Ankieta POZ

Naro­dowy Fun­dusz Zdro­wia infor­muje o uru­cho­mie­niu pilo­ta­żo­wego bada­nia satys­fak­cji Pacjenta pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej (POZ), który ma na celu moni­to­ro­wa­nie poziomu zado­wo­le­nia Pacjen­tów ze świad­czeń zdro­wot­nych w opar­ciu ana­lizę odpo­wie­dzi udzie­lo­nych
w spe­cjal­nej ankie­cie udo­stęp­nio­nej na stro­nie NFZ.
Pilo­taż pro­gramu prze­wi­duje prze­pro­wa­dze­nie ankiety skie­ro­wa­nej do Pacjen­tów, któ­rzy sko­rzy­stali ze świad­czeń POZ w ciągu ostat­nich 12 mie­sięcy (z wyłą­cze­niem noc­nej i świą­tecz­nej opieki zdro­wot­nej).

Tutaj może­cie Pań­stwo wypeł­nić ano­ni­mową ankietę Naro­do­wego Fun­du­szu Zdrowia.

Licznik odwiedzin tej strony

Scroll To Top