Koronawirus

Jeśli masz obja­wy wska­zu­ją­ce na zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem wypeł­nij for­mu­larz i zgłoś się na test:
STOP COVID - For­mu­larz samo­dziel­nej reje­stra­cji na test wykry­wa­ją­cy SARS-CoV-2

Co powin­ni­śmy wie­dzieć o koro­na­wi­ru­sie i jak reagować ?

Aktu­al­ne infor­ma­cje o koro­na­wi­ru­sie na stro­nach Mini­ster­stwa Zdrowia

Jeśli kon­tak­to­wa­łeś się z oso­bą, któ­ra powró­ci­ła z zagra­ni­cy lub mogła mieć kon­takt z taką oso­bą lub z oso­bą, któ­ra ostat­nio odczu­wa­ła obja­wy prze­zię­bie­nia albo obja­wy gry­po­po­dob­ne lub zaob­ser­wo­wa­łeś u sie­bie nastę­pu­ją­ce (nie­ko­niecz­nie łącz­ne) obja­wy;

 • wyso­ka gorącz­ka (> 38 °C) w 99% przy­pad­ków,
 • suchy kaszel,
 • dusz­ność i pro­ble­my z oddy­cha­niem,
 • bóle mię­śni i ogól­ne zmę­cze­nie,
 • zabu­rze­nia / utra­ta węchu i sma­ku,
 • bie­gun­ka i wymio­ty **,
 • katar **,
 • ból gar­dła **

to bez­zwłocz­nie skon­tak­tuj się ze swo­im leka­rzem rodzinnym.

* obja­wy rapor­to­wa­ne przez Ame­ri­can Aca­de­my of Oto­la­ryn­go­lo­gy – Head and Neck Sur­ge­ry i laryn­go­lo­gów z Bri­tish Rhi­no­lo­gi­cal Socie­ty i ENT UK, ** obja­wy rapor­to­wa­ne przez służ­by medycz­ne Sin­ga­pu­ru i Hong­kon­gu oraz typo­we dla tzw. muta­cji bry­tyj­skiej z roku 2021).

Ścież­ka postę­po­wa­nia z pacjen­tem poda­ją­cym powyż­sze objawy:

 • 1. tele­fon do reje­stra­cji w celu usta­le­nia ter­mi­nu teleporady
 • 2. tele­po­ra­da z lekarzem
 • a) w przy­pad­ku podej­rze­nia zaka­że­nia skie­ro­wa­nie na test wyma­zo­wy RT-PCR wykry­wa­ją­cy obec­ność wiru­sa SARS-CoV-2 (zaka­że­nie COVID-19) - wyma­zo­bu­sy
  b) skie­ro­wa­nie na 10-dnio­wą izo­la­cję domo­wą w przy­pad­ku posia­da­nia dodat­nie­go wyni­ku testu RT-PCR lub kon­tak­tu z oso­bą zaka­żo­ną COVID-19
  c) skie­ro­wa­nie na 10-dnio­wą izo­la­cję domo­wą w przy­pad­ku potwier­dzo­ne­go kon­tak­tu z oso­bą cho­rą (potwier­dze­nie dodat­nim wyni­kiem testu RT-PCR)
  d) inne zale­ce­nia wyni­ka­ją­ce ze sta­nu zdro­wia i poda­wa­nych objawów

 • 3. wyko­na­nie zale­ceń (test RT-PCR, izo­la­cja domo­wa, inne zalecenia)
 • 4. tele­po­ra­da z leka­rzem po otrzy­ma­niu wyni­ku testu RT-PCR
 • a) w przy­pad­ku dodat­nie­go wyni­ku testu 10-dnio­wa izo­la­cja domo­wa, skie­ro­wa­nie na izo­la­cję domo­wą osób z kon­tak­tu, wdro­żo­ne lecze­nie i pro­fi­lak­ty­ka zaka­żeń bakteryjnych
  b) w przy­pad­ku ujem­ne­go wyni­ku testu, wdro­że­nie lecze­nia infek­cji i kolej­ne zale­ce­nia wyni­ka­ją­ce z obja­wów i sta­nu zdrowia

 • 5. okre­so­we kon­tro­le tele­fo­nicz­ne oso­by prze­by­wa­ją­cej na kwarantannie
 • a) moż­li­wość prze­dłu­że­nia okre­su izo­la­cji domowej 

Test RT-PCR ze skie­ro­wa­niem od leka­rza POZ:
Pacjen­ci skie­ro­wa­ni na test Real­Ti­me-PCR w kie­run­ku koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV-2 przez leka­rza POZ mogą wyko­nać bada­nie w mobil­nych punk­tach pobrań labo­ra­to­rium Gyncentrum:

 • Sosno­wiec ul. Woj­ska Pol­skie­go 8a, na tere­nie Sosno­wiec­kie­go Par­ku Nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go; od ponie­dział­ku do nie­dzie­li w godz. 7:00-11:00 i we wtor­ki i czwart­ki w godz. 18:00-20:00
 • Sosno­wiec ul. Szpi­tal­na 1, par­king przy Szpi­ta­lu Miej­skim, wjazd przez szla­ban; od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 13:00-19:00 i w sobo­ty oraz nie­dzie­le w godz. 15:00-19:00

Pobra­nie wyma­zu nie wią­że się z żad­ną opłatą.
Do punk­tu mobil­ne­go Pacjent nie musi się uma­wiać i jest obsłu­gi­wa­ny na bieżąco.
W punk­cie pobrań nale­ży oka­zać doku­ment ze zdję­ciem i nr PESEL oraz kod e-skierowania.
Pacjen­ci skie­ro­wa­ni przez leka­rza POZ na bada­nie mogą spraw­dzić wynik na stro­nie inter­ne­to­wej labo­ra­to­rium Gyn­cen­trum poda­jąc nr PESEL i ID próbki.
Po wyge­ne­ro­wa­niu przez leka­rza POZ e-skie­ro­wa­nia na test sys­tem nakła­da auto­ma­tycz­nie 10-dnio­wą kwa­ran­tan­nę. Wynik nega­tyw­ny jest rów­no­znacz­ny ze znie­sie­niem tej kwarantanny.

Z uwa­gi na bar­dzo dużą ilość cho­rych czas ocze­ki­wa­nia na połą­cze­nie z per­so­ne­lem medycz­nym może się obec­nie wydłużyć.

Pora­da lekar­ska tele­fo­nicz­na w okre­sie roz­prze­strze­nia­nia się nowe­go wiru­sa SARS-CoV-2 będzie reali­zo­wa­na pod wszyst­ki­mi poda­ny­mi nume­ra­mi tele­fo­nów codzien­nie w godzi­nach pra­cy poda­ni POZ.
W cza­sie prze­miesz­cza­nia się i prze­by­wa­nia w prze­strze­ni publicz­nej (uli­ca, pojaz­dy komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej, skle­py itd.) koniecz­nie miej zało­żo­ną maskę ochron­ną, a naj­le­piej rów­nież rękawiczki.
Nie zgła­szaj się do porad­ni leka­rza rodzin­ne­go i innych porad­ni lecz­nic­twa otwar­te­go AOS lub zamknię­te­go (szpi­ta­le nie­uję­te na liście - aktu­al­na lista szpi­ta­li w Pol­sce powin­na być dostęp­na pod nume­rem info­li­nii NFZ 800190590).
Od cza­su zara­że­nia do poja­wie­nia się pierw­szych obja­wów cho­ro­by mija od dwóch do nawet 14 dni (poda­wa­ne są rów­nież infor­ma­cje o nawet 28 dniach). Pamię­taj jed­nak, że wie­le osób może być zakaź­nych, ale bezobjawowych.

Uwa­ża się. że nie każ­da oso­ba zara­żo­na wyma­ga hospi­ta­li­za­cji. Sza­cu­je się, że oko­ło jed­nej czwar­tej zaka­żo­nych ma cięż­ki prze­bieg cho­ro­by, resz­ta umiar­ko­wa­ny lub lek­ki, nie­wy­ma­ga­ją­cy poby­tu w szpi­ta­lu, tyl­ko kwa­ran­tan­ny w domu. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem może też prze­bie­gać zupeł­nie bezobjawowo.

 

Jak mini­ma­li­zo­wać trans­mi­sję (roz­prze­strze­nia­nia się wirusa) ?

Do mini­mum ogra­nicz wycho­dze­nie z domu i kon­tak­to­wa­nie się z inny­mi oso­ba­mi (mogą nie wyka­zy­wać obja­wów cho­ro­by, a roz­no­sić wirusa !)

Zostań w domu, a jeśli musisz opu­ścić miesz­ka­nie masz usta­wo­wy obo­wią­zek uży­wa­nia masecz­ki ochron­nej. Uży­waj tak­że ręka­wi­czek jed­no­ra­zo­wych. Nigdy nie wiesz czy spo­tkasz się z oso­bą zaka­żo­ną / cho­rą lub sam jesteś nosi­cie­lem wiru­sa, nie mając obja­wów i nawet o tym nie wiedząc.

Czę­sto i dokład­nie myj ręce uży­wa­jąc mydła i cie­plej wody, a jeśli masz dostęp, uży­waj pre­pa­ra­tów do dezyn­fek­cji skó­ry (w naszej przy­chod­ni dostęp­ny jest płyn w rejestracji).

Sto­suj odpo­wied­nie zasa­dy ochro­ny pod­czas kasz­lu i kicha­nia (zakryj usta i nos zgię­tym łok­ciem lub chu­s­tecz­ką higie­nicz­ną, któ­ra natych­miast wyrzu­cisz do zamknię­te­go kosza - nie wkła­daj chu­s­tecz­ki do kieszeni).

Zacho­waj co naj­mniej 2 metry odle­gło­ści mię­dzy sobą a innych oso­ba­mi, szcze­gól­nie tymi, któ­rzy kasz­lą, kicha­ją i mają gorączkę.

Uni­kaj doty­ka­nia oczu, nosa i ust dłońmi.

Jeśli masz łagod­ne obja­wy ze stro­ny ukła­du odde­cho­we­goi nie podró­żo­wa­łeś do obsza­rów wystę­po­wa­nia ognisk koro­na­wi­ru­sa, nie kon­tak­to­wa­łeś się z oso­bą mogą­cą zaka­żać lub oso­bą cho­rą, pamię­taj o sto­so­wa­niu pod­sta­wo­wych zasad ochro­ny pod­czas kasz­lu, kicha­nia oraz higie­ny rąk i pozo­stań w domu do cza­su powro­tu do zdro­wia, jeśli to możliwe.

E-recep­ty na leki sta­łe zama­wiaj przez inter­net. Kody do e-recept znaj­dziesz na tej samej stro­nie lub otrzy­masz za pomo­cą SMS lub e-mail po wcze­śniej­szej reje­stra­cji na Inter­ne­to­wym Kon­cie Pacjen­ta.


 

Co powin­ni­śmy wie­dzieć samym o koro­na­wi­ru­sie SARS-CoV-2 ?

SARS-CoV-2 jest wiru­sem kar­dio-tro­po­wym i pul­mo-tro­po­wym, czy­li ata­ku­je ser­ce i płu­ca.

Jed­nak według dotych­cza­so­wych danych naj­bar­dziej zagro­żo­ne śmier­cią są oso­by z:
 • Nie­wy­dol­no­ścią nerek (kre­aty­ni­na >1,1, Potas > 5,5, cię­żar wła­ści­wy moczu <1000)
 • Nie­wy­dol­no­ścią ser­ca (wywiad: stan po zawa­le, sten­ty, stan po zapa­le­niu mię­śnia ser­co­we­go, kar­dio­mio­pa­tie, cho­ro­by zastaw­ko­we, sta­ny po prze­szcze­pach i wszczepach)
 • Niewydolnością/restrykcją płuc (ast­ma, POCHP, roze­dma, nie­do­dma, odma, prze­wle­kłe zapa­le­nie oskrze­li pala­cza, pyli­ca płuc oraz roż­ne­go typu bez­ob­ja­wo­we zwłók­nie­nia płuc. Wie­le osób ma zwłók­nie­nia płuc na roż­nym tle i o tym nie wie!
 • Cukrzy­cą nie­wy­row­na­ną (tj. hemo­glo­bi­na gli­ko­zy­lo­wa­na HBA1c powy­zej 6,1%, glu­ko­za na czczo > 110mg/dl, dla kobiet cię­żar­nych z cukrzy­cą są inne nor­my HBA1c powy­żej 5,9%,) - u osób zdro­wych gli­ke­mia na czczo nie powin­na prze­kra­czać 99mg/dl, a ide­ałem jest gdy nie prze­kra­cza 89mg/dl
 • Nowo­two­ry zło­śli­we w trak­cie lecze­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go (che­mio­te­ra­pia, immunosupresja)
 • Oso­by po prze­szcze­pach (immu­no­su­pre­sja)

Wszyst­kie oso­by, któ­re bio­rą leki na swo­je cho­ro­by pod­sta­wo­we maja je brać nadal.

Wyrów­na­nie cho­rób towa­rzy­szą­cych zwięk­sza szan­se prze­ży­cia cięż­kie­go COVID-2019.

Oso­by już zdia­gno­zo­wa­ne i leczo­ne z powo­du tych cho­rób powin­ny wie­dzieć, że są zagro­żo­ne i muszą sto­so­wać szcze­gól­ne środ­ki ostrożności.

Scroll To Top
Uni-Med