Chirurg ogólny

kon­sul­ta­cje w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej:

  • pęche­rzyka żółciowego
  • prze­pu­kliny
  • guz­ków piersi
  • żyla­ków koń­czyn dolnych
  • zna­mion skór­nych i tłuszczaków
  • bada­nie prze­pły­wów w żyłach i tęt­ni­cach koń­czyn dolnych
  • dia­gno­styka USG narzą­dów jamy brzusz­nej, tar­czycy i przy­tar­czyc, węzłów chłon­nych, nerek, jąder, płuc i opłuc­nej oraz skóry
  • sono­mam­mo­gra­fia (ultra­so­no­gra­fia sutka)
  • biop­sje aspi­ra­cyjne cien­ko­igłowe celo­wane tar­czycy i sutka pod kon­trolą USG (z bada­niem cyto- i histopatologicznym)
Lecze­nie dzieci i dorosłych.

Nasi lekarze

Lekarz Zbi­gniew Kobylański

Godziny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Środa
Czwar­tek
Pią­tek
Sobota
16-20

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia ogólna, endo­kry­no­lo­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­dowe: ultra­so­no­gra­fia, ultra­so­no­gra­fia dop­ple­row­ska
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­dowe: histo­ria powszechna
Opi­nie zna­le­zione w internecie:

opinia5
opinia6

Scroll To Top