Dermoskopia / trichoskopia - szkolenia

Od pię­ciu lat pro­wa­dzi­my dla leka­rzy der­ma­to­lo­gów, leka­rzy rodzin­nych, onko­lo­gów oraz chi­rur­gów onko­lo­gów i chi­rur­gów pla­stycz­nych warsz­ta­ty z prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia der­mo­sko­pii i tri­cho­sko­pii pt.“Der­ma­to­lo­ga szkieł­ko i oko - doświad­cze­nia wła­sne w der­mo­sko­pii i tri­cho­sko­pii”.

W naszych szko­le­niach od 2015 roku uczest­ni­czy­ło już pra­wie tysiąc leka­rzy z całe­go kraju.
Warsz­ta­ty, spon­so­ro­wa­ne przez fir­mę far­ma­ceu­tycz­ną Belu­po, odby­ły się w Kra­ko­wie, Lubli­nie, Pozna­niu (2x), Szcze­ci­nie (2x), Tychach (3x) i Zie­lo­nej Górze.

Warsz­ta­ty dla gości fir­my Gal­der­ma odby­ły się w latach 2015-2021 w Byd­gosz­czy, Lubli­nie, Opo­lu, Płoc­ku, Sosnow­cu, Toru­niu, Wro­cła­wiu, Rze­szo­wie i w Kiel­cach. Szko­le­nie dla leka­rzy rodzin­nych prze­pro­wa­dzi­li­śmy w 2015 roku w Sosnowcu.

Nasza pre­zen­ta­cja była tak­że wyko­rzy­sta­na pod­czas dwóch semi­na­riów “Zna­mię? Znam je” dla nauczy­cie­li szkół ponad­gim­na­zjal­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych w Woje­wódz­kiej Sta­cji Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­nej w Kato­wi­cach oraz licz­nych kon­fe­ren­cjach dermatologicznych.

szkolenie1

Komer­cyj­nie szko­le­nia z zakre­su prak­tycz­nej der­mo­sko­pii i tri­cho­sko­pii orga­ni­zu­je Medi­ca Expert.
Dla fir­my Medi­ca Expert w latach 2017-2018 roku prze­pro­wa­dzi­li­śmy szko­le­nia z der­mo­sko­pii - jed­no w Rze­szo­wie i czte­ry w Kato­wi­cach. W szko­le­niach uczest­ni­czy­li głów­nie leka­rze der­ma­to­lo­dzy, ale tak­że chi­rur­dzy onko­lo­dzy i chi­rur­dzy pla­stycz­ni oraz kosme­to­lo­dzy i podolodzy.

medicaexpert

Diagnostyka dermoskopowa - materiały dla lekarzy

Diagnostyka dermoskopowa - materiały dla lekarzy

Scroll To Top
Uni-Med