Godziny przyjęć lekarzy

Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Leka­rze rodzin­ni POZ
Danu­ta Brzóz­ka-Jało­wiec­ka
spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrznych
8-13
11:30-15:30
13-16
15-18
15-18
Mag­da­le­na Burzyń­ska-Okrze­sik
spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrznych
15-18
15-18
Anna Kubiń­ska-Kubi­ca
spe­cja­li­sta pedia­trii i medy­cy­ny rodzinnej
9-11
9-11
16-18 (raz w miesiącu)
Mag­da­le­na Zie­liń­ska-Her­czak
spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzinnej
8-14
USG 8-10
10-14
8-14
15:30-18
USG 8-10
10-14
8-14
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pedia­tria
Anna Kubiń­ska-Kubi­ca
spe­cja­li­sta pedia­trii i medy­cy­ny rodzinnej
9-11
9-11
16-18 (raz w miesiącu)
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Gabi­net pie­lęr­nia­rek i zabiegowy
Tama­ra Ryń­ska
pie­lę­gniar­ka dyplomowana
8-13
12-18
8-13
12-18
8-13
Ewa Kowal­ska
pie­lę­gniar­ka, szcze­pie­nia nie­mow­ląt i dzieci
11-13
16-18 (I pią­tek miesiąca)
Doro­ta Jura
położ­na środowiskowa
17-18
17-18
17-18
17-18
17-18
Iwo­na Orszu­lak
pie­lę­gniar­ka środowiskowo-rodzinna
12-18
8-13
12-18
8-13
12-18
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Chi­rur­gia ogólna
Aga­ta Nawroc­ka
spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogólnej
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia spirometrii
Mag­da­le­na Zie­liń­ska-Her­czak
spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzinnej
8-14
USG 8-10
10-14
8-14
15:30-18
USG 8-10
10-14
8-14
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia ultra­so­no­gra­fii - USG
Anna Woja­kow­ska
spe­cja­li­sta orto­pe­dii i traumatologii
13-16
Zbi­gniew Koby­lań­ski
spe­cja­li­sta endokrynologii
16-18
Mag­da­le­na Zie­liń­ska-Her­czak
spe­cja­li­sta medy­cy­ny rodzinnej
8-14
USG 8-10
10-14
8-14
15:30-18
USG 8-10
10-14
8-14
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Sto­ma­to­lo­gia zachowawcza
14-20
14-20
9-13
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza z endo­don­cją - lecze­nie pod mikroskopem
Aga­ta Ter­czyń­ska
higie­nist­ka stomatologiczna
14-20
14-20
9-13
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pro­te­ty­ka i implan­to­lo­gia stomatologiczna
Aga­ta Ter­czyń­ska
higie­nist­ka stomatologiczna
Krzysz­tof Zie­liń­ski
spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki stomatologicznej
9-12
14-20
14-20
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Chi­rur­gia stomatologiczna
Krzysz­tof Zie­liń­ski
spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki stomatologicznej
9-12
14-20
14-20
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Zabie­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne w znie­czu­le­niu ogól­nym (nar­ko­zie)
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Cho­ro­by wewnętrz­ne, interna
Agniesz­ka Siko­ra-Puz
spe­cja­li­sta kar­dio­lo­gii, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrznych
15-17
Mar­cin Adam­czak
spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, nefro­lo­gii i hipertensjologii
18-20
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Kar­dio­lo­gia
Agniesz­ka Siko­ra-Puz
spe­cja­li­sta kar­dio­lo­gii, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrznych
15-17
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Neu­ro­lo­gia
Mał­go­rza­ta Stęp­niew­ska
spe­cja­li­sta neurologii
15-18
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Der­ma­to­lo­gia-wene­ro­lo­gia
Mag­da­le­na Dat­ta-Adam­czak
spe­cja­li­sta dermatologii-wenerologii
16-19
16-19
18-20
16-19
9-12
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia świa­tło­lecz­nic­twa dermatologicznego
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Psy­chia­tria
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Orto­pe­dia, trau­ma­to­lo­gia narzą­du ruchu
Anna Woja­kow­ska
spe­cja­li­sta orto­pe­dii i traumatologii
13-16
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Reha­bi­li­ta­cja i fizykoterapia
Scroll To Top
Uni-Med