Leczenie bruksizmu

Leczenie zgrzytania zębami w poradni Uni-Med w Sosnowcu

Sta­wy skro­nio­wo-żuchwo­we połą­czo­ne kością żuchwy oraz inny­mi ele­men­ta­mi ukła­du rucho­we­go narzą­du żucia bio­rą udział w akcie żucia pokar­mów, mówie­nia, zie­wa­nia. Zabu­rze­nie któ­re­go­kol­wiek z ele­men­tów tego ukła­du wpły­wa na pozo­sta­łe i może powo­do­wać takie dole­gli­wo­ści jak bóle czy zabu­rze­nia zwar­cia zębów. Spo­śród róż­nych scho­rzeń mogą­cych spo­wo­do­wać dys­funk­cje sta­wo­wą na pierw­szym miej­scu znaj­du­je się bruk­sizm. Jest to scho­rze­nie, któ­re obja­wia się nie­świa­do­mym zaci­ska­niu mię­śni żwa­czy lub/i zgrzy­ta­niem zęba­mi. Obja­wem, któ­ry jest naj­czę­ściej sygna­li­zo­wa­ny przez pacjen­tów z zabu­rze­nia­mi funk­cji sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych jest ból gło­wy, bóle ucha oraz szu­my i zabu­rze­nia słu­chu oraz wzrost napię­cia i bóle mię­śni obrę­czy bar­ko­wej. Inny­mi nie­przy­jem­ny­mi odczu­cia­mi są przy­ty­ka­nie ucha, trza­ski i bóle w sta­wach pod­czas otwie­ra­nia i zamy­ka­nia ust (np. przy zie­wa­niu) oraz żuciu pokar­mów. Zachę­ca­my rów­nież do sko­rzy­sta­nia z usług innych spe­cja­li­stów Uni-Med, takich jak laryn­go­log czy den­ty­sta.

Jak wygląda leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych?

Lecze­nie skła­da się z kil­ku faz, któ­re roz­po­czy­na dia­gno­sty­ka radio­lo­gicz­na i ana­li­za przy­pad­ku. Następ­nie nasz spe­cja­li­sta przed­sta­wia pacjen­to­wi przy­czy­ny dys­funk­cji i moż­li­wo­ści eli­mi­na­cji szko­dli­wych nawy­ków. Kolej­nym eta­pem jest wyko­na­nie indy­wi­du­al­nej szy­ny nazęb­nej typu płyt­ka nagry­zo­wa Sved lub szy­na zgry­zo­wa Michi­gen, sto­so­wa­nej w celu zmniej­sze­nia napię­cia mię­śnio­we­go i eli­mi­na­cji dole­gli­wo­ści bólo­wych oraz zastrzy­ki kola­ge­no­we poda­wa­ne domię­śnio­wo. W ostat­niej fazie pacjent prze­cho­dzi lecze­nie fizy­ko­te­ra­peu­tycz­ne i reha­bi­li­ta­cję oraz uczy się sto­so­wa­nia relak­sa­cyj­nej tech­ni­ki oddy­cha­nia i rozluźniania. 

Nasi lekarze

Lekarz dentysta Krzysztof Zieliński

specjalista protetyki stomatologicznej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
9-12
14-20
14-20

Spe­cja­li­za­cja: pro­te­ty­ka stomatologiczna

Umie­jęt­ność: implan­to­lo­gia sto­ma­to­lo­gicz­na (OSIS, BDIZ EDI)

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Zabrzu. Stu­dia ukoń­czył w 2006 roku. Przez cały okres stu­diów był nagra­dza­ny sty­pen­dium nauko­wym. W latach 2008-2012 odby­wał staż spe­cja­li­za­cyj­ny z Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w try­bie rezy­denc­kim w Porad­ni Pro­te­ty­ki i Dys­funk­cji przy Kate­drze Dys­funk­cji i Orto­don­cji w Zabrzu, pro­wa­dząc tak­że zaję­cia dydak­tycz­no-kli­nicz­ne ze stu­den­ta­mi SUM (Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycznego).

Od 2012 roku jest dyplo­mo­wa­nym spe­cja­li­stą pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej.

W 2013 roku zakoń­czył cykl szko­leń implan­to­lo­gicz­nych uzy­sku­jąc Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści z Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej OSIS (Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej) oraz Cer­ty­fi­kat BDIZ EDI (Euro­pe­an Asso­cia­tion of Den­tal Implan­to­lo­gi­sts). W roku 2017 uzy­skał cer­ty­fi­kat wło­skiej szko­ły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej Dok­to­ra Dino Garbaccio.

Sta­le pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. Jest współ­au­to­rem prac nauko­wych oraz publi­ka­cji w recen­zo­wa­nych cza­so­pi­smach sto­ma­to­lo­gicz­nych oraz aktyw­nym człon­kiem PTDNŻ (Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Dys­funk­cji Narzą­du Żucia) i OSIS. W krę­gu jego zain­te­re­so­wań są zagad­nie­nia zwią­za­ne z pro­te­tycz­nym lecze­niem dys­funk­cji ukła­du rucho­we­go narzą­du żucia, chi­rur­gia implan­ta­cyj­na, lecze­nie implan­to­lo­gicz­no-pro­te­tycz­ne oraz chi­rur­gia stomatologiczna.

Pocho­dzi z rodzi­ny z tra­dy­cja­mi medycz­ny­mi: mat­ka jest eme­ry­to­wa­nym leka­rzem den­ty­stą, a sio­stra spe­cja­li­stą medy­cy­ny rodzin­nej. Żona jest spe­cja­li­stą ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej terapii.

Z Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ny Uni-Med jest sta­le zwią­za­ny od 2006 roku, gdzie peł­ni funk­cje Kie­row­ni­ka Dzia­łu Sto­ma­to­lo­gii i Inspek­to­ra Ochro­ny Radiologicznej.

Scroll To Top
Uni-Med