Author Archives: admin

Ochrona radiologiczna pacjenta

Nad­zór nad funk­cjo­no­wa­niem pra­cow­ni spra­wu­je Inspek­tor Ochro­ny Radio­lo­gicz­nej lek. dent. Krzysz­tof Zie­liń­ski (upraw­nie­nia typu S nr 14S/2019). W celu zacho­wa­nia powta­rzal­no­ści i jako­ści wyko­ny­wa­nych zdjęć pra­cow­nia wyko­nu­je (zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Zdro­wia z dnia 25 sierp­nia 2005r. w spra­wie warun­ków bez­piecz­ne­go sto­so­wa­nia pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go dla wszyst­kich rodza­jów eks­po­zy­cji medycz­nej /Dz. U. Nr 194, poz. 1625/) comie­sięcz­ne testy całej apa­ra­tu­ry RTG / RVG. Wszy­scy leka­rze pra­cu­ją­cy w pra­cow­ni zosta­li prze­szko­le­ni pod kątem ochro­ny radio­lo­gicz­nej pacjen­ta w rentgenodiagnostyce.

Zielinski12_s Zielinski13_s Zielinski14_s

Certyfikaty - spirometria

Mag­da­le­na Zie­liń­ska-Her­czak - ukoń­czo­ne spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie “Bada­nia spi­ro­me­trycz­ne w Pod­sta­wo­wej Opie­ce Zdro­wot­nej” w Kli­ni­ce Cho­rób Płuc w zakre­sie reali­za­cji programu

Herczak3_s

Herczak16_s

Wykonaj RTG zęba w Uni-Med

rtg3kafelek

 • RTG punk­to­we i pano­ra­micz­ne jako­ści HD
 • zdję­cie wyko­ny­wa­ne pod­czas zabie­gu lub konsultacji
 • natych­mia­sto­wy wynik prze­świe­tle­nia, archi­wi­za­cja wyko­na­nych zdjęć

 

Wideodermatoskopia

dermatoskop1

 • dia­gno­sty­ka czer­nia­ka i zmian barw­ni­ko­wych skóry
 • kom­pu­te­ro­wo wspo­ma­ga­na ana­li­za para­me­trów zmia­ny skórnej
 • obser­wa­cja w cza­sie i porów­ny­wa­nie kolej­nych zdjęć skóry

Laboratorium analityczne

Laboratorium

 • bada­nia pod­sta­wo­we i spe­cja­li­stycz­ne z krwi, kału, moczu i innych pły­nów ustrojowych
 • pane­le dia­gno­stycz­ne: wątro­bo­wy, pył­ko­wy, pokar­mo­wy i inne
 • pobra­nia tka­nek do badań cyto­lo­gicz­nych i histopatologicznych

 

 

Tympanometria, audiometria tonalna

tympanometr-kafelek

 • bez­bo­le­sny pomiar impe­dan­cji aku­stycz­nej ucha środkowego
 • pomiar odru­chu strze­miącz­ko­we­go ucha
 • prze­sie­wo­wa audio­me­tria tonalna

Spirometria

spirometry-microgp-kafelek

 • bada­nie czyn­no­ścio­we płuc, nie­zbęd­ne do dia­gno­zy ast­my, POChP
 • pomiar mak­sy­mal­nej ilo­ści powie­trza jaką moż­na nabrać i wypu­ścić z płuc oraz szyb­ko­ści prze­pły­wu powie­trza w dro­gach oddechowych
 • prze­wle­kły, męczą­cy kaszel, dusz­ność pod­czas nawet nie­wiel­kie­go wysił­ku ? to bada­nie jest szyb­kie i nie­in­wa­zyj­ne, nie zwlekaj

Doppler - badania przepływowe

doppler_kafelek

 • nie­iwa­zyj­ne bada­nie usg dop­pler color duplex / triplex
 • tęt­ni­ce szyj­ne, tęt­ni­ce nerkowe
 • żyły i tęt­ni­ce koń­czyn dolnych
 • naczy­nia tar­czy­cy i innych narządów

Kompleksowe badanie USG w Sosnowcu

usg_kafelek

 • jama brzusz­na, w tym: ner­ki, wątro­ba, śle­dzio­na, pęcherz moczowy
 • tar­czy­ca, płu­ca i opłuc­na, pier­si, węzły chłon­ne - biopsje
 • mosz­na, pro­sta­ta, sta­wy, bio­der­ka u dzieci

Holter ciśnienia tętniczego

Hol-CARD-CR-07-Aspelkafelek

 • zauto­ma­ty­zo­wa­ny pomiar ciśnie­nia tęt­ni­cze­go krwi w całym cyklu dobowym
 • bez sko­ków ciśnie­nia pod­czas pomia­rów w gabi­ne­cie wywo­ła­nych stre­sem tzw. “bia­łe­go fartucha”
 • obiek­tyw­ny obraz ciśnie­nia i tęt­na pod­czas aktyw­no­ści dzien­nej, odpo­czyn­ku i snu

Holter rytmowy EKG

aspel-ECG-kafelek

 • cią­gła reje­stra­cja wie­lo­od­pro­wa­dze­nio­we­go sygna­łu EKG pod­czas całej aktyw­no­ści dobowej
 • wykry­wa­nie zabu­rzeń pra­cy ser­ca, w tym zabu­rzeń ryt­mu i prze­wod­nic­twa lub oce­ny sta­nu rozrusznika
 • reje­stro­wa­nie nie­pra­wi­dło­we­go ukrwie­nia mię­śnia sercowego

EKG spoczynkowe

 • pod­sta­wo­we czyn­no­ścio­we bada­nie mię­śnia sercowego
 • loka­li­za­cja obsza­rów nie­do­krwie­nia bądź zawa­łu serca
 • wykry­wa­nie aryt­mii, zabu­rzeń prze­wod­nic­twa i wie­lu cho­rób serca
Scroll To Top
Uni-Med