Europ Assistance

W ramach umo­wy z Europ Assi­stan­ce ofe­ru­jemy orga­ni­za­cję wizyt spe­cja­li­sty medy­cy­ny rodzin­nej w domu pacjen­ta w dni robo­cze w godzi­nach 8-20 oraz w sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta w godzi­nach 10-18, na tere­nie nastę­pu­ją­cych miast:

  • Sosnow­ca
  • Będzi­na
  • Cze­la­dzi
  • Dąbro­wy Górniczej
  • Jaworz­na
  • Mysło­wic
  • Sie­mia­no­wic Śląskich
  • Kato­wic

Świad­cze­nia udzie­lane są po zgło­sze­niu przez Cen­trum Alar­mo­we Europ Assi­stan­ce Polska.

Scroll To Top
Uni-Med