Endokrynolog

kon­sul­ta­cje lekar­skie w zakre­sie endo­kry­no­lo­gii:

 • lecze­nie nowo­two­rów zło­śli­wych tar­czycy, przy­tar­czyc, nad­ner­czy, męskich narzą­dów płcio­wych i innych gru­czo­łów wydzie­la­nia wewnętrznego
 • dia­gno­styka i lecze­nie cho­rób tarczycy
 • dia­gno­styka i lecze­nie nie­do­czyn­no­ści przy­tar­czyc, nad­czyn­no­ści przy­tar­czyc i innych cho­rób przytarczyc
 • dia­gno­styka i lecze­nie nie­do­czyn­no­ści i innych cho­rób przysadki
 • dia­gno­styka i lecze­nie nad­czyn­no­ści i innych cho­rób przysadki
 • dia­gno­styka i lecze­nie zapa­le­nia auto­im­mu­no­lo­gicz­nego przy­sadki i podwzgórza
 • dia­gno­styka i lecze­nie zabu­rzeń wydzie­la­nia wewnętrz­nego trzustki
 • dia­gno­styka i lecze­nie czyn­no­ścio­wej hyperprolaktynemii
 • dia­gno­styka i lecze­nie hiperaldosteronizmu
 • dia­gno­styka i lecze­nie zabu­rzeń czyn­no­ści kory nad­ner­cza: zespół Cushinga, zespoły nadnerczowo-płciowe
 • dia­gno­styka i lecze­nie zabu­rzeń czyn­no­ści jajników
 • dia­gno­styka i lecze­nie zabu­rzeń czyn­no­ści jąder i męskich narzą­dów płciowych
 • dia­gno­styka i lecze­nie Zespołu Tur­nera, Zespołu Klinefeltera
 • dia­gno­styka nie­do­boru wzrostu
 • dia­gno­styka i lecze­nie zabu­rzeń pokwitania
 • dia­gno­styka i lecze­nie zabu­rzeń wielogruczołowych
 • lecze­nie oty­ło­ści i innych zespo­łów przekarmienia
 • lecze­nie zabu­rzeń meta­bo­licz­nych i nie­pra­wi­dło­wej prze­miany lipidów
 • lecze­nie oste­opo­rozy i innych zabu­rzeń mine­ra­li­za­cji i struk­tury kości
 • dia­gno­styka i lecze­nie cho­rób sutka
 • dia­gno­styka USG narzą­dów jamy brzusz­nej, tar­czycy i przy­tar­czyc, węzłów chłon­nych, nerek, jąder, płuc i opłuc­nej oraz skóry
 • sono­mam­mo­gra­fia (ultra­so­no­gra­fia sutka)
 • biop­sje aspi­ra­cyjne cien­ko­igłowe celo­wane tar­czycy i sutka pod kon­trolą USG (z bada­niem cyto- i histopatologicznym)
Lecze­nie dzieci i dorosłych.

Nasi lekarze

Lekarz Zbi­gniew Kobylański

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
16-20

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia ogólna, endo­kry­no­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dop­ple­row­ska
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­dowe: histo­ria powszechna
Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia5
opinia6

Scroll To Top