Chirurg onkolog

kon­sul­ta­cje w zakre­sie chi­rur­gii onko­lo­gicz­nej:

  • kon­sul­ta­cje przed zabie­ga­mi chi­ru­gicz­ny­mi
  • wyko­ny­wa­nie biop­sji skó­ry nowo­two­rów nie­zło­śli­wych C44: raka pod­staw­no­ko­mór­ko­we­go, raka kol­czy­sto­ko­mór­ko­we­go, rogo­wa­ce­nia sło­necz­ne­go
  • wyko­ny­wa­nie biop­sji skó­ry w przy­pad­ku zdia­gno­zo­wa­ne­go czer­nia­ka zło­śli­we­go C43 do dal­szej oce­ny histo­pa­to­lo­gicz­nej
  • usu­wa­nie włók­nia­ków, naczy­nia­ków i tłusz­cza­ków
  • ambu­la­to­ryj­ne zabie­gi chi­rur­gicz­ne
Lecze­nie dzie­ci i doro­słych.
Nasi lekarze

Lekarz Agata Nawrocka

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
18-20

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: chi­rur­gia pla­stycz­na
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­do­we:
Inne infor­ma­cje:

Scroll To Top
Uni-Med