Zasady postępowania w momencie wystąpienia objawów zakażenia grypą A/H1N1

Jeśli masz jeden lub wię­cej obja­wów z poda­nych poniżej:

 • gorącz­ka
 • trud­no­ści w oddychaniu
 • kaszel
 • ból gar­dła
 • katar z płyn­ną wydzie­li­ną lub zatka­nym nosem
 • bóle mię­śnio­we i stawowe
 • ból gło­wy
 • dresz­cze
 • wymio­ty i biegunka

to koniecz­nie:

 • ogra­nicz bli­skie kon­tak­ty z inny­mi osobami
 • uni­kaj więk­szych sku­pisk ludzkich
 • zasła­niaj usta i nos pod­czas kasz­lu i kicha­nia, myj czę­sto ręce
 • skon­tak­tuj się ze swo­im leka­rzem pod­sta­wo­wej opie­ki zdrowotnej
Scroll To Top
Uni-Med