Godziny przyjęć lekarzy

Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Leka­rze rodzin­ni POZ
9-11
16-18 (I pią­tek mie­sią­ca)
8-16
wizy­ty 16-17
8-16
wizy­ty 16-17
8-16
wizy­ty 16-17
8-10
USG 10-16
wizy­ty 16-17
8-16
wizy­ty 16-17
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pedia­tria
9-11
16-18 (I pią­tek mie­sią­ca)
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Gabi­net pie­lęr­nia­rek i zabie­go­wy
Tama­ra Ryń­ska
pie­lę­gniar­ka dyplo­mo­wa­na
8-13
12-18
8-13
12-18
8-13
Ewa Kowal­ska
pie­lę­gniar­ka, szcze­pie­nia nie­mow­ląt i dzie­ci
11-13
16-18 (I pią­tek mie­sią­ca)
Doro­ta Jura
położ­na śro­do­wi­sko­wa
17-18
17-18
17-18
17-18
17-18
Iwo­na Orszu­lak
pie­lę­gniar­ka śro­do­wi­sko­wo-rodzin­na
12-18
8-13
12-18
8-13
12-18
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Chi­rur­gia ogól­na
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia spi­ro­me­trii
8-16
wizy­ty 16-17
8-16
wizy­ty 16-17
8-16
wizy­ty 16-17
8-10
USG 10-16
wizy­ty 16-17
8-16
wizy­ty 16-17
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia ultra­so­no­gra­fii - USG
8-16
wizy­ty 16-17
8-16
wizy­ty 16-17
8-16
wizy­ty 16-17
8-10
USG 10-16
wizy­ty 16-17
8-16
wizy­ty 16-17
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Sto­ma­to­lo­gia ogól­na
Aga­ta Ter­czyń­ska
higie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na
14-20
8-14
14-20
8-14
8-14
15-20
9-13
14-20
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza z endo­don­cją - lecze­nie pod mikro­sko­pem
Aga­ta Ter­czyń­ska
higie­nist­ka sto­ma­to­lo­gicz­na
14-20
8-14
14-20
8-14
8-14
15-20
9-13
14-20
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pro­te­ty­ka i implan­to­lo­gia sto­ma­to­lo­gicz­na
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Chi­rur­gia sto­ma­to­lo­gicz­na
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Zabie­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne w znie­czu­le­niu ogól­nym (nar­ko­zie)
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Cho­ro­by wewnętrz­ne, inter­na
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Kar­dio­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Neu­ro­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Der­ma­to­lo­gia-wene­ro­lo­gia
15-18
15-18
18-20
15-18
9-12
10-13
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia świa­tło­lecz­nic­twa der­ma­to­lo­gicz­ne­go
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Psy­chia­tria
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Orto­pe­dia, trau­ma­to­lo­gia narzą­du ruchu
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Reha­bi­li­ta­cja i fizy­ko­te­ra­pia
18-20
14-16
8-12
18-20
Scroll To Top
Uni-Med