Endokrynolog

kon­sul­ta­cje lekar­skie w zakre­sie endokrynologii:

 • lecze­nie nowo­two­rów zło­śli­wych tar­czy­cy, przy­tar­czyc, nad­ner­czy, męskich narzą­dów płcio­wych i innych gru­czo­łów wydzie­la­nia wewnętrznego
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie cho­rób tarczycy
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie nie­do­czyn­no­ści przy­tar­czyc, nad­czyn­no­ści przy­tar­czyc i innych cho­rób przytarczyc
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie nie­do­czyn­no­ści i innych cho­rób przysadki
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie nad­czyn­no­ści i innych cho­rób przysadki
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zapa­le­nia auto­im­mu­no­lo­gicz­ne­go przy­sad­ki i podwzgórza
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń wydzie­la­nia wewnętrz­ne­go trzustki
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie czyn­no­ścio­wej hyperprolaktynemii
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie hiperaldosteronizmu
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń czyn­no­ści kory nad­ner­cza: zespół Cushin­ga, zespo­ły nadnerczowo-płciowe
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń czyn­no­ści jajników
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń czyn­no­ści jąder i męskich narzą­dów płciowych
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie Zespo­łu Tur­ne­ra, Zespo­łu Klinefeltera
 • dia­gno­sty­ka nie­do­bo­ru wzrostu
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń pokwitania
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń wielogruczołowych
 • lecze­nie oty­ło­ści i innych zespo­łów przekarmienia
 • lecze­nie zabu­rzeń meta­bo­licz­nych i nie­pra­wi­dło­wej prze­mia­ny lipidów
 • lecze­nie oste­opo­ro­zy i innych zabu­rzeń mine­ra­li­za­cji i struk­tu­ry kości
 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie cho­rób sutka
 • dia­gno­sty­ka USG narzą­dów jamy brzusz­nej, tar­czy­cy i przy­tar­czyc, węzłów chłon­nych, nerek, jąder, płuc i opłuc­nej oraz skóry
 • sono­mam­mo­gra­fia (ultra­so­no­gra­fia sutka)
Lecze­nie endo­kry­no­lo­gicz­ne dzie­ci i dorosłych.
Nasi lekarze

Zbigniew Kobylański

specjalista endokrynologii

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
16-18

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia ogól­na, endokrynologia

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dopplerowska

Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­do­we: histo­ria powszechna

Scroll To Top
Uni-Med