Leczenie bruksizmu

Sta­wy skro­nio­wo-żuchwo­we połą­czo­ne kością żuchwy oraz inny­mi ele­men­ta­mi ukła­du rucho­we­go narzą­du żucia bio­rą udział w akcie żucia pokar­mów, mówie­nia, zie­wa­nia. Zabu­rze­nie któ­re­go­kol­wiek z ele­men­tów tego ukła­du wpły­wa na pozo­sta­łe i może powo­do­wać takie dole­gli­wo­ści jak bóle czy zabu­rze­nia zwar­cia zębów. Spo­śród róż­nych scho­rzeń mogą­cych spo­wo­do­wać dys­funk­cje sta­wo­wą na pierw­szym miej­scu znaj­du­je się bruk­sizm. Jest to scho­rze­nie, któ­re obja­wia się nie­świa­do­mym zaci­ska­niu mię­śni żwa­czy lub/i zgrzy­ta­niem zęba­mi.

Obja­wem, któ­ry jest naj­czę­ściej sygna­li­zo­wa­ny przez pacjen­tów z zabu­rze­nia­mi funk­cji sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych jest ból gło­wy, bóle ucha oraz szu­my i zabu­rze­nia słu­chu oraz wzrost napię­cia i bóle mię­śni obrę­czy bar­ko­wej. Inny­mi nie­przy­jem­ny­mi odczu­cia­mi są przy­ty­ka­nie ucha, trza­ski i bóle w sta­wach pod­czas otwie­ra­nia i zamy­ka­nia ust (np. przy zie­wa­niu) oraz żuciu pokar­mów.

Naj­częst­szy­mi przy­czy­na­mi dys­funk­cji sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych są:

 • stres i napię­cie mię­śni (rusza­nie żuchwą w sytu­acjach zde­ner­wo­wa­nia i stre­su)
 • zgrzy­ta­nie zęba­mi
 • zaci­ska­nie zębów
 • roz­le­głe bra­ki zębo­we w odcin­kach bocz­nych, tzw. bra­ki skrzy­dło­we
 • nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z wyrzy­na­niem się ostat­nich trzo­now­ców
 • zmia­ny reu­ma­to­idal­ne sta­wów w orga­ni­zmie
 • wady zgry­zu
 • ura­zy gło­wy lub szczę­ki

Lecze­nie dys­funk­cji sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych zazwy­czaj skła­da się z kil­ku faz:

 • dia­gno­sty­ki radio­lo­gicz­nej i ana­li­zy przy­pad­ku
 • przed­sta­wie­nia pacjen­to­wi przy­czyn dys­funk­cji i omó­wie­nia moż­li­wo­ści eli­mi­na­cji szko­dli­wych nawy­ków
 • wyko­na­nia indy­wi­du­al­nej szy­ny nazęb­nej typu płyt­ka nagry­zo­wa Sved lub szy­na zgry­zo­wa Michi­gen, sto­so­wa­nej w celu zmniej­sze­nia napię­cia mię­śnio­we­go i eli­mi­na­cji dole­gli­wo­ści bólo­wych
 • zasto­so­wa­nia zastrzy­ków z kola­ge­nem poda­wa­nych domię­śnio­wo
 • lecze­nia fizy­ko­te­ra­peu­tycz­ne­go i reha­bi­li­ta­cji (np. elek­tro­ter­pia TENS, utra­dź­wię­ki, masa­że)
 • sto­so­wa­nia relak­sa­cyj­nej tech­ni­ki oddy­cha­nia i roz­luź­nia­nia (np. bio­fe­ed­back)
Nasi lekarze

Lekarz dentysta Krzysztof Zieliński

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
9-13
14-20
14-20

Spe­cja­li­za­cja: pro­te­ty­ka sto­ma­to­lo­gicz­na
Umie­jęt­ność: implan­to­lo­gia sto­ma­to­lo­gicz­na (OSIS, BDIZ EDI)

Not­ka bio­gra­ficz­na:
Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Zabrzu. Stu­dia ukoń­czył w 2006 roku. Przez cały okres stu­diów był nagra­dza­ny sty­pen­dium nauko­wym.
W latach 2008-2012 odby­wał staż spe­cja­li­za­cyj­ny z Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w try­bie rezy­denc­kim w Porad­ni Pro­te­ty­ki i Dys­funk­cji przy Kate­drze Dys­funk­cji i Orto­don­cji w Zabrzu, pro­wa­dząc tak­że zaję­cia dydak­tycz­no-kli­nicz­ne ze stu­den­ta­mi SUM (Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go).
Od 2012 roku jest dyplo­mo­wa­nym spe­cja­li­stą pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej. W 2013 roku zakoń­czył cykl szko­leń implan­to­lo­gicz­nych uzy­sku­jąc Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści z Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej OSIS (Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej) oraz Cer­ty­fi­kat BDIZ EDI (Euro­pe­an Asso­cia­tion of Den­tal Implan­to­lo­gi­sts).
W roku 2017 uzy­skał cer­ty­fi­kat wło­skiej szko­ły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej Dok­to­ra Dino Gar­bac­cio.
Sta­le pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach.
Jest współ­au­to­rem prac nauko­wych oraz publi­ka­cji w recen­zo­wa­nych cza­so­pi­smach sto­ma­to­lo­gicz­nych oraz aktyw­nym człon­kiem PTDNŻ (Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Dys­funk­cji Narzą­du Żucia) i OSIS.
W krę­gu jego zain­te­re­so­wań są zagad­nie­nia zwią­za­ne z pro­te­tycz­nym lecze­niem dys­funk­cji ukła­du rucho­we­go narzą­du żucia, chi­rur­gia implan­ta­cyj­na, lecze­nie implan­to­lo­gicz­no-pro­te­tycz­ne oraz chi­rur­gia sto­ma­to­lo­gicz­na.
Pocho­dzi z rodzi­ny z tra­dy­cja­mi medycz­ny­mi: mat­ka jest leka­rzem den­ty­stą, a sio­stra spe­cja­li­stą medy­cy­ny rodzin­nej. Żona jest spe­cja­li­stą ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii.
Z Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ny Uni-Med jest sta­le zwią­za­ny od 2006 roku, gdzie peł­ni funk­cje Kie­row­ni­ka Dzia­łu Sto­ma­to­lo­gii i Inspek­to­ra Ochro­ny Radio­lo­gicz­nej.

Scroll To Top
Uni-Med