Ankieta POZ

Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia infor­mu­je o uru­cho­mie­niu pilo­ta­żo­we­go bada­nia satys­fak­cji Pacjen­ta pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej (POZ), któ­ry ma na celu moni­to­ro­wa­nie pozio­mu zado­wo­le­nia Pacjen­tów ze świad­czeń zdro­wot­nych w opar­ciu ana­li­zę odpo­wie­dzi udzielonych
w spe­cjal­nej ankie­cie udo­stęp­nio­nej na stro­nie NFZ.
Pilo­taż pro­gra­mu prze­wi­du­je prze­pro­wa­dze­nie ankie­ty skie­ro­wa­nej do Pacjen­tów, któ­rzy sko­rzy­sta­li ze świad­czeń POZ w cią­gu ostat­nich 12 mie­się­cy (z wyłą­cze­niem noc­nej i świą­tecz­nej opie­ki zdrowotnej).

Tutaj może­cie Pań­stwo wypeł­nić ano­ni­mo­wą ankie­tę Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdrowia.

Licznik odwiedzin tej strony

Scroll To Top
Uni-Med