Dermoskopia / trichoskopia - szkolenia

Od trzech lat pro­wa­dzimy dla leka­rzy der­ma­to­lo­gów i leka­rzy rodzin­nych warsz­taty z prak­tycz­nego wyko­rzy­sta­nia der­mo­sko­pii i tri­cho­sko­pii pt.“Der­ma­to­loga szkiełko i oko - doświad­cze­nia wła­sne w der­mo­sko­pii i tri­cho­sko­pii”.

W naszych szko­le­niach uczest­ni­czyło już kil­ku­set leka­rzy der­ma­to­lo­gów z całego kraju. Warsz­taty, spon­so­ro­wane przez firmę far­ma­ceu­tyczną Belupo, odbyły się m.in. w takich mia­stach jak Tychy (2x), Lublin, Kra­ków, Poznań (2x), Szcze­cin (2x) i Zie­lona Góra. Szko­le­nie dla leka­rzy rodzin­nych odbyło się w 2015 roku w Sosnowcu.
Dodat­kowo dwa szko­le­nia dla gości firmy Gal­derma odbyły się w latach 2015 i 2017 w Opolu.
Nasza pre­zen­ta­cja była także wyko­rzy­stana pod­czas dwóch semi­na­riów “Zna­mię? Znam je” dla nauczy­cieli szkół ponad­gim­na­zjal­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych w Woje­wódz­kiej Sta­cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

szkolenie1

Naj­bliż­sze warsz­taty orga­ni­zo­wane przez firmę far­ma­ceu­tyczną Belupo odbędą się 16 wrze­śnia w Tychach.

Cykl warsz­ta­tów z zakresu der­mo­sko­pii (zakres pod­sta­wowy i zaawan­so­wany) i tri­cho­sko­pii orga­ni­zuje Medica Expert
Naj­bliż­sze szko­le­nie z der­mo­sko­pii pod­sta­wo­wej jest zapla­no­wane na 8 kwiet­nia 2017 w Rzeszowie.

medicaexpert

Dia­gno­styka der­mo­sko­powa - mate­riały dla lekarzy

Dia­gno­styka der­mo­sko­powa - mate­riały dla lekarzy

Scroll To Top