Kinesio taping

  • Kine­sio­logy Taping - metoda pozwala na osią­ga­nie dosko­na­łych rezul­ta­tów tera­peu­tycz­nych przez dzia­ła­nie pla­stra kine­sio­logy tape (o para­me­trach zbli­żo­nych do wła­ści­wo­ści ludz­kiej skóry); apli­ka­cje pla­stra pozwa­lają zmniej­szyć odczu­cia bólowe, usu­wają obrzęki lim­fa­tyczne, wspo­ma­gają pracę mię­śni, kory­gują nie­wła­ściwą pozy­cję stawu; tera­pia 24h na dobę

    rehab3
    rehab4

Nasi lekarze

mgr fizjo­te­ra­pii Mag­da­lena Nowak

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
18-20
14-16
8-12
18-20
Scroll To Top