Kardiolog

kon­sul­ta­cje w zakre­sie cho­rób układu sercowo-naczyniowego:

  • dia­gno­styka i lecze­nie cho­roby wień­co­wej, zabu­rzeń rytmu serca, cho­rób zasta­wek serca, nie­wy­dol­no­ści serca
  • dia­gno­styka EKG serca
  • dia­gno­styka USG dop­pler naczyń
  • dia­gno­styka funk­cjo­no­wa­nia serca z wyko­rzy­sta­niem 24-godzinnej 12-odprowadzeniowej reje­stra­cji akcji serca metodą holtera
  • dia­gno­styka i lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego, także z wyko­rzy­sta­niem 24-godzinnej reje­stra­cji ciśnie­nia metodą hol­tera (ABPM)
cardiopoint
Lecze­nie pacjen­tów powy­żej 15 roku życia.

Nasi lekarze

Agnieszka Sikora-Puz

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota

Spe­cja­li­za­cje: kar­dio­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe:echo­kar­dio­gra­fia
Notka bio­gra­ficzna:
Absol­wentka Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie lekarz II Oddziału Kar­dio­lo­gii Gór­no­ślą­skiego Cen­trum Medycz­nego w Katowicach-Ochojcu.

Scroll To Top