Gwarancja na usługi stomatologiczne

Na świad­czo­ne usłu­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne udzie­la­my 12-mie­sięcz­nej gwa­ran­cji od momen­tu zakoń­cze­nia reali­za­cji pla­nu lecze­nia. Koro­ny na cer­ko­nie wyko­na­ne z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii Lava obję­te są 5-let­nią gwa­ran­cją na pod­sta­wie indy­wi­du­al­ne­go cer­ty­fi­ka­tu. Lecze­nie implan­to-pro­te­tycz­ne pod­le­ga 5-let­niej gwa­ran­cji.

Warun­kiem udzie­le­nia gwa­ran­cji jest przy­ję­cie i wyko­na­nie całe­go zale­co­ne­go, kom­plek­so­we­go pla­nu lecze­nia oraz wizy­ty kon­tro­l­ne (płat­ne) co pół roku lub co kwar­tał w lecze­niu pro­te­tycz­nym i implan­to-pro­te­tycz­nym, pod­czas któ­rych wyko­ny­wa­ne będą czyn­no­ści pro­fi­lak­tycz­no-higie­nicz­na: ska­ling, pia­sko­wa­nie, flu­ory­za­cja oraz prze­gląd stomatologiczny.

Gwa­ran­cją nie są objęte:

 • pra­ce pro­te­tycz­ne tym­cza­so­we (zakła­da się na opra­co­wa­ny ząb do momen­tu wyko­na­nia przez tech­ni­ka wła­ści­wej pra­cy protetycznej)
 • pra­ce wyko­na­ne na wyraź­ne życze­nie pacjen­ta, przy wyko­na­niu któ­rych pacjent został poin­for­mo­wa­ny o ogra­ni­cze­niu lub bra­ku gwarancji
 • lecze­nie endo­don­tycz­ne (kana­ło­we)
 • lecze­nie zębów mlecznych
 • zła­ma­nia koron zębów pomię­dzy wizy­ta­mi trwa­ją­ce­go lecze­nia endodontycznego
 • sta­ny zapal­ne zębo­do­łu po eks­trak­cji zęba, tzw. suchy zębo­dół (czę­sty u pala­czy tytoniu)

 

Gwa­ran­cja nie obej­mu­je przy­pad­ku, kie­dy bez­po­śred­nio po wypeł­nie­niu zęba oka­zu­je się koniecz­ne prze­pro­wa­dze­nie lecze­nia kana­ło­we­go. W takim przy­pad­ku wypeł­nie­nie wyko­ny­wa­ne jest w ramach gwa­ran­cji pod warun­kiem, że jego zakres nie zwięk­szył się zna­czą­co. Pacjent pono­si peł­ny koszt lecze­nia kanałowego.

Gwa­ran­cja prze­sta­je obo­wią­zy­wać w nastę­pu­ją­cych przypadkach:

 • nie­do­sta­tecz­nej higie­ny jamy ustnej
 • nie­zgła­sza­nia się na wizy­ty w wyzna­czo­nych terminach
 • nie­prze­strze­ga­nia zale­ca­nych wizyt kontrolnych
 • nie­sto­so­wa­nia się do zale­ceń lekarza
 • ura­zów mecha­nicz­nych koron zębo­wych pomię­dzy wizy­ta­mi zębów będą­cych w trak­cie lecze­nia endodontycznego
 • zła­mań koron zębo­wych zębów po lecze­niu kana­ło­wym nie­odbu­do­wa­nych protetycznie
 • sto­so­wa­nia prac pro­te­tycz­nych nie­zgod­nie z przeznaczeniem
 • inge­ren­cji mecha­nicz­nej w pra­cę pro­te­tycz­ną przez inne­go leka­rza, tech­ni­ka lub same­go pacjenta
 • uzu­peł­nie­nia tyl­ko czę­ści bra­ków zębo­wych, powo­du­jąc prze­cią­że­nie stre­fy uzu­peł­nio­nej protetycznie
 • nie­szczę­śli­wych wypad­ków i zwią­za­nych z nimi uszko­dzeń mechanicznych
 • natu­ral­ne­go zani­ku kości i zmian w przyzębiu
 • współ­ist­nie­ją­cych cho­rób ogól­nych wpły­wa­ją­cych na stan narzą­du żucia (cukrzy­ca, padacz­ka, oste­opo­ro­za, stan po napro­mie­nio­wa­niu i tera­pii cytostatykami)
 • nie­zgło­sze­nia się pacjen­ta na odbiór pra­cy pro­te­tycz­nej do 2 tygo­dni od momen­tu ukoń­cze­nia pra­cy przez labo­ra­to­rium pro­te­tycz­ne (ze wzglę­du na moż­li­wość prze­miesz­cze­nia i rota­cji zębów)
Scroll To Top
Uni-Med