Co rehabilitujemy?

Do gabi­netu reha­bi­li­ta­cyj­nego z reguły tra­fiają pacjenci, któ­rym towa­rzy­szy mocny ból w rejo­nie narządu ruchu. Bar­dzo czę­sto są to pro­blemy wyni­ka­jące z dłu­go­trwa­łych prze­cią­żeń doty­ka­ją­cych dany staw, np.: asy­me­tryczne hobby (typu gra w tenisa), asy­me­tryczna praca (na liniach pro­duk­cyj­nych), sta­tyczne obcią­że­nia (sie­dzący tryb życia, praca w pozy­cji sto­ją­cej), jak i z cięż­kiej pracy fizycznej.

Warto zgło­sić się do tera­peuty manu­al­nego jak tylko zaczy­namy odczu­wać dys­kom­fort w poru­sza­niu się.  Ból świeży, który jesz­cze nie został zapa­mię­tany przez nasz układ ner­wowy, łatwiej jest opa­no­wać niż bóle prze­wle­kłe. Reha­bi­li­ta­cja ma bar­dzo ważne zna­cze­nie rów­nież w pro­fi­lak­tyce ura­zów i bólu prze­cią­że­nio­wego, które w dużej mie­rze wyni­kają ze złych sche­ma­tów rucho­wych. Naby­wamy je coraz czę­ściej w związku z auto­ma­ty­za­cją i kom­for­tem życia codziennego.

Naj­czę­ściej spo­ty­kane scho­rze­nia narządu ruchu wyma­ga­jące fizjo­te­ra­pii:
• zespół bole­snego barku
• łokieć teni­si­sty i gol­fi­sty
• cieśń nad­garstka
• rwa kul­szowa
• rwa ramienna
• migre­nowe bóle głowy pocho­dze­nia szyj­nego
• kręcz szyi

Naj­czę­ściej spo­ty­kane scho­rze­nia orto­pe­dyczne i trau­ma­to­lo­giczne wyma­ga­jące fizjo­te­ra­pii:
• stany po rekon­struk­cji wię­za­deł i ścię­gien (ACL, PCL, Achil­les)
• stany po zła­ma­niach kości
• stany po skrę­ce­niach zwich­nię­ciach sta­wów
• stany po zabie­gach ope­ra­cyj­nych narządu ruchu
• stany po zabie­gach artro­sko­po­wych
• stany po endo­pro­te­zo­pla­styce stawów

Naj­czę­ściej spo­ty­kane scho­rze­nia neu­ro­lo­giczne wyma­ga­jące fizjo­te­ra­pii:
• ostre i prze­wle­kle zespoły bólowe krę­go­słupa
• stany po uda­rach mózgu (nie­do­włady, pora­że­nia)
• stany po ura­zach krę­go­słupa
• poli­neu­ro­pa­tie
• nie­do­włady wyni­ka­jące z uci­sków ner­wów
• zapa­le­nia ner­wów obwo­do­wych (rwa kul­szowa, rwa ramienna)

Naj­czę­ściej spo­ty­kane reu­ma­to­lo­giczne wyma­ga­jące fizjo­te­ra­pii:
• reu­ma­to­idalne zapa­le­nie sta­wów
• zesztyw­nia­jące zapa­le­nie sta­wów krę­go­słupa
• zmiany zwy­rod­nie­niowe sta­wów (bio­dro­wych, kola­no­wych, kręgosłupa)

Naj­czę­ściej spo­ty­kane wady postawy wyma­ga­jące korek­cji:
• skrzy­wie­nie boczne krę­go­słupa
• wady kształtu klatki pier­sio­wej
• odsta­jące łopatki
• brak osio­wego usta­wie­nia koń­czyn dol­nych (koślawe, szpo­tawe kolana i stóp)
• pła­sko­sto­pie podłużne i poprzeczne

Scroll To Top