Leczenie bruksizmu

Stawy skroniowo-żuchwowe połą­czone kością żuchwy oraz innymi ele­men­tami układu rucho­wego narządu żucia biorą udział w akcie żucia pokar­mów, mówie­nia, zie­wa­nia. Zabu­rze­nie któ­re­go­kol­wiek z ele­men­tów tego układu wpływa na pozo­stałe i może powo­do­wać takie dole­gli­wo­ści jak bóle czy zabu­rze­nia zwar­cia zębów. Spo­śród róż­nych scho­rzeń mogą­cych spo­wo­do­wać dys­funk­cje sta­wową na pierw­szym miej­scu znaj­duje się bruk­sizm. Jest to scho­rze­nie, które obja­wia się nie­świa­do­mym zaci­ska­niu mię­śni żwa­czy lub/i zgrzy­ta­niem zębami.

Obja­wem, który jest naj­czę­ściej sygna­li­zo­wany przez pacjen­tów z zabu­rze­niami funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych jest ból głowy, bóle ucha oraz szumy i zabu­rze­nia słu­chu oraz wzrost napię­cia i bóle mię­śni obrę­czy bar­ko­wej. Innymi nie­przy­jem­nymi odczu­ciami są przy­ty­ka­nie ucha, trza­ski i bóle w sta­wach pod­czas otwie­ra­nia i zamy­ka­nia ust (np. przy zie­wa­niu) oraz żuciu pokarmów.

Naj­częst­szymi przy­czy­nami dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych są:

 • stres i napię­cie mię­śni (rusza­nie żuchwą w sytu­acjach zde­ner­wo­wa­nia i stresu)
 • zgrzy­ta­nie zębami
 • zaci­ska­nie zębów
 • roz­le­głe braki zębowe w odcin­kach bocz­nych, tzw. braki skrzydłowe
 • nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­zane z wyrzy­na­niem się ostat­nich trzonowców
 • zmiany reu­ma­to­idalne sta­wów w organizmie
 • wady zgryzu
 • urazy głowy lub szczęki

Lecze­nie dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych zazwy­czaj składa się z kilku faz:

 • dia­gno­styki radio­lo­gicz­nej i ana­lizy przypadku
 • przed­sta­wie­nia pacjen­towi przy­czyn dys­funk­cji i omó­wie­nia moż­li­wo­ści eli­mi­na­cji szko­dli­wych nawyków
 • wyko­na­nia indy­wi­du­al­nej szyny nazęb­nej, sto­so­wa­nej w celu zmniej­sze­nia napię­cia mię­śnio­wego i eli­mi­na­cji dole­gli­wo­ści bólowych
 • lecze­nia fizy­ko­te­ra­peu­tycz­nego (np. elek­tro­ter­pia TENS, utra­dź­więki, masaże)
 • sto­so­wa­nia relak­sa­cyj­nej tech­niki oddy­cha­nia i roz­luź­nia­nia (np. biofeedback)

Nasi lekarze

Lekarz den­ty­sta Krzysz­tof Zieliński

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
14-20
14-20
9-13, 15-19

Spe­cja­li­za­cja: pro­te­tyka sto­ma­to­lo­giczna
Umie­jęt­ność: implan­to­lo­gia sto­ma­to­lo­giczna (OSIS, BDIZ EDI)

Notka bio­gra­ficzna:
Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Zabrzu. Stu­dia ukoń­czył w 2006 roku. Przez cały okres stu­diów był nagra­dzany sty­pen­dium nauko­wym.
W latach 2008-2012 odby­wał staż spe­cja­li­za­cyjny z Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w try­bie rezy­denc­kim w Poradni Pro­te­tyki i Dys­funk­cji przy Kate­drze Dys­funk­cji i Orto­don­cji w Zabrzu, pro­wa­dząc także zaję­cia dydaktyczno-kliniczne ze stu­den­tami SUM (Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego).
Od 2012 roku jest dyplo­mo­wa­nym spe­cja­li­stą pro­te­tyki sto­ma­to­lo­gicz­nej. W 2013 roku zakoń­czył cykl szko­leń implan­to­lo­gicz­nych uzy­sku­jąc Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści z Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej OSIS (Ogól­no­pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej) oraz Cer­ty­fi­kat BDIZ EDI (Euro­pean Asso­cia­tion of Den­tal Implan­to­lo­gi­sts).
W roku 2017 uzy­skał cer­ty­fi­kat wło­skiej szkoły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej Dra Dino Gar­bac­cio.
Stale pod­nosi swoje kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach.
Jest współ­au­to­rem prac nauko­wych oraz publi­ka­cji w recen­zo­wa­nych cza­so­pi­smach sto­ma­to­lo­gicz­nych oraz aktyw­nym człon­kiem PTDNŻ (Pol­skiego Towa­rzy­stwa Dys­funk­cji Narządu Żucia) i OSIS.
W kręgu jego zain­te­re­so­wań są zagad­nie­nia zwią­zane z pro­te­tycz­nym lecze­niem dys­funk­cji układu rucho­wego narządu żucia, chi­rur­gia implan­ta­cyjna, lecze­nie implantologiczno-protetyczne oraz chi­rur­gia sto­ma­to­lo­giczna.
Pocho­dzi z rodziny z tra­dy­cjami medycz­nymi: matka jest leka­rzem den­ty­stą, a sio­stra spe­cja­li­stą medy­cyny rodzin­nej. Żona jest leka­rzem ane­ste­zjo­lo­giem.
Z Cen­trum Medyczno-Stomatologiczny Uni-Med jest stale zwią­zany od 2006 roku, gdzie pełni funk­cje Kie­row­nika Działu Sto­ma­to­lo­gii i Inspek­tora Ochrony Radiologicznej.

Scroll To Top