Doppler - badania przepływowe

Wyko­nu­je­my dia­gno­sty­kę prze­pły­wu krwi w tętnicach:

  • szyj­nych i krę­go­wych (ukła­du kręgowo-podstawnego)
  • ner­ko­wych

Bada­nie jest nie­in­wa­zyj­ne i cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sne. Nie wyma­ga od pacjen­ta spe­cjal­ne­go przygotowania.

Dia­gno­sty­kę wyko­nu­je­my nowo­cze­snym cyfro­wym apa­ra­tem usg z opcja­mi kolo­ro­we­go dop­ple­ra (duplex, tri­plex) Sono­ace X8 fir­my Medison.

 

Scroll To Top
Uni-Med