Certyfikaty - spirometria

Mag­da­le­na Zie­liń­ska-Her­czak - ukoń­czo­ne spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie “Bada­nia spi­ro­me­trycz­ne w Pod­sta­wo­wej Opie­ce Zdro­wot­nej” w Kli­ni­ce Cho­rób Płuc w zakre­sie reali­za­cji programu

Herczak3_s

Herczak16_s

Scroll To Top
Uni-Med