POZ - organizacja przyjęć

Nowy sys­tem orga­ni­za­cji przy­jęć pacjen­tów w POZ:

  • reje­stra­cja oso­bi­sta, przez oso­by trze­cie i tele­fo­nicz­na w godzi­nach 8-18 (reje­stra­cja inter­ne­to­wa 365/24)
  • pacjen­ci reje­stro­wa­ni na kon­kret­ną godzi­nę co 10 minut (lub wie­lo­krot­ność np. przy wysta­wia­niu kar­ty DiLO)
  • nie­zgło­sze­nie się pacjen­ta na uzgod­nio­ną godzi­nę będzie skut­ko­wać skre­śle­niem z listy ocze­ku­ją­cych (chy­ba, że nie będzie pacjen­tów ocze­ku­ją­cych przed gabinetem)
  • przy­pad­ki nagłe - reje­stra­cja do godzi­ny 17:30, wej­ście poza kolej­ką oczekujących
  • pora­dy lekar­skie tele­fo­nicz­ne przyj­mo­wa­ne są w prze­rwach mię­dzy przy­ję­cia­mi w gabinecie
  • o kolej­no­ści przy­jęć pacjen­tów decy­du­je lekarz
  • zło­że­nie dekla­ra­cji będzie nie­moż­li­we przez pacjen­tów nie­ubez­pie­czo­nych (wyświe­tla­ją­cych się w eWUŚ w kolo­rze czerwonym)

Sys­tem wpro­wa­dzo­ny został po ana­li­zie udzie­la­nia świad­czeń w okre­sie od 2 stycz­nia 2015 roku. Ana­li­za wyka­za­ła zgła­sza­nie się wie­lu pacjen­tów nie­wy­ma­ga­ją­cych pomo­cy medycz­nej, zgła­sza­nie się tych samych pacjen­tów codzien­nie bez powo­du, nie­uza­sad­nio­ne blo­ko­wa­nie ter­mi­nów przez pacjen­tów, któ­rzy pomi­mo zapi­sa­nia się nie zgło­si­li się do leka­rza oraz awan­tu­ry przed gabi­ne­tem lekar­skim pacjen­tów nie­prze­strze­ga­ją­cych usta­lo­nych godzin przyjęcia.

W wyni­ku nie­prze­strze­ga­nia przez pacjen­tów warun­ków reje­stra­cji i orga­ni­za­cji przy­jęć w POZ wie­lu cho­rych pacjen­tów (prze­zię­bie­nia, gry­pa, zaka­że­nia wiru­so­we z wyso­ką tem­pe­ra­tu­rą) mia­ło pro­ble­my w szyb­kim dostę­pie do lekarza.

Pro­si­my oso­by nie­pra­cu­ją­ce, eme­ry­tów i ren­ci­stów o reje­stra­cję do leka­rzy w godzi­nach dopo­łu­dnio­wych. Oso­by cho­re, pra­cu­ją­ce w godzi­nach dopo­łu­dnio­wych będą mia­ły uła­twio­ny dostęp do leka­rza w godzi­nach popo­łu­dnio­wych (po zakoń­cze­niu pracy).

Kon­to pacjen­ta i reje­stra­cji inter­ne­to­wej jest dostęp­ne pod bez­piecz­nym adre­sem https://przychodnia.sosnowiec.pl


Rejestracja on-line

Mamy nadzie­ję, że wpro­wa­dzo­ne zmia­ny zosta­ną przez Pań­stwa zaak­cep­to­wa­ne i będą przestrzegane.
Scroll To Top
Uni-Med