Dietetyka

Wzra­sta­ją­ca czę­stość wystę­po­wa­nia nad­wa­gi i oty­ło­ści jest w głów­nej mie­rze spo­wo­do­wa­na współ­cze­snym sty­lem życia, wyso­ko prze­two­rzo­nym, nie­peł­no­war­to­ścio­wym poży­wie­niem o dużej kalo­rycz­no­ści, bra­kiem lub mini­mal­ną aktyw­ność fizycz­ną i stre­sem.
Oty­łość stwa­rza zagro­że­nie dla zdro­wia i życia ze wzglę­du na potę­go­wa­nie ryzy­ka roz­wo­ju m.in. cho­rób prze­wo­du pokar­mo­we­go, ukła­du ruchu, nowo­two­rów, cho­rób ukła­du krą­że­nia, cukrzy­cy typu 2, depre­sji, itp.
Reduk­cja masy cia­ła jest głów­ną meto­dą pro­fi­lak­ty­ki i lecze­nia tych scho­rzeń.

dietetycznie

Wie­le osób podej­mu­je pró­by odchu­dza­nia wie­lo­krot­nie - nawet powy­żej 7 razy, a głów­ną moty­wa­cją jest tro­ska o wygląd, a nie o zdro­wie. Szu­ka­jąc spo­so­bu na to, żeby schud­nąć szyb­ko, bez zbęd­ne­go wysił­ku decy­du­je­my się na popu­lar­ne i mod­ne die­ty „cud”, mono­die­ty, die­ty wyłą­cze­nia, a nawet gło­dów­ki.
Die­tę trak­tu­je­my jako dzia­ła­nie doraź­ne, któ­re ma jedy­nie pomóc w osią­gnię­ciu zamie­rzo­ne­go celu- zmniej­sze­nie masy cia­ła, a tym samym popra­wę wyglą­du. Nie­ste­ty takie dzia­ła­nie nie dość, że jest nie­sku­tecz­ne i naj­czę­ściej źle wpły­wa na nasz orga­nizm, to przy­czy­nia się do jesz­cze więk­szych pro­ble­mów z utrzy­ma­niem pra­wi­dło­wej wagi, a w 95% pro­wa­dzi do efek­tu jojo.

Lecze­nie nad­wa­gi i oty­ło­ści musi być indy­wi­du­al­nie dosto­so­wa­ne do:

 • wie­ku
 • płci
 • stop­nia zaawan­so­wa­nia i typu oty­ło­ści
 • czyn­ni­ków ryzy­ka meta­bo­licz­ne­go
 • cho­rób towa­rzy­szą­cych
Doraź­nym celem lecze­nia powin­na być reduk­cja 10% aktu­al­nej masy cia­ła w okre­sie 3-6 mie­się­cy.Celem odle­głym, któ­ry jest znacz­nie trud­niej­szy do zre­ali­zo­wa­nia, jest utrzy­ma­nie uzy­ska­nej reduk­cji masy cia­ła po wie­lu latach.
Sku­tecz­ne i bez­piecz­ne odchu­dza­nie jakie pro­po­nu­je­my opie­ra się na kil­ku waż­nych zasa­dach:
 • prze­pro­wa­dze­niu wywia­du żywie­nio­we­go
 • ana­li­zie błę­dów żywie­nio­wych
 • pomia­rze obwo­dów
 • pomia­rze skła­du masy cia­ła meto­dą BIA
 • przed­sta­wie­niu zale­ceń żywie­nio­wych
 • usta­le­niu indy­wi­du­al­ne­go jadło­spi­su na 7, 10 lub wię­cej dni
 • okre­śle­niu kon­kret­ne­go celu (ilość kg jakie nale­ży utra­cić) i cza­su jego reali­za­cji.
 • Nowa-Piramida-Zdrowego-{ywienia

  Pierw­sza wizy­ta to mię­dzy inny­mi czas na przed­sta­wie­nie swo­ich upodo­bań kuli­nar­nych, sty­lu życia, aktu­al­ne­go spo­so­bu odży­wia­nia się oraz ocze­ki­wań pacjen­ta doty­czą­cych spo­so­bu i tem­pa zmniej­sze­nia masy cia­ła. Nie­zbęd­ne jest tak­że wypeł­nie­nie dzien­nicz­ka odży­wia­nia, któ­ry pomo­że usta­lić co, w jakich ilo­ściach i kie­dy jada pacjent (min. 2 dni powsze­dnie oraz 1 dzień week­en­do­wy) oraz przed­sta­wie­nie aktu­al­nych wyni­ków badań (naj­waż­niej­sze: lipi­do­gram, mofro­lo­gia krwi, poziom hor­mo­nów). Prze­wi­dy­wa­ny czas spo­tka­nia to ok 60 min.

  Następ­ny etap to przy­go­to­wa­nie indy­wi­du­la­ne­go jadło­spi­su (na życze­nie pacjen­ta), któ­ry uwzględ­nia­jąc wiek, płeć, aktyw­ność fizycz­ną i zawo­do­wą oraz stan zdro­wia i pre­fe­ren­cje kuli­nar­ne w peł­ni pokry­je zapo­trze­bo­wa­nie na wszyst­kie makro- i mikro­skład­ni­ki, wita­mi­ny i mine­ra­ły dane­go pacjen­ta, a jed­no­cze­śnie poprzez obni­żo­ną kalo­rycz­ność pozwo­li uzy­skać zakła­da­ną reduk­cje masy cia­ła.
  Jadło­spis zawie­ra spis ogól­no­do­stęp­nych pro­duk­tów (w kg, gr, ml) prze­zna­czo­nych na dany dzień oraz spo­sób przy­go­to­wa­nia posił­ków (kon­kret­ne prze­pi­sy i tech­ni­ki kuli­nar­ne).
  Przez cały czas trwa­nia die­to­te­ra­pii pacjent jest pod sta­łą opie­ką die­te­ty­ka. Ma moż­li­wość kon­tak­to­wa­nia się poprzez e-mail i tele­fon, dzię­ki cze­mu w pro­ble­ma­tycz­nych sytu­acjach uzy­sku­je wspar­cie, roz­wią­za­nie pro­ble­mów i nie­ja­sno­ści zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem die­ty.
  W trak­cie całe­go pro­ce­su odchu­dza­nia pro­wa­dzo­ne są wizy­ty kon­tro­l­ne (pomia­ro­we) i edu­ka­cyj­ne pole­ga­ją­ce na udzie­la­niu wska­zó­wek i porad, prze­ka­za­niu dodat­ko­wych mate­ria­łów mery­to­rycz­nych doty­czą­cych zmia­ny sty­lu życia i spo­so­bu odży­wia­nia się oraz opra­co­wy­wa­ne są nowe indy­wi­du­al­ne jadło­spi­sy dosto­so­wa­ne do poszcze­gól­nych eta­pów odchu­dza­nia.

  Wła­ści­wie dopa­so­wa­na die­ta jest jed­ną z naj­sku­tecz­niej­szych i naj­bar­dziej natu­ral­nych metod wspo­ma­ga­nia lecze­nia cho­rób współ­cze­snej cywi­li­za­cji. Pro­po­nu­je­my więc przy­go­to­wa­nie pla­nów żywie­nio­wych w zależ­no­ści od scho­rze­nia i indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu pacjen­ta. Opra­co­wu­je­my odpo­wied­nio dobra­ny pro­gram die­te­tycz­ny w przy­pad­ku takich dole­gli­wo­ści jak np.: nad­wa­ga lub oty­łość, refluks, zespół jeli­ta nad­wraż­li­we­go, cukrzy­ca, hiper­li­pi­de­mia, nad­ci­śnie­nie, itp .

  Nasi lekarze

  mgr Monika Mastrzykowska

  Godzi­ny przy­jęć
  Ponie­dzia­łek
  Wto­rek
  Śro­da
  Czwar­tek
  Pią­tek
  Sobo­ta
  16-18
  16-18

  Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: die­te­ty­ka, bada­nia kli­nicz­ne pro­duk­tów kli­nicz­nych, PR
  Not­ka bio­gra­ficz­na:
  Jest absol­went­ką Wydzia­łu Filo­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach oraz Public Rela­tions na Aka­de­mii Eko­no­micz­nej w Kato­wi­cach. W Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go uzy­ska­ła Cer­ty­fi­kat GCP (Good Cli­ni­cal Prac­ti­ce) w zakre­sie badań kli­nicz­nych pro­duk­tów lecz­ni­czych.
  Ukoń­czy­ła Porad­nic­two Żywie­nio­we i Die­te­tycz­ne w SGGW w War­sza­wie.
  Jest wykła­dow­cą w Gór­no­ślą­skiej Wyż­szej Szko­le Han­dlo­wej im. Woj­cie­cha Kor­fan­te­go w Kato­wi­cach. Pro­wa­dzi zaję­cia z przed­mio­tów: Edu­ka­cja i porad­nic­two żywie­nio­we, Zasa­dy racjo­nal­ne­go odży­wia­nia i Suple­men­ta­cja a zdro­wie.

  Scroll To Top
  Uni-Med