Kardiolog

kon­sul­ta­cje w zakre­sie cho­rób ukła­du sercowo-naczyniowego:

  • dia­gno­sty­ka i lecze­nie cho­ro­by wień­co­wej, zabu­rzeń ryt­mu ser­ca, cho­rób zasta­wek ser­ca, nie­wy­dol­no­ści serca
  • dia­gno­sty­ka EKG serca
  • dia­gno­sty­ka USG dop­pler naczyń
  • dia­gno­sty­ka funk­cjo­no­wa­nia ser­ca z wyko­rzy­sta­niem 24-godzin­nej 12-odpro­wa­dze­nio­wej reje­stra­cji akcji ser­ca meto­dą holtera
  • dia­gno­sty­ka i lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, tak­że z wyko­rzy­sta­niem 24-godzin­nej reje­stra­cji ciśnie­nia meto­dą hol­te­ra (ABPM)
cardiopoint
Lecze­nie pacjen­tów powy­żej 15 roku życia.
Nasi lekarze

Dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz

specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
15-17

Spe­cja­li­za­cje: kar­dio­lo­gia, cho­ro­by wewnętrzne

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: echo­kar­dio­gra­fia

Not­ka bio­gra­ficz­na: Absol­went­ka Wydzia­łu Lekar­skie­go Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie lekarz II Oddzia­łu Kar­dio­lo­gii Gór­no­ślą­skie­go Cen­trum Medycz­ne­go w Katowicach-Ochojcu.

Scroll To Top
Uni-Med