Dietetyka

Wzra­sta­jąca czę­stość wystę­po­wa­nia nad­wagi i oty­ło­ści jest w głów­nej mie­rze spo­wo­do­wana współ­cze­snym sty­lem życia, wysoko prze­two­rzo­nym, nie­peł­no­war­to­ścio­wym poży­wie­niem o dużej kalo­rycz­no­ści, bra­kiem lub mini­malną aktyw­ność fizyczną i stre­sem.
Oty­łość stwa­rza zagro­że­nie dla zdro­wia i życia ze względu na potę­go­wa­nie ryzyka roz­woju m.in. cho­rób prze­wodu pokar­mo­wego, układu ruchu, nowo­two­rów, cho­rób układu krą­że­nia, cukrzycy typu 2, depre­sji, itp.
Reduk­cja masy ciała jest główną metodą pro­fi­lak­tyki i lecze­nia tych scho­rzeń.

dietetycznie

Wiele osób podej­muje próby odchu­dza­nia wie­lo­krot­nie - nawet powy­żej 7 razy, a główną moty­wa­cją jest tro­ska o wygląd, a nie o zdro­wie. Szu­ka­jąc spo­sobu na to, żeby schud­nąć szybko, bez zbęd­nego wysiłku decy­du­jemy się na popu­larne i modne diety „cud”, mono­diety, diety wyłą­cze­nia, a nawet gło­dówki.
Dietę trak­tu­jemy jako dzia­ła­nie doraźne, które ma jedy­nie pomóc w osią­gnię­ciu zamie­rzo­nego celu- zmniej­sze­nie masy ciała, a tym samym poprawę wyglądu. Nie­stety takie dzia­ła­nie nie dość, że jest nie­sku­teczne i naj­czę­ściej źle wpływa na nasz orga­nizm, to przy­czy­nia się do jesz­cze więk­szych pro­ble­mów z utrzy­ma­niem pra­wi­dło­wej wagi, a w 95% pro­wa­dzi do efektu jojo.

Lecze­nie nad­wagi i oty­ło­ści musi być indy­wi­du­al­nie dosto­so­wane do:

 • wieku
 • płci
 • stop­nia zaawan­so­wa­nia i typu otyłości
 • czyn­ni­ków ryzyka metabolicznego
 • cho­rób towarzyszących
Doraź­nym celem lecze­nia powinna być reduk­cja 10% aktu­al­nej masy ciała w okre­sie 3-6 mie­sięcy.Celem odle­głym, który jest znacz­nie trud­niej­szy do zre­ali­zo­wa­nia, jest utrzy­ma­nie uzy­ska­nej reduk­cji masy ciała po wielu latach.
Sku­teczne i bez­pieczne odchu­dza­nie jakie pro­po­nu­jemy opiera się na kilku waż­nych zasa­dach:
 • prze­pro­wa­dze­niu wywiadu żywieniowego
 • ana­li­zie błę­dów żywieniowych
 • pomia­rze obwodów
 • pomia­rze składu masy ciała metodą BIA
 • przed­sta­wie­niu zale­ceń żywieniowych
 • usta­le­niu indy­wi­du­al­nego jadło­spisu na 7, 10 lub wię­cej dni
 • okre­śle­niu kon­kret­nego celu (ilość kg jakie należy utra­cić) i czasu jego realizacji.
 • Nowa-Piramida-Zdrowego-{ywienia

  Pierw­sza wizyta to mię­dzy innymi czas na przed­sta­wie­nie swo­ich upodo­bań kuli­nar­nych, stylu życia, aktu­al­nego spo­sobu odży­wia­nia się oraz ocze­ki­wań pacjenta doty­czą­cych spo­sobu i tempa zmniej­sze­nia masy ciała. Nie­zbędne jest także wypeł­nie­nie dzien­niczka odży­wia­nia, który pomoże usta­lić co, w jakich ilo­ściach i kiedy jada pacjent (min. 2 dni powsze­dnie oraz 1 dzień week­en­dowy) oraz przed­sta­wie­nie aktu­al­nych wyni­ków badań (naj­waż­niej­sze: lipi­do­gram, mofro­lo­gia krwi, poziom hor­mo­nów). Prze­wi­dy­wany czas spo­tka­nia to ok 60 min.

  Następny etap to przy­go­to­wa­nie indy­wi­du­la­nego jadło­spisu (na życze­nie pacjenta), który uwzględ­nia­jąc wiek, płeć, aktyw­ność fizyczną i zawo­dową oraz stan zdro­wia i pre­fe­ren­cje kuli­narne w pełni pokryje zapo­trze­bo­wa­nie na wszyst­kie makro- i mikro­skład­niki, wita­miny i mine­rały danego pacjenta, a jed­no­cze­śnie poprzez obni­żoną kalo­rycz­ność pozwoli uzy­skać zakła­daną reduk­cje masy ciała.
  Jadło­spis zawiera spis ogól­no­do­stęp­nych pro­duk­tów (w kg, gr, ml) prze­zna­czo­nych na dany dzień oraz spo­sób przy­go­to­wa­nia posił­ków (kon­kretne prze­pisy i tech­niki kuli­narne).
  Przez cały czas trwa­nia die­to­te­ra­pii pacjent jest pod stałą opieką die­te­tyka. Ma moż­li­wość kon­tak­to­wa­nia się poprzez e-mail i tele­fon, dzięki czemu w pro­ble­ma­tycz­nych sytu­acjach uzy­skuje wspar­cie, roz­wią­za­nie pro­ble­mów i nie­ja­sno­ści zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem diety.
  W trak­cie całego pro­cesu odchu­dza­nia pro­wa­dzone są wizyty kon­tro­lne (pomia­rowe) i edu­ka­cyjne pole­ga­jące na udzie­la­niu wska­zó­wek i porad, prze­ka­za­niu dodat­ko­wych mate­ria­łów mery­to­rycz­nych doty­czą­cych zmiany stylu życia i spo­sobu odży­wia­nia się oraz opra­co­wy­wane są nowe indy­wi­du­alne jadło­spisy dosto­so­wane do poszcze­gól­nych eta­pów odchudzania.

  Wła­ści­wie dopa­so­wana dieta jest jedną z naj­sku­tecz­niej­szych i naj­bar­dziej natu­ral­nych metod wspo­ma­ga­nia lecze­nia cho­rób współ­cze­snej cywi­li­za­cji. Pro­po­nu­jemy więc przy­go­to­wa­nie pla­nów żywie­nio­wych w zależ­no­ści od scho­rze­nia i indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu pacjenta. Opra­co­wu­jemy odpo­wied­nio dobrany pro­gram die­te­tyczny w przy­padku takich dole­gli­wo­ści jak np.: nad­waga lub oty­łość, refluks, zespół jelita nad­wraż­li­wego, cukrzyca, hiper­li­pi­de­mia, nad­ci­śnie­nie, itp .

  Nasi lekarze

  mgr Monika Mastrzykowska

  Godziny przy­jęć
  Ponie­dzia­łek
  Wto­rek
  Środa
  Czwar­tek
  Pią­tek
  Sobota
  16-18
  16-18

  Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: die­te­tyka, bada­nia kli­niczne pro­duk­tów kli­nicz­nych, PR
  Notka bio­gra­ficzna:
  Jest absol­wentką Wydziału Filo­lo­gicz­nego Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Kato­wi­cach oraz Public Rela­tions na Aka­de­mii Eko­no­micz­nej w Kato­wi­cach. W Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego uzy­skała Cer­ty­fi­kat GCP (Good Cli­ni­cal Prac­tice) w zakre­sie badań kli­nicz­nych pro­duk­tów lecz­ni­czych.
  Ukoń­czyła Porad­nic­two Żywie­niowe i Die­te­tyczne w SGGW w War­sza­wie.
  Jest wykła­dowcą w Gór­no­ślą­skiej Wyż­szej Szkole Han­dlo­wej im. Woj­cie­cha Kor­fan­tego w Kato­wi­cach. Pro­wa­dzi zaję­cia z przed­mio­tów: Edu­ka­cja i porad­nic­two żywie­niowe, Zasady racjo­nal­nego odży­wia­nia i Suple­men­ta­cja a zdrowie.

  Scroll To Top