Doppler - badania przepływowe

Wyko­nu­je­my dia­gno­sty­kę prze­pły­wu krwi w tęt­ni­cach:

  • szyj­nych i krę­go­wych (ukła­du krę­go­wo-pod­staw­ne­go)
  • ner­ko­wych

Bada­nie jest nie­in­wa­zyj­ne i cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sne. Nie wyma­ga od pacjen­ta spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia.

Dia­gno­sty­kę wyko­nu­je­my nowo­cze­snym cyfro­wym apa­ra­tem usg z opcja­mi kolo­ro­we­go dop­ple­ra (duplex, tri­plex) Sono­ace X8 fir­my Medi­son.

 

Nasi lekarze

Lekarz Zbigniew Kobylański

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
16-19

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia ogól­na, endo­kry­no­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dop­ple­row­ska
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­do­we: histo­ria powszech­na

 

Lekarz Łukasz Pilch

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
17-20
17-20

Spe­cja­li­za­cje: neu­ro­lo­gia
Umie­jęt­no­ści: dia­gno­sty­ka dop­ple­row­ska tęt­nic szyj­nych, krę­go­wych i domó­zgo­wych
Not­ka bio­gra­ficz­na:
Ukoń­czył stu­dia wyż­sze w 2003 r. na Wydzia­le Lekar­skim Ślą­skiej Aka­de­mii Medycz­nej w Kato­wi­cach. W 2010 roku zdał Pań­stwo­wy Egza­min Spe­cja­li­za­cyj­ny, uzy­sku­jąc spe­cja­li­za­cję z neu­ro­lo­gii. Jest tak­że absol­wen­tem Wyż­szej Szko­ła Biz­ne­su w Dąbro­wie Gór­ni­czej na kie­run­ku Zarzą­dza­nie Pla­ców­ka­mi w Służ­bie Zdro­wia.

W 2006 r ukoń­czył w Roz­to­czań­skiej Szko­le Ultra­so­no­gra­fii kurs w zakre­sie dia­gno­sty­ki dop­ple­row­skiej naczyń krwio­no­śnych szyi, tęt­nic łuku aor­ty, dop­pler prze­zczasz­ko­wy.
W 2008 r. ukoń­czył szko­le­nie pod­sta­wo­we z neu­ro­fi­zjo­lo­gii, któ­re upo­waż­nia do wyko­ny­wa­nia badań EMG.
W 2012 r. usy­skał cer­ty­fi­kat Wiel­ko­pol­skiej Szko­ły Dia­gno­sty­ki Obra­zo­wej w zakre­sie ultra­so­no­gra­fii tęt­nic domó­zgo­wych, prze­zczasz­ko­wej ultra­so­no­gra­fii dop­ple­row­sku­ej.
Od 2004 r. jest asy­sten­tem w Oddzia­le Neu­ro­lo­gii / Uda­ro­wym Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go nr 5 im. Św. Bar­ba­ry w Sosnow­cu, a w 2017 r. został star­szym asy­sten­tem w Oddzia­le Neu­ro­lo­gii / Uda­ro­wym Zagłę­biow­skie­go Cen­trum Onko­lo­gii w Dąbro­wie Gór­ni­czej.

Scroll To Top
Uni-Med