Diagnostyka

Nowo­cze­sny sprzęt dia­gno­styczny wio­dą­cych pro­du­cen­tów: bada­nia obra­zowe USG i USG dop­pler color, RVG sto­ma­to­lo­giczne, bada­nia czyn­no­ściowe EKG, EKG hol­ter i hol­ter ciśnia­nia 24h, spi­ro­me­tria. Inno­wa­cyjna vide­oder­mo­sko­pia zmian skór­nych. Vide­odia­gno­styka laryn­go­lo­giczna. Peł­no­pro­fi­lowa dia­gno­styka analityczna.

RTG punktowe i panoramiczne

rtg3kafelek

 • RTG punk­towe i pano­ra­miczne jako­ści HD
 • zdję­cie wyko­ny­wane pod­czas zabiegu lub konsultacji
 • natych­mia­stowy wynik prze­świe­tle­nia, archi­wi­za­cja wyko­na­nych zdjęć

 

Wideodermatoskopia

dermatoskop1

 • dia­gno­styka czer­niaka i zmian barw­ni­ko­wych skóry
 • kom­pu­te­rowo wspo­ma­gana ana­liza para­me­trów zmiany skórnej
 • obser­wa­cja w cza­sie i porów­ny­wa­nie kolej­nych zdjęć skóry

Laboratorium analityczne

Laboratorium

 • bada­nia pod­sta­wowe i spe­cja­li­styczne z krwi, kału, moczu i innych pły­nów ustrojowych
 • panele dia­gno­styczne: wątro­bowy, pył­kowy, pokar­mowy i inne
 • pobra­nia tka­nek do badań cyto­lo­gicz­nych i histopatologicznych

 

 

Tympanometria, audiometria tonalna

tympanometr-kafelek

 • bez­bo­le­sny pomiar impe­dan­cji aku­stycz­nej ucha środkowego
 • pomiar odru­chu strze­miącz­ko­wego ucha
 • prze­sie­wowa audio­me­tria tonalna

Spirometria

spirometry-microgp-kafelek

 • bada­nie czyn­no­ściowe płuc, nie­zbędne do dia­gnozy astmy, POChP
 • pomiar mak­sy­mal­nej ilo­ści powie­trza jaką można nabrać i wypu­ścić z płuc oraz szyb­ko­ści prze­pływu powie­trza w dro­gach oddechowych
 • prze­wle­kły, męczący kaszel, dusz­ność pod­czas nawet nie­wiel­kiego wysiłku ? to bada­nie jest szyb­kie i nie­in­wa­zyjne, nie zwlekaj

USG - ultrasonografia

usg_kafelek

 • jama brzuszna, w tym: nerki, wątroba, śle­dziona, pęcherz moczowy
 • tar­czyca, płuca i opłucna, piersi, węzły chłonne – biopsje
 • moszna, pro­stata, stawy, bio­derka u dzieci

Holter ciśnienia tętniczego

Hol-CARD-CR-07-Aspelkafelek

 • zauto­ma­ty­zo­wany pomiar ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi w całym cyklu dobowym
 • bez sko­ków ciśnie­nia pod­czas pomia­rów w gabi­ne­cie wywo­ła­nych stre­sem tzw. “bia­łego fartucha”
 • obiek­tywny obraz ciśnie­nia i tętna pod­czas aktyw­no­ści dzien­nej, odpo­czynku i snu

Holter rytmowy EKG

aspel-ECG-kafelek

 • cią­gła reje­stra­cja wie­lo­od­pro­wa­dze­nio­wego sygnału EKG pod­czas całej aktyw­no­ści dobowej
 • wykry­wa­nie zabu­rzeń pracy serca, w tym zabu­rzeń rytmu i prze­wod­nic­twa lub oceny stanu rozrusznika
 • reje­stro­wa­nie nie­pra­wi­dło­wego ukrwie­nia mię­śnia sercowego

EKG spoczynkowe

 • pod­sta­wowe czyn­no­ściowe bada­nie mię­śnia sercowego
 • loka­li­za­cja obsza­rów nie­do­krwie­nia bądź zawału serca
 • wykry­wa­nie aryt­mii, zabu­rzeń prze­wod­nic­twa i wielu cho­rób serca

Doppler - badania przepływowe

doppler_kafelek

 • nie­iwa­zyjne bada­nie usg dop­pler color duplex / triplex
 • tęt­nice szyjne, tęt­nice nerkowe
 • żyły i tęt­nice koń­czyn dolnych
 • naczy­nia tar­czycy i innych narządów
Scroll To Top