Leczenie protetyczne i implantoprotetyczne


Lekarz dentysta Krzysztof Zieliński

specjalista protetyki stomatologicznej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
9-12
14-20
14-20

Spe­cja­li­za­cja: pro­te­ty­ka stomatologiczna

Umie­jęt­ność: implan­to­lo­gia sto­ma­to­lo­gicz­na (OSIS, BDIZ EDI)

Not­ka bio­gra­ficz­na: Jest absol­wen­tem Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Zabrzu. Stu­dia ukoń­czył w 2006 roku. Przez cały okres stu­diów był nagra­dza­ny sty­pen­dium nauko­wym. W latach 2008-2012 odby­wał staż spe­cja­li­za­cyj­ny z Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej w try­bie rezy­denc­kim w Porad­ni Pro­te­ty­ki i Dys­funk­cji przy Kate­drze Dys­funk­cji i Orto­don­cji w Zabrzu, pro­wa­dząc tak­że zaję­cia dydak­tycz­no-kli­nicz­ne ze stu­den­ta­mi SUM (Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycznego).

Od 2012 roku jest dyplo­mo­wa­nym spe­cja­li­stą pro­te­ty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej.

W 2013 roku zakoń­czył cykl szko­leń implan­to­lo­gicz­nych uzy­sku­jąc Cer­ty­fi­kat Umie­jęt­no­ści z Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej OSIS (Ogól­no­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Implan­to­lo­gii Sto­ma­to­lo­gicz­nej) oraz Cer­ty­fi­kat BDIZ EDI (Euro­pe­an Asso­cia­tion of Den­tal Implan­to­lo­gi­sts). W roku 2017 uzy­skał cer­ty­fi­kat wło­skiej szko­ły implan­to­lo­gii mało­in­wa­zyj­nej Dok­to­ra Dino Garbaccio.

Sta­le pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. Jest współ­au­to­rem prac nauko­wych oraz publi­ka­cji w recen­zo­wa­nych cza­so­pi­smach sto­ma­to­lo­gicz­nych oraz aktyw­nym człon­kiem PTDNŻ (Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Dys­funk­cji Narzą­du Żucia) i OSIS. W krę­gu jego zain­te­re­so­wań są zagad­nie­nia zwią­za­ne z pro­te­tycz­nym lecze­niem dys­funk­cji ukła­du rucho­we­go narzą­du żucia, chi­rur­gia implan­ta­cyj­na, lecze­nie implan­to­lo­gicz­no-pro­te­tycz­ne oraz chi­rur­gia stomatologiczna.

Pocho­dzi z rodzi­ny z tra­dy­cja­mi medycz­ny­mi: mat­ka jest eme­ry­to­wa­nym leka­rzem den­ty­stą, a sio­stra spe­cja­li­stą medy­cy­ny rodzin­nej. Żona jest spe­cja­li­stą ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej terapii.

Z Cen­trum Medycz­no-Sto­ma­to­lo­gicz­ny Uni-Med jest sta­le zwią­za­ny od 2006 roku, gdzie peł­ni funk­cje Kie­row­ni­ka Dzia­łu Sto­ma­to­lo­gii i Inspek­to­ra Ochro­ny Radiologicznej.

Lecze­nie pro­te­tycz­ne obej­mu­je zabie­gi, słu­żą­ce odbu­do­wie utra­co­nych zębów i tka­nek mięk­kich w celu przy­wró­ce­nia funk­cji gry­zie­nia i żucia pokar­mów. Pro­te­zo­wa­nie uzę­bie­nia ma rów­nież na celu popra­wie­nie wra­że­nie este­tycz­ne­go, kosme­tycz­ne­go oraz psy­chicz­ne­go pacjen­ta. Wyko­rzy­stu­je­my nowo­cze­sne mate­ria­ły, w tym por­ce­la­nę posia­da­ją­cą wła­ści­wo­ści optycz­ne takie jak natu­ral­na struk­tu­ra zęba, kon­struk­cje wyko­na­ne z włók­na szkla­ne­go Fibre­Kor oraz meta­li szla­chet­nych (np. zło­ta). Sto­su­je­my meto­dy pre­pa­ra­cji zębów pod koro­ny ze schodkiem.

W naszym gabi­ne­cie, we współ­pra­cy z kil­ko­ma pra­cow­nia­mi pro­te­tycz­ny­mi, wykonujemy:

 • mosty, koro­ny por­ce­la­no­we, koro­ny peł­no­ce­ra­micz­ne Lava Cer­cam na pod­bu­do­wach z tlen­ku cyr­ko­nu­Ko­ro­ny pro­te­tycz­ne są sto­so­wa­ne do zmia­ny kształ­tu, kolo­ru lub osło­ny poje­dyn­cze­go zęba. Wyko­nu­je­my przede wszyst­kim koro­ny por­ce­la­no­we na pod­bu­do­wie meta­lo­wej (mate­ria­ły obo­jęt­ne dla orga­ni­zmu) bar­dzo wytrzy­ma­łe o wyso­kich walo­rach kosme­tycz­nych. Nasze koro­ny por­ce­la­no­we naśla­du­ją wygląd natu­ral­nej struk­tu­ry zęba bez nie­na­tu­ral­nej sza­ro­ści bądź bie­li. Natu­ral­nie wyglą­da­ją­ca odbu­do­wa nie odróż­nia się od sąsia­du­ją­cych zębów pacjen­ta, nawet przy róż­nych źró­dłach świa­tła. Naj­now­sza tech­no­lo­gia pozwa­la rów­nież na wyko­ny­wa­nie koron cało­ce­ra­micz­nych (samej por­ce­la­ny, bez meta­lo­wej pod­bu­do­wy). Dzię­ki temu cha­rak­te­ry­zu­ją się wyso­ka este­tycz­no­ścią i są prak­tycz­nie nie do odróż­nie­nia od natu­ral­ne­go uzębienia.
 • mosty i koro­ny sti­lo­no­we­Mo­sty sta­no­wią uzu­peł­nie­nie cał­ko­wi­te­go bra­ku jed­ne­go lub kil­ku zębów pod warun­kiem, ze lukę ogra­ni­cza­ją zęby wła­sne pacjen­ta, któ­re będą sta­no­wić fila­ry mostu.
 • mosty (szy­no­wa­nie zębów) z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szkla­ne­Tech­no­lo­gia wyko­na­nia mostów pomię­dzy bra­ku­ją­cym uzę­bie­niem z włó­kien szkla­nych pozwa­la zaosz­czę­dzić tkan­ki wła­sne zębów fila­ro­wych (pod­trzy­mu­ją­cych kon­struk­cję mocu­ją­cą uzu­peł­nia­ny ząb), albo­wiem do zębów tych nie jest wyko­ny­wa­ne zako­twi­cze­nie meta­lo­we.
  Szynowanie zębów włóknem szklanym Szynowanie zębów włóknem szklanym Szynowanie zębów włóknem szklanym
  Zasto­so­wa­nie mostów z włó­kien szkla­nych roz­wią­zu­je więc pro­blem ele­men­tów meta­lo­wych i nara­że­nia ustro­ju na moż­li­we wystą­pie­nie pro­ce­sów elek­tro­che­micz­nych w jamie ust­nej. Zale­tą mostów wyko­ny­wa­nych z włó­kien szkla­nych jest moż­li­wość tym­cza­so­we­go uzu­peł­nie­nia bra­ków uzę­bie­nia u pacjen­tów roz­wa­ża­ją­cych róż­ne warian­ty lecze­nia pro­te­tycz­ne­go. (M. Paproc­ki: Włók­na szkla­ne i ich zasto­so­wa­nie w stomatologii)
 • pro­te­zy szkie­le­to­we stan­dar­do­we­Pro­te­zy te zbu­do­wa­ne są na meta­lo­wej kon­struk­cji czę­ścio­wo opie­ra­ją­cej się o pozo­sta­łe w jamie ust­nej zęby fila­ro­we. W pro­te­zach mon­tu­je się meta­lo­we klam­ry, utrzy­mu­ją­ce pro­te­zę, co spra­wia, że jest ona osa­dzo­na sta­bil­nie i moc­no trzy­ma się pod­ło­ża. Roz­wią­za­nie to zapo­bie­ga szyb­kie­mu zani­ko­wi kości oraz odtwa­rza czyn­ność żucia w spo­sób zbli­żo­ny do fizjo­lo­gicz­ne­go.
  Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym
 • szy­no­pro­te­zy szkie­le­to­we­Szy­no­pro­te­zy szkie­le­to­we są sto­so­wa­ne naj­czę­ściej w przy­pad­ku peri­don­to­pa­tii szcze­gól­nie w uzę­bie­niu żuchwy. Sta­bi­li­za­cję roz­chwia­nych zębów sta­no­wi tutaj klam­ra cią­gła.
  Szynoproteza szkieletowa na modelu anatomicznym Szynoproteza szkieletowa na modelu anatomicznym
   
  Szynoproteza szkieletowa na modelu anatomicznym Szynoproteza szkieletowa na modelu anatomicznym
   
  Szynoproteza szkieletowa na modelu anatomicznym Szynoproteza szkieletowa na modelu anatomicznym
  Szy­no­pro­te­za (tu dol­na z mostem meta­lo­wo-por­ce­la­no­wym 6-cio punk­to­wym) z zasto­so­wa­niem kulo­wych bocz­nych zatrza­sków pro­te­tycz­nych Rhe­in
  Szynoproteza z mostem metalowo-porcelanowym modelu anatomicznym Szynoproteza z mostem metalowo-porcelanowym modelu anatomicznym (widok z góry)
   
  Szynoproteza z mostem metalowo-porcelanowym z zatrzaskiem kulowym bocznym Rhein na modelu anatomicznym Most metalowo-porcelanowy z zatrzaskiem kulowym bocznym Rhein

  Zatrzask pro­te­tycz­ny Rhe­in (tu zasto­so­wa­ny do połą­cze­nia szy­no­pro­te­zy z mostem meta­lo­wo-por­ce­la­no­wym)
  Zatrzask Rhein Most metalowo-porcelanowy z zatrzaskiem kulowym bocznym Rhein
 • pro­te­zy szkie­le­to­we kom­bi­no­wa­ne (bez­klam­ro­we) wyko­na­ne na ele­men­tach pre­cy­zyj­nych­Pro­te­zy kom­bi­no­wa­ne są połą­cze­niem uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne­go sta­łe­go i rucho­me­go. Roz­wią­za­nie takie pro­po­nu­je się w przy­pad­kach, gdy nie jest moż­li­we umiej­sco­wie­nie pro­te­zy na sta­łe na ist­nie­ją­cych zębach filarowych.
  Pro­te­za kom­bi­no­wa­na jest dla pacjen­tów bar­dziej wygod­na w porów­na­niu do pro­te­zy wyjmowanej.
  Pro­te­zy te zbu­do­wa­ne są rów­nież na meta­lo­wej kon­struk­cji czę­ścio­wo opie­ra­ją­cej się o pozo­sta­łe w jamie ust­nej zęby.
  Ele­men­ta­mi łączą­cy­mi z pro­te­zą kom­bi­no­wa­ną są zasu­wy (tu zasto­so­wa­ne), zatrza­ski, kład­ki, koro­ny tele­sko­po­we i inne ele­men­ty pre­cy­zyj­ne. Ich zada­niem jest zapew­nie­nie sta­bil­no­ści pro­te­zy w jamie ust­nej.
  Proteza kombinowana z elementem retencyjnym w postaci zasuwy na koronie Proteza kombinowana z elementem retencyjnym w postaci zasuwy na koronie

  Tego typu uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne pozwa­la­ją na este­tycz­ną odbu­do­wę bra­ków zębo­wych bez widocz­nych kla­mer. Pro­te­zy bez­klam­ro­we są dosko­na­łą alter­na­ty­wą dla pro­tez stan­dar­do­wych.
  Zastosowanie zatrzasków Zastosowanie zatrzasków

  Pacjent nie odczu­wa uciąż­li­we­go obni­ża­nia się pro­te­zy, a efekt wizu­al­ny pozba­wio­ny jest widocz­nych kla­mer utrzy­mu­ją­cych. Pro­te­zy szkie­le­to­we bez­klam­ro­we wyma­ga­ją wyko­na­nia koron por­ce­la­no­wych na ist­nie­ją­ce zęby pacjen­ta, a następ­nie zamo­co­wa­nia do nich zasuw lub zatrza­sków. To na tych ele­men­tach opie­rać się będzie cała kon­struk­cja protezy.Po zało­że­niu pro­te­zy ze sztucz­ny­mi zęba­mi nie będą widocz­ne ele­men­ty utrzy­mu­ją­ce i łączą­ce. Tym samym koń­co­wy wizu­al­ny efekt este­tycz­ny będzie doskonały.
 • akry­lo­we pro­te­zy cał­ko­wi­te­Pro­te­za cał­ko­wi­ta uzu­peł­nia brak wszyst­kich zębów. Pro­te­za ta cał­ko­wi­cie osła­nia bez­zęb­ne wyrost­ki w jamie ust­nej pacjen­ta, a w przy­pad­ku pro­te­zy gór­nej skła­da się rów­nież z pły­ty pokry­wa­ją­cej podniebienie.
  Pro­te­zy tego typu wyko­nu­je się z żywi­cy akry­lo­wej lub nylo­nu. Pro­te­zy akry­lo­we nie są, w odróż­nie­niu od pro­tez wyko­na­nych z nylo­nu, uzu­peł­nie­nia­mi pro­te­tycz­ny­mi ela­stycz­ny­mi.
  Proteza akrylowa całkowita Proteza akrylowa całkowita
 • akry­lo­we pro­te­zy czę­ścio­we­Pro­te­za czę­ścio­wa uzu­peł­nia brak kil­ku zębów. Pokry­wa bez­zęb­ne wyrost­ki jamy ust­nej pacjen­ta. W przy­pad­ku pro­te­zy gór­nej - rów­nież część pod­nie­bie­nia, w pro­te­zie dol­nej - część oko­li­cy podjęzykowej.
  W przy­pad­ku pro­te­zy czę­ścio­wej w masie akry­lo­wej kolo­ru różo­we­go (mają­cej imi­to­wać dzią­sło) zata­pia się nie­wiel­kie meta­lo­we klam­ry, słu­żą­ce do utrzy­ma­niu pro­te­zy w jamie ust­nej.
  Proteza akrylowa częściowa Proteza akrylowa częściowa
 • implan­to­pro­te­ty­ka­Im­plan­to­pro­te­ty­ka sto­ma­to­lo­gicz­na, czy­li odbu­do­wa uzę­bie­nia na implan­tach osa­dzo­nych w kości szczę­ki lub żuchwy, pozwa­la na osią­gnię­cie trwa­łe­go efek­tu este­tycz­ne­go i przy­wró­ce­nie funk­cji narzą­du żucia.
  Zabieg wsz­cze­pie­nia implan­tu śród­kost­ne­go jest zazwy­czaj wyko­ny­wa­ny w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub anal­go­se­da­cji. Jest to zabieg wie­lo­eta­po­wy i roz­cią­gnię­ty w czasie:
  - kon­sul­ta­cja, dia­gno­za, obra­zo­wa­nie RVG/TK
  - pla­no­wa­nie zabie­gu, pro­jek­to­wa­nie czę­ści protetycznej
  - przy­go­to­wa­nie do zabie­gu np. poprzez umiesz­cze­nie bio­ma­te­ria­łu kościo­za­stęp­cze­go w przy­pad­ku ubyt­ku kości lub cho­rób kości
  - wsz­cze­pie­nie implan­tu
  Trzy wszczepione implanty Wszczepiony implant pojedynczy
  - usu­nię­cie szwów chi­rur­gicz­nych po 7-10 dniach, wga­ja­nie implan­tu (3-6 mie­się­cy, kie­dy nastę­pu­je osse­oin­te­gra­cja, czy­li zro­śnię­cia się wsz­cze­pio­ne­go implan­tu z kością
  - osdło­nię­cie implan­tu (nacię­cie bło­ny ślu­zo­wej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym) i zało­że­nie śru­by goją­cej
  Trzy wszczepione implanty na zdjęciu RVG Implant - wycisk z transferem
  - pobra­nie wyciś­ku ana­to­micz­ne­go do wyko­na­nia uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne­go (koro­ny)
  - przy­krę­ce­nie łącz­ni­ka i zamo­co­wa­nie uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne­go (koro­ny)
  - wizy­ty kon­tro­l­ne­Im­plan­ty wyko­na­ne są z tyta­nu. Mate­riał ten jest obo­jęt­ny (bio­kom­pa­ty­bil­ny) dla orga­ni­zmu człowieka.

Na świad­czo­ne usłu­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne udzie­la­my 24-mie­sięcz­nej gwa­ran­cji. Warun­kiem udzie­le­nia gwa­ran­cji jest przy­ję­cie i wyko­na­nie całe­go zale­co­ne­go, kom­plek­so­we­go pla­nu lecze­nia pro­te­tycz­ne­go oraz wizy­ty kon­tro­l­ne co kwar­tał w pierw­szym roku lecze­nia.

W ramach ubez­pie­cze­nia NFZ raz na 5 lat pacjen­to­wi przy­słu­gu­je pro­te­za rucho­ma wyko­na­na z akry­luNapra­wa pro­te­zy wyko­na­nej w ramach NFZ przy­słu­gu­je ubez­pie­czo­ne­mu raz na 2 lata.

Scroll To Top
Uni-Med