Endokrynolog

kon­sul­ta­cje lekar­skie w zakre­sie endo­kry­no­lo­gii:

 • lecze­nie nowo­two­rów zło­śli­wych tar­czy­cy, przy­tar­czyc, nad­ner­czy, męskich narzą­dów płcio­wych i innych gru­czo­łów wydzie­la­nia wewnętrz­ne­go
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie cho­rób tar­czy­cy
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie nie­do­czyn­no­ści przy­tar­czyc, nad­czyn­no­ści przy­tar­czyc i innych cho­rób przy­tar­czyc
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie nie­do­czyn­no­ści i innych cho­rób przy­sad­ki
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie nad­czyn­no­ści i innych cho­rób przy­sad­ki
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zapa­le­nia auto­im­mu­no­lo­gicz­ne­go przy­sad­ki i pod­wzgó­rza
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń wydzie­la­nia wewnętrz­ne­go trzust­ki
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie czyn­no­ścio­wej hyper­pro­lak­ty­ne­mii
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie hiper­al­do­ste­ro­ni­zmu
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń czyn­no­ści kory nad­ner­cza: zespół Cushin­ga, zespo­ły nad­ner­czo­wo-płcio­we
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń czyn­no­ści jaj­ni­ków
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń czyn­no­ści jąder i męskich narzą­dów płcio­wych
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie Zespo­łu Tur­ne­ra, Zespo­łu Kli­ne­fel­te­ra
 • dia­gno­sty­ka nie­do­bo­ru wzro­stu
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń pokwi­ta­nia
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń wie­lo­gru­czo­ło­wych
 • lecze­nie oty­ło­ści i innych zespo­łów prze­kar­mie­nia
 • lecze­nie zabu­rzeń meta­bo­licz­nych i nie­pra­wi­dło­wej prze­mia­ny lipi­dów
 • lecze­nie oste­opo­ro­zy i innych zabu­rzeń mine­ra­li­za­cji i struk­tu­ry kości
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie cho­rób sut­ka
 • dia­gno­sty­ka USG narzą­dów jamy brzusz­nej, tar­czy­cy i przy­tar­czyc, węzłów chłon­nych, nerek, jąder, płuc i opłuc­nej oraz skó­ry
 • sono­mam­mo­gra­fia (ultra­so­no­gra­fia sut­ka)
Lecze­nie endo­kry­no­lo­gicz­ne dzie­ci i doro­słych.
Nasi lekarze

Lekarz Zbigniew Kobylański

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
16-18

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia ogól­na, endo­kry­no­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dop­ple­row­ska
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­do­we: histo­ria powszech­na

 

Scroll To Top
Uni-Med