Diagnostyka w POZ

Wykaz badań dia­gno­stycz­nych, za które płaci porad­nia POZ, jest ści­śle określony.

Wszyst­kie bada­nia wyko­ny­wane są na zle­ce­nie leka­rza pro­wa­dzą­cego POZ. Pobra­nie mate­riału bio­lo­gicz­nego jest wyko­ny­wane przez per­so­nel pie­lę­gniar­ski w naszym gabi­ne­cie diagnostyczno-zabiegowym od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8 do 9. Nie zacho­dzi potrzeba uda­wa­nia się w celu wyko­na­nia badań do innych poradni. W przy­padku uza­sad­nio­nym medycz­nie, mate­riał do badań labo­ra­to­ryj­nych może być pobrany w domu pacjenta.

Bez­względ­nie na czczo, czyli co naj­mniej 5-6 godzin bez posiłku należy być do pobra­nia krwi na poziom stę­że­nia:

 • glu­kozy (cukru),
 • prolaktyny<,/li>
 • żelaza,
 • cał­ko­wi­tej zdol­no­ści wią­za­nia żelaza,
 • oraz ana­lizy:
 • mor­fo­lo­gii z rozmazem,
 • OB (opad Biernackiego),
Conajm­niej  14 godzin od ostat­niego posiłku powinno upły­nąć przed pobra­nia krwi przy ana­li­zie stę­że­nia lipi­dów we krwi (cho­le­ste­rol, jego frak­cje LDL i HDL, trój­gli­ce­rydy) np. jeśli pobra­nie ma być o 8 rano, ostatni posi­łek to lekki pod­wie­czo­rek o godzi­nie 18. Potem można pić nie­sło­dzone płyny.

Jeśli ma być wyko­nane bada­nie poziomu cukru na czczo i po obcią­że­niu (tzw. krzywa cukrowa), należy zgło­sić się rano na pobra­nie krwi na czczo i mieć ze sobą glu­kozę (50 albo 75 g – według zale­ceń leka­rza). Po pierw­szym pobra­niu krwi należy wypić w ciągu 5 minut roz­twór glu­kozy (50 g w 250 ml wody, a 75 g w 300 ml wody). Od tego momentu kolejne pobra­nie krwi , w zależ­no­ści od zle­ce­nia leka­rza, po dwóch godzi­nach albo po godzi­nie i dwóch. W tym cza­sie nie wolno już nic jeść ani pić ani obcią­żać orga­ni­zmu aktyw­no­ścią fizyczną.

Nie trzeba być na czczo do wszyst­kich pozo­sta­łych badań, takich jak:

 • poziom hor­mo­nów (poza prolaktyną),
 • test na Heli­co­bac­ter i inne czyn­niki zakaźne,
 • hemo­glo­bina glikowana,
 • PSA i inne mar­kery nowotworowe,
 • ASO,
 • immu­no­glo­bu­liny,
 • CRP (bada­nie można wyko­nać natych­miast w poradni, pod­czas wizyty lekar­skiej),
 • grupa krwi,
 • anty­geny HBs, HCV, HIV.
Ana­lizy wyko­ny­wane są przez dwa duże labo­ra­to­ria: Almed i Dia­gno­styka. Wyniki otrzy­mu­jemy w for­mie wydru­ków. Mam także dostęp on-line do bazy wyko­na­nych badań. Na życze­nie pacjen­tów wyniki badań mogą być dostępne on-line na indy­wi­du­al­nym kon­cie Medi­qus Przychodnia.

Dys­po­nu­jemy także nowo­cze­snym apa­ra­tem QuikRead go do szyb­kiego ilo­ścio­wego ozna­cze­nia stę­że­nia białka C-reaktywnego (CRP) w krwi peł­nej, suro­wicy i oso­czu. Ze względu na bar­dzo małą obję­tość próbki (zale­d­wie 10 μl) jest to ide­alne roz­wią­za­nie dia­gno­styczne u nowo­rod­ków i niemowląt.
orion2011b
Test daje wia­ry­godne wyniki zale­d­wie w ciągu kilku minut i zna­cząco przy­spie­sza pra­wi­dłową decy­zję co do zasto­so­wa­nia anty­bio­ty­ko­te­ra­pii w wielu cho­ro­bach infek­cyj­nych, zaka­że­niach bak­te­ryj­nych, róż­nych ukła­do­wych cho­rób zapal­nych, w tym dróg odde­cho­wych (POChP, ast­mie), układu pokar­mo­wego, reu­ma­to­idal­nym zapa­le­niu sta­wów i urazach.
Apa­rat umoż­li­wia także wyko­na­nie szyb­kiego testu jako­ścio­wego wykry­wa­ją­cego w prób­kach z gar­dła obec­ność bak­te­rii pacior­kowca Strep A (Strep­to­coc­cus pyoge­nes), która jest czyn­ni­kiem powo­du­ją­cym bak­te­ryjne zapa­le­nie gardła.

Bada­nia hematologiczne

 • mor­fo­lo­gia krwi obwo­do­wej z wzo­rem odsetkowym,
 • płytki krwi,
 • reti­ku­lo­cyty,
 • odczyn opa­da­nia krwi­nek czer­wo­nych (OB),
 • poziom gli­ko­zy­la­cji hemo­glo­biny (HbA1c).

Bada­nia bio­che­miczne i immu­no­che­miczne w suro­wicy krwi

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjo­ni­zo­wany,
 • żelazo,
 • żelazo - cał­ko­wita zdol­ność wią­za­nia (TIBC),
 • stę­że­nie transferyny,
 • stę­że­nia hemo­glo­biny gli­ko­wa­nej (HbA1c)
 • mocz­nik,
 • kre­aty­nina,
 • glu­koza,
 • test obcią­że­nia glukozą,
 • białko cał­ko­wite,
 • pro­te­ino­gram,
 • albu­mina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cho­le­ste­rol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • tri­gli­ce­rydy (TG),
 • bili­ru­bina całkowita,
 • bili­ru­bina bezpośrednia,
 • fos­fa­taza alka­liczna (ALP),
 • mino­trans­fe­raza aspa­ra­gi­nia­nowa (AST),
 • ami­no­trans­fe­raza ala­ni­nowa (ALT),
 • gam­ma­glu­ta­my­lo­tran­spep­ty­daza (GGTP),
 • amy­laza,
 • kinaza kre­aty­nowa (CK),
 • fos­fa­taza kwa­śna cał­ko­wita (ACP),
 • czyn­nik reu­ma­to­idalny (RF),
 • miano anty­strep­to­li­zyn O (ASO),
 • hor­mon tyre­otro­powy (TSH),
 • hor­mon wolna trój­jo­do­ty­ro­nina (FT3),
 • hor­mon wolna tyrok­syna, tetra­jo­do­ty­ro­nina (TF4),
 • anty­gen HBs-AgHBs,
 • swo­isty anty­gen ster­czowy cał­ko­wity (PSA),
 • VDRL.

Bada­nia moczu

 • ogólne bada­nie moczu z oceną wła­ści­wo­ści fizycz­nych, che­micz­nych oraz mikro­sko­pową oceną osadu,
 • ilo­ściowe ozna­cza­nie białka,
 • ilo­ściowe ozna­cza­nie glukozy,
 • ilo­ściowe ozna­cza­nie wapnia,
 • ilo­ściowe ozna­cza­nie amylazy.

Bada­nia kału

 • bada­nie ogólne,
 • paso­żyty,
 • krew uta­jona - metodą immunochemiczną.

Bada­nia układu krzepnięcia

 • wskaź­nik pro­trom­bi­nowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibry­no­gen.

Bada­nia mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gar­dła z antybiogramem,
 • ogólny posiew kału w kie­runku pałe­czek Sal­mo­nella, Shigella.

Bada­nie elek­tro­kar­dio­gra­ficzne (EKG) w spo­czynku wyko­ny­wane na miej­scu w gabi­ne­cie diagnostyczno-zabiegowym
Aparat BTL-08 LC

Bada­nie spi­ro­me­tryczne płuc wyko­ny­wane na miej­scu w gabi­ne­cie diagnostyczno-zabiegowym

btl-08spiroBada­nia ultra­so­no­gra­ficzne (USG) wyko­ny­wane na miej­scu w gabi­ne­cie diagnostyczno-zabiegowym po usta­le­niu ter­minu

 • jamy brzusz­nej i prze­strzeni zaotrzew­no­wej, w tym wstęp­nej oceny gru­czołu kro­ko­wego (88.761),
 • nerek i moczo­wo­dów oraz pęche­rza moczo­wego (88.752),
 • tar­czycy i przy­tar­czyc (88.713),
 • śli­nia­nek (88.717),
 • obwo­do­wych węzłów chłon­nych (8.790)

badanie usg

Zdję­cia radio­lo­giczne wyko­ny­wane w Cen­trum Pro­fi­lak­tyki, Lecze­nia i Opieki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Odro­dze­nia 9, tele­fon 32 363 23 30

   • zdję­cie klatki pier­sio­wej w pro­jek­cji AP i bocznej,
   • zdję­cia kostne – w przy­padku krę­go­słupa, koń­czyn i mied­nicy w pro­jek­cji AP i bocznej,
   • zdję­cie czaszki i zatok w pro­jek­cji AP i bocznej,
   • zdję­cie prze­glą­dowe jamy brzusznej.

Lekarz POZ może kie­ro­wać cho­rych, któ­rzy są pod jego opieką, jedy­nie na kolo­no­sko­pię i gastro­sko­pię. Skie­ro­wa­nie na te bada­nia musi wyni­kać z pro­cesu lecze­nia i dia­gno­styki pro­wa­dzo­nego przez leka­rza POZ.
Na pozo­stałe bada­nia, takie jak np. tomo­gra­fia (CT) , rezo­nans magne­tyczny (MRI) lub pozy­to­nowa emi­syjna tomo­gra­fia kom­pu­te­rowa (PET), kie­ro­wać mogą jedy­nie leka­rze spe­cja­li­ści, także w ramach szyb­kiej ścieżki Dia­gno­styki i Lecze­nia Onko­lo­gicz­nego (tzw. Pakietu Onkologicznego).

Scroll To Top