POZ - organizacja przyjęć

Nowy sys­tem orga­ni­za­cji przy­jęć pacjen­tów w POZ:

  • reje­stra­cja oso­bi­sta, przez osoby trze­cie i tele­fo­niczna w godzi­nach 8-12 (reje­stra­cja inter­ne­towa 365/24)
  • pacjenci reje­stro­wani na kon­kretną godzinę co 10 minut (lub wie­lo­krot­ność np. przy wysta­wia­niu karty DiLO)
  • nie­zgło­sze­nie się pacjenta na uzgod­nioną godzinę będzie skut­ko­wać skre­śle­niem z listy ocze­ku­ją­cych (chyba, że nie będzie pacjen­tów ocze­ku­ją­cych przed gabinetem)
  • przy­padki nagłe - reje­stra­cja do godziny 17:30, wej­ście poza kolejką oczekujących
  • o kolej­no­ści przy­jęć pacjen­tów decy­duje lekarz
  • zło­że­nie dekla­ra­cji będzie nie­moż­liwe przez pacjen­tów nie­ubez­pie­czo­nych (wyświe­tla­ją­cych się w eWUŚ w kolo­rze czerwonym)

Sys­tem wpro­wa­dzony został po ana­li­zie udzie­la­nia świad­czeń w okre­sie od 2 stycz­nia 2015 roku. Ana­liza wyka­zała zgła­sza­nie się wielu pacjen­tów nie­wy­ma­ga­ją­cych pomocy medycz­nej, zgła­sza­nie się tych samych pacjen­tów codzien­nie bez powodu, nie­uza­sad­nione blo­ko­wa­nie ter­mi­nów przez pacjen­tów, któ­rzy pomimo zapi­sa­nia się nie zgło­sili się do leka­rza oraz awan­tury przed gabi­ne­tem lekar­skim pacjen­tów nie­prze­strze­ga­ją­cych usta­lo­nych godzin przyjęcia.

W wyniku nie­prze­strze­ga­nia przez pacjen­tów warun­ków reje­stra­cji i orga­ni­za­cji przy­jęć w POZ wielu cho­rych pacjen­tów (prze­zię­bie­nia, grypa, zaka­że­nia wiru­sowe z wysoką tem­pe­ra­turą) miało pro­blemy w szyb­kim dostę­pie do lekarza.

Pro­simy osoby nie­pra­cu­jące, eme­ry­tów i ren­ci­stów o reje­stra­cję do leka­rzy w godzi­nach dopo­łu­dnio­wych. Osoby chore, pra­cu­jące w godzi­nach dopo­łu­dnio­wych będą miały uła­twiony dostęp do leka­rza w godzi­nach popo­łu­dnio­wych (po zakoń­cze­niu pracy).

Konto pacjenta i reje­stra­cji inter­ne­to­wej jest dostępne pod bez­piecz­nym adre­sem https://przychodnia.sosnowiec.pl


Rejestracja on-line

Mamy nadzieję, że wpro­wa­dzone zmiany zostaną przez Pań­stwa zaak­cep­to­wane i będą przestrzegane.

Scroll To Top