­cil for Blo­od Pres­su­re and Car­dio­va­scu­lar Research.

Pro­wa­dzo­na przez Pro­fe­so­ra Mar­ci­na Adam­cza­ka dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­cza doty­czy nastę­pu­ją­cych kie­run­ków badań: stę­że­nie lep­ty­ny w oso­czu u cho­rych na prze­wle­kłą cho­ro­bę nerek leczo­nych hemo­dia­li­za­mi lub pod­da­nych trans­plan­ta­cji ner­ki; udział lep­ty­ny w pato­ge­ne­zie samo­ist­ne­go nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go i wpływ leków prze­ciw­nad­ci­śnie­nio­wych na lep­ty­ne­mię; lep­ty­ne­mia w oso­czu u osób w wie­ku pode­szłym; regre­sja stward­nie­nia kłę­busz­ków ner­ko­wych pod wpły­wem ena­la­pri­lu; wpływ leków prze­ciw­nad­ci­śnie­nio­wych na adi­po­nek­ty­ne­mię u cho­rych na samo­ist­ne nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze; adi­po­nek­ty­ne­mia u osób w wie­ku pode­szłym, u cho­rych z nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym samo­ist­nym, oraz u cho­rych z prze­wle­kłą cho­ro­bą nerek leczo­nych hemo­dia­li­za­mi lub pod­da­nych trans­plan­ta­cji ner­ki; pato­ge­ne­za nad­ci­śnie­nia naczy­nio­wo-ner­ko­we­go; tzw. pro­gra­mo­wa­nie pło­do­we; wpływ kal­ci­mi­me­ty­ku na gospo­dar­kę hormonalną.

Mar­cin Adam­czak jest absol­wen­tem Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Wie­dzę z zakre­su nefro­lo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej pogłę­biał w latach 2001-2003 i 2006-2007 pod­czas sta­ży nauko­wych na Oddzia­le Nefro­lo­gii Kli­ni­ki Cho­rób Wewnętrz­nych Uni­wer­sy­te­tu w Heidel­ber­gu, gdzie przed kolej­ne lata był współ­pra­cow­ni­kiem pro­fe­so­ra Eber­har­da Rit­za kie­row­ni­ka Kli­ni­ki Nefro­lo­gicz­nej z Ośrod­kiem Dia­li­zy Poza­ustro­jo­wej na Uni­wer­sy­te­cie w Heil­del­ber­gu. Pro­wa­dzi wykła­dy w Pol­sce i zagra­ni­cą. Pro­fe­sor Mar­cin Adam­czak jest egza­mi­na­to­rem w Cen­trum Egza­mi­nów Medycz­nych w Łodzi w zakre­sie hiper­ten­sjo­lo­gii i nefrologii. 

Prof. dr hab. n. med. Mar­cin Adam­czak jest kon­sul­tan­tem nauko­wym w Uni-Med.

Posia­da trzy spe­cja­li­za­cje medycz­ne: cho­ro­by wewnętrz­ne, nefro­lo­gia i hipertensjologia.

Scroll To Top
Uni-Med