Diagnostyka POZ

Wykaz badań dia­gno­stycz­nych, za któ­re pła­ci porad­nia POZ, jest ści­śle określony.

Wszyst­kie bada­nia wyko­ny­wa­ne są na zle­ce­nie leka­rza pro­wa­dzą­ce­go POZ. Pobra­nie mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go jest wyko­ny­wa­ne przez per­so­nel pie­lę­gniar­ski w naszym gabi­ne­cie dia­gno­stycz­no-zabie­go­wym w śro­dy i czwart­ki godzi­nach od 8 do 9. W związ­ku z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną nale­ży umó­wić się na kon­kret­ny ter­min w celu wyko­na­nia badań w porad­ni. W przy­pad­ku uza­sad­nio­nym medycz­nie, mate­riał do badań labo­ra­to­ryj­nych może być pobra­ny w domu pacjenta.

Bez­względ­nie na czczo, czy­li co naj­mniej 5-6 godzin bez posił­ku nale­ży być do pobra­nia krwi na poziom stężenia:

 • glu­ko­zy (cukru),
 • pro­lak­ty­ny,
 • żela­za,
 • cał­ko­wi­tej zdol­no­ści wią­za­nia żelaza,
 • oraz ana­li­zy:
 • mor­fo­lo­gii z rozmazem,
 • OB (opad Biernackiego),
Co naj­mniej  14 godzin od ostat­nie­go posił­ku powin­no upły­nąć przed pobra­nia krwi przy ana­li­zie stę­że­nia lipi­dów we krwi (cho­le­ste­rol, jego frak­cje LDL i HDL, trój­gli­ce­ry­dy) np. jeśli pobra­nie ma być o 8 rano, ostat­ni posi­łek to lek­ki pod­wie­czo­rek o godzi­nie 18. Potem moż­na pić nie­sło­dzo­ne płyny.

Jeśli ma być wyko­na­ne bada­nie pozio­mu cukru na czczo i po obcią­że­niu (tzw. krzy­wa cukro­wa), nale­ży zgło­sić się rano na pobra­nie krwi na czczo i mieć ze sobą glu­ko­zę (50 albo 75 g – według zale­ceń leka­rza). Po pierw­szym pobra­niu krwi nale­ży wypić w cią­gu 5 minut roz­twór glu­ko­zy (50 g w 250 ml wody, a 75 g w 300 ml wody). Od tego momen­tu kolej­ne pobra­nie krwi , w zależ­no­ści od zle­ce­nia leka­rza, po dwóch godzi­nach albo po godzi­nie i dwóch. W tym cza­sie nie wol­no już nic jeść ani pić ani obcią­żać orga­ni­zmu aktyw­no­ścią fizyczną.

Nie trze­ba być na czczo do wszyst­kich pozo­sta­łych badań, takich jak:

 • poziom hor­mo­nów (poza prolaktyną),
 • test na Heli­co­bac­ter i inne czyn­ni­ki zakaźne,
 • hemo­glo­bi­na glikowana,
 • PSA i inne mar­ke­ry nowotworowe,
 • ASO,
 • immu­no­glo­bu­li­ny,
 • CRP (bada­nie moż­na wyko­nać natych­miast w porad­ni, pod­czas wizy­ty lekar­skiej),
 • gru­pa krwi,
 • anty­ge­ny HBs, HCV, HIV.
Wszyst­kie ana­li­zy wyko­ny­wa­ne są przez Labo­ra­to­rium Dia­gno­sty­ka. Zle­ce­nia są wysy­ła­ne elek­tro­nicz­nie, wobec cze­go pacjent nie otrzy­mu­je papie­ro­we­go skie­ro­wa­nia. Wyni­ki otrzy­mu­je­my elek­tro­nicz­nie natych­miast po wyko­na­niu ana­liz (czas wyko­na­nia ana­liz jest róż­ny dla poszcze­gól­nych badań). Pacjent posia­da dostęp do wyni­ków badań na swo­im inter­ne­to­wym kon­cie pacjen­ta Medi­qus Przy­chod­nia oraz na życze­nie w for­mie wydruku.
Dys­po­nu­je­my tak­że nowo­cze­snym apa­ra­tem QuikRe­ad go do szyb­kie­go ilo­ścio­we­go ozna­cze­nia stę­że­nia biał­ka C-reak­tyw­ne­go (CRP) w krwi peł­nej, suro­wi­cy i oso­czu. Ze wzglę­du na bar­dzo małą obję­tość prób­ki (zale­d­wie 10 μl) jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie dia­gno­stycz­ne u nowo­rod­ków i niemowląt.
orion2011b
Test daje wia­ry­god­ne wyni­ki zale­d­wie w cią­gu kil­ku minut i zna­czą­co przy­spie­sza pra­wi­dło­wą decy­zję co do zasto­so­wa­nia anty­bio­ty­ko­te­ra­pii w wie­lu cho­ro­bach infek­cyj­nych, zaka­że­niach bak­te­ryj­nych, róż­nych ukła­do­wych cho­rób zapal­nych, w tym dróg odde­cho­wych (POChP, ast­mie), ukła­du pokar­mo­we­go, reu­ma­to­idal­nym zapa­le­niu sta­wów i urazach.
Apa­rat umoż­li­wia tak­że wyko­na­nie szyb­kie­go testu jako­ścio­we­go wykry­wa­ją­ce­go w prób­kach z gar­dła obec­ność bak­te­rii pacior­kow­ca Strep A (Strep­to­coc­cus pyoge­nes), któ­ra jest czyn­ni­kiem powo­du­ją­cym bak­te­ryj­ne zapa­le­nie gardła.
Na miej­scu z try­bie pil­nym (CITO) zle­co­nym przez leka­rza wyko­nu­je­my tak­że ozna­cze­nia stę­że­nia tro­po­ni­ny, jako naj­lep­sze­go wskaź­ni­ka zawa­łu mię­śnia ser­co­we­go, ponie­waż jej stę­że­nie wzra­sta już po 4 godzi­nach od wystą­pie­nia zawa­łu i utrzy­mu­je się nawet do 10 dni. W rato­wa­niu zdro­wia i życia jest to bar­dzo istot­ny mar­ker w tak zwa­nej “zło­tej godzinie”.
Wyko­nu­je­my tak­że komer­cyj­ne prze­sie­wo­we testy immu­no­lo­gicz­ne pozwa­la­ją­ce chro­ma­to­gra­ficz­nie wykryć obec­ność prze­ciw­ciał (anty­ge­nów) IgG i IgM prze­ciw koro­na­wi­ru­so­wi SARS-CoV-2 u osób, któ­re mia­ły kon­takt z COVID-19 (prze­cho­ro­wa­ły bez­ob­ja­wo­wo) i ich orga­nizm wytwo­rzył swo­iste przeciwciała.

Bada­nia hematologiczne

 • mor­fo­lo­gia krwi obwo­do­wej z wzo­rem odsetkowym,
 • płyt­ki krwi,
 • reti­ku­lo­cy­ty,
 • odczyn opa­da­nia krwi­nek czer­wo­nych (OB),
 • poziom gli­ko­zy­la­cji hemo­glo­bi­ny (HbA1c).

Bada­nia bio­che­micz­ne i immu­no­che­micz­ne w suro­wi­cy krwi

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjo­ni­zo­wa­ny,
 • żela­zo,
 • żela­zo - cał­ko­wi­ta zdol­ność wią­za­nia (TIBC),
 • stę­że­nie transferyny,
 • stę­że­nia hemo­glo­bi­ny gli­ko­wa­nej (HbA1c)
 • mocz­nik,
 • kre­aty­ni­na,
 • glu­ko­za,
 • test obcią­że­nia glukozą,
 • biał­ko całkowite,
 • pro­te­ino­gram,
 • albu­mi­na,
 • biał­ko C-reak­tyw­ne (CRP),
 • kwas moczo­wy,
 • cho­le­ste­rol całkowity,
 • cho­le­ste­rol-HDL,
 • cho­le­ste­rol-LDL,
 • tri­gli­ce­ry­dy (TG),
 • bili­ru­bi­na całkowita,
 • bili­ru­bi­na bezpośrednia,
 • fos­fa­ta­za alka­licz­na (ALP),
 • mino­trans­fe­ra­za aspa­ra­gi­nia­no­wa (AST),
 • ami­no­trans­fe­ra­za ala­ni­no­wa (ALT),
 • gam­ma­glu­ta­my­lo­tran­spep­ty­da­za (GGTP),
 • amy­la­za,
 • kina­za kre­aty­no­wa (CK),
 • fos­fa­ta­za kwa­śna cał­ko­wi­ta (ACP),
 • czyn­nik reu­ma­to­idal­ny (RF),
 • mia­no anty­strep­to­li­zyn O (ASO),
 • hor­mon tyre­otro­po­wy (TSH),
 • hor­mon wol­na trój­jo­do­ty­ro­ni­na (FT3),
 • hor­mon wol­na tyrok­sy­na, tetra­jo­do­ty­ro­ni­na (TF4),
 • anty­gen HBs-AgHBs,
 • swo­isty anty­gen ster­czo­wy cał­ko­wi­ty (PSA),
 • VDRL.

Bada­nia moczu

 • ogól­ne bada­nie moczu z oce­ną wła­ści­wo­ści fizycz­nych, che­micz­nych oraz mikro­sko­po­wą oce­ną osadu,
 • ilo­ścio­we ozna­cza­nie białka,
 • ilo­ścio­we ozna­cza­nie glukozy,
 • ilo­ścio­we ozna­cza­nie wapnia,
 • ilo­ścio­we ozna­cza­nie amylazy.

Bada­nia kału

 • bada­nie ogólne,
 • paso­ży­ty,
 • krew uta­jo­na - meto­dą immunochemiczną.

Bada­nia ukła­du krzepnięcia

 • wskaź­nik pro­trom­bi­no­wy (INR),
 • czas kaoli­no­wo-kefa­li­no­wy (APTT),
 • fibry­no­gen.

Bada­nia mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wyma­zu z gar­dła z antybiogramem,
 • ogól­ny posiew kału w kie­run­ku pałe­czek Sal­mo­nel­la, Shigella.

Bada­nie elek­tro­kar­dio­gra­ficz­ne (EKG) w spo­czyn­ku wyko­ny­wa­ne na miej­scu w gabi­ne­cie diagnostyczno-zabiegowym
Aparat BTL-08 LC

Bada­nie spi­ro­me­trycz­ne płuc wyko­ny­wa­ne na miej­scu w gabi­ne­cie diagnostyczno-zabiegowym

btl-08spiroBada­nia ultra­so­no­gra­ficz­ne (USG) wyko­ny­wa­ne na miej­scu w gabi­ne­cie dia­gno­stycz­no-zabie­go­wym po usta­le­niu terminu

 • jamy brzusz­nej i prze­strze­ni zaotrzew­no­wej, w tym wstęp­nej oce­ny gru­czo­łu kro­ko­we­go (88.761),
 • nerek i moczo­wo­dów oraz pęche­rza moczo­we­go (88.752),
 • tar­czy­cy i przy­tar­czyc (88.713),
 • śli­nia­nek (88.717),
 • obwo­do­wych węzłów chłon­nych (8.790)

badanie usg

Zdję­cia radio­lo­gicz­ne wyko­ny­wa­ne w nowo­cze­snym cen­trum dia­gno­stycz­nym HELIMED Dia­gno­stic Ima­ging Sp. z o.o. Sp. koman­dy­to­wa w Sosnow­cu przy ul. Teatral­nej 11, tele­fon 32 355 95 10 (reje­stra­cja od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 8:00- 18:00)

 • zdję­cie klat­ki pier­sio­wej w pro­jek­cji AP i bocznej,
 • zdję­cia kost­ne – w przy­pad­ku krę­go­słu­pa, koń­czyn i mied­ni­cy w pro­jek­cji AP i bocznej,
 • zdję­cie czasz­ki i zatok w pro­jek­cji AP i bocznej,
 • zdję­cie prze­glą­do­we jamy brzusznej.

Zle­ce­nia są wysy­ła­ne elek­tro­nicz­nie, wobec cze­go pacjent nie otrzy­mu­je papie­ro­we­go skie­ro­wa­nia. Wyni­ki otrzy­mu­je­my elek­tro­nicz­nie natych­miast po wyko­na­niu opi­su bada­nia RTG. Pacjent posia­da dostęp do opi­su wyko­na­ne­go bada­nia na swo­im inter­ne­to­wym kon­cie pacjen­ta Medi­qus Przy­chod­nia oraz na życze­nie w Pra­cow­ni RTG.

W przy­pad­ku e-skie­ro­wa­nia pod­czas reje­stra­cji nale­ży podać numer PESEL i 4 cyfro­wy kod dostę­pu e-skie­ro­wa­nia. Nale­ży przy­go­to­wać coś do pisania. 

Lekarz POZ może kie­ro­wać cho­rych, któ­rzy są pod jego opie­ką, jedy­nie na kolo­no­sko­pię i gastro­sko­pię. Skie­ro­wa­nie na te bada­nia musi wyni­kać z pro­ce­su lecze­nia i dia­gno­sty­ki pro­wa­dzo­ne­go przez leka­rza POZ.
Na pozo­sta­łe bada­nia, takie jak np. tomo­gra­fia (CT) , rezo­nans magne­tycz­ny (MRI) lub pozy­to­no­wa emi­syj­na tomo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa (PET), kie­ro­wać mogą jedy­nie leka­rze spe­cja­li­ści, tak­że w ramach szyb­kiej ścież­ki Dia­gno­sty­ki i Lecze­nia Onko­lo­gicz­ne­go (tzw. Pakie­tu Onkologicznego).

Scroll To Top
Uni-Med