Kinesio taping

  • Kine­sio­lo­gy Taping - meto­da pozwa­la na osią­ga­nie dosko­na­łych rezul­ta­tów tera­peu­tycz­nych przez dzia­ła­nie pla­stra kine­sio­lo­gy tape (o para­me­trach zbli­żo­nych do wła­ści­wo­ści ludz­kiej skó­ry); apli­ka­cje pla­stra pozwa­la­ją zmniej­szyć odczu­cia bólo­we, usu­wa­ją obrzę­ki lim­fa­tycz­ne, wspo­ma­ga­ją pra­cę mię­śni, kory­gu­ją nie­wła­ści­wą pozy­cję sta­wu; tera­pia 24h na dobę

    rehab3
    rehab4
Scroll To Top
Uni-Med