Chirurg ogólny

kon­sul­ta­cje w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej:

  • usu­wa­nie zna­mion skór­nych
  • usu­wa­nie nowo­two­rów skó­ry (C43 i C44)
  • usu­wa­nie włók­nia­ków, kasza­ków i tłusz­cza­ków
  • pobie­ra­nie wycin­ków skó­ry do dia­gno­sty­ki histo­pa­to­lo­gicz­nej
Lecze­nie dzie­ci i doro­słych.
Nasi lekarze

Lekarz Agata Nawrocka

Godzi­ny przy­jęć
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
18-20

Spe­cja­li­za­cje: chi­rur­gia
Zain­te­re­so­wa­nia zawo­do­we: chi­rur­gia pla­stycz­na
Zain­te­re­so­wa­nia poza­za­wo­do­we:
Inne infor­ma­cje:

Scroll To Top
Uni-Med