Chirurg onkolog

kon­sul­ta­cje w zakre­sie chi­rur­gii onkologicznej:

  • kon­sul­ta­cje przed zabie­ga­mi chirugicznymi
  • wyko­ny­wa­nie biop­sji skó­ry nowo­two­rów nie­zło­śli­wych C44: raka pod­staw­no­ko­mór­ko­we­go, raka kol­czy­sto­ko­mór­ko­we­go, rogo­wa­ce­nia słonecznego
  • wyko­ny­wa­nie biop­sji skó­ry w przy­pad­ku zdia­gno­zo­wa­ne­go czer­nia­ka zło­śli­we­go C43 do dal­szej oce­ny histopatologicznej
  • usu­wa­nie włók­nia­ków, naczy­nia­ków i tłuszczaków
  • ambu­la­to­ryj­ne zabie­gi chirurgiczne
Lecze­nie dzie­ci i dorosłych.
Nasi lekarze

Agata Nawrocka

specjalista chirurgii ogólnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: chi­rur­gia plastyczna

Zain­te­re­so­wa­nia pozazawodowe:

Inne infor­ma­cje:

Scroll To Top
Uni-Med