Doppler - badania przepływowe

Wyko­nu­jemy dia­gno­stykę prze­pływu krwi w tęt­ni­cach:

  • szyj­nych i krę­go­wych (układu kręgowo-podstawnego)
  • domó­zgo­wych
  • ner­ko­wych
  • koń­czyn dolnych
Bada­nie jest nie­in­wa­zyjne i cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sne. Nie wymaga od pacjenta spe­cjal­nego przygotowania.

Dia­gno­stykę wyko­nu­jemy nowo­cze­snym cyfro­wym apa­ra­tem usg z opcjami kolo­ro­wego dop­plera (duplex, tri­plex) Sono­ace X8 firmy Medison.

 

Nasi lekarze

Lekarz Zbi­gniew Kobylański

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
16-20

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia ogólna, endo­kry­no­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dop­ple­row­ska
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­dowe: histo­ria powszechna
Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia5
opinia6

Agnieszka Sikora-Puz

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota

Spe­cja­li­za­cje: kar­dio­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe:echo­kar­dio­gra­fia
Notka bio­gra­ficzna:
Absol­wentka Wydziału Lekar­skiego Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. Obec­nie lekarz II Oddziału Kar­dio­lo­gii Gór­no­ślą­skiego Cen­trum Medycz­nego w Katowicach-Ochojcu.

Scroll To Top