Chirurg ogólny

kon­sul­ta­cje w zakre­sie chi­rur­gii ogólnej:

  • usu­wa­nie zna­mion skórnych
  • usu­wa­nie nowo­two­rów skó­ry (C43 i C44)
  • usu­wa­nie włók­nia­ków, kasza­ków i tłuszczaków
  • pobie­ra­nie wycin­ków skó­ry do dia­gno­sty­ki histopatologicznej
Lecze­nie dzie­ci i dorosłych.
Nasi lekarze

Agata Nawrocka

specjalista chirurgii ogólnej

Godzi­ny przyjęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia

Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: chi­rur­gia plastyczna

Zain­te­re­so­wa­nia pozazawodowe:

Inne infor­ma­cje:

Scroll To Top
Uni-Med