Co rehabilitujemy?

Do gabi­ne­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go z regu­ły tra­fia­ją pacjen­ci, któ­rym towa­rzy­szy moc­ny ból w rejo­nie narzą­du ruchu. Bar­dzo czę­sto są to pro­ble­my wyni­ka­ją­ce z dłu­go­trwa­łych prze­cią­żeń doty­ka­ją­cych dany staw, np.: asy­me­trycz­ne hob­by (typu gra w teni­sa), asy­me­trycz­na pra­ca (na liniach pro­duk­cyj­nych), sta­tycz­ne obcią­że­nia (sie­dzą­cy tryb życia, pra­ca w pozy­cji sto­ją­cej), jak i z cięż­kiej pra­cy fizycznej.

War­to zgło­sić się do tera­peu­ty manu­al­ne­go jak tyl­ko zaczy­na­my odczu­wać dys­kom­fort w poru­sza­niu się.  Ból świe­ży, któ­ry jesz­cze nie został zapa­mię­ta­ny przez nasz układ ner­wo­wy, łatwiej jest opa­no­wać niż bóle prze­wle­kłe. Reha­bi­li­ta­cja ma bar­dzo waż­ne zna­cze­nie rów­nież w pro­fi­lak­ty­ce ura­zów i bólu prze­cią­że­nio­we­go, któ­re w dużej mie­rze wyni­ka­ją ze złych sche­ma­tów rucho­wych. Naby­wa­my je coraz czę­ściej w związ­ku z auto­ma­ty­za­cją i kom­for­tem życia codziennego.

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne scho­rze­nia narzą­du ruchu wyma­ga­ją­ce fizjoterapii:
• zespół bole­sne­go barku
• łokieć teni­si­sty i golfisty
• cieśń nadgarstka
• rwa kulszowa
• rwa ramienna
• migre­no­we bóle gło­wy pocho­dze­nia szyjnego
• kręcz szyi

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne scho­rze­nia orto­pe­dycz­ne i trau­ma­to­lo­gicz­ne wyma­ga­ją­ce fizjoterapii:
• sta­ny po rekon­struk­cji wię­za­deł i ścię­gien (ACL, PCL, Achilles)
• sta­ny po zła­ma­niach kości
• sta­ny po skrę­ce­niach zwich­nię­ciach stawów
• sta­ny po zabie­gach ope­ra­cyj­nych narzą­du ruchu
• sta­ny po zabie­gach artroskopowych
• sta­ny po endo­pro­te­zo­pla­sty­ce stawów

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne scho­rze­nia neu­ro­lo­gicz­ne wyma­ga­ją­ce fizjoterapii:
• ostre i prze­wle­kle zespo­ły bólo­we kręgosłupa
• sta­ny po uda­rach mózgu (nie­do­wła­dy, porażenia)
• sta­ny po ura­zach kręgosłupa
• polineuropatie
• nie­do­wła­dy wyni­ka­ją­ce z uci­sków nerwów
• zapa­le­nia ner­wów obwo­do­wych (rwa kul­szo­wa, rwa ramienna)

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne reu­ma­to­lo­gicz­ne wyma­ga­ją­ce fizjoterapii:
• reu­ma­to­idal­ne zapa­le­nie stawów
• zesztyw­nia­ją­ce zapa­le­nie sta­wów kręgosłupa
• zmia­ny zwy­rod­nie­nio­we sta­wów (bio­dro­wych, kola­no­wych, kręgosłupa)

Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne wady posta­wy wyma­ga­ją­ce korekcji:
• skrzy­wie­nie bocz­ne kręgosłupa
• wady kształ­tu klat­ki piersiowej
• odsta­ją­ce łopatki
• brak osio­we­go usta­wie­nia koń­czyn dol­nych (kośla­we, szpo­ta­we kola­na i stóp)
• pła­sko­sto­pie podłuż­ne i poprzeczne

Scroll To Top
Uni-Med