Zapraszamy na bezpłatne badanie USG piersi - sonomammografię

Zapra­sza­my na bez­płat­ne bada­nie USG pier­si - sono­mam­mo­gra­fię. Bada­nia będą wyko­ny­wa­ne 17 i 19 czerw­ca w godzi­nach od 9:30 do 14:00. War­to sko­rzy­stać z naszej akcji ze wzglę­du na kolej­ki ocze­ku­ją­cych w ramach NFZ i nało­żo­ne ogra­ni­cze­nia wiekowe.

Rak pier­si u kobiet wystę­pu­je nie­zwy­kle czę­sto. Jego naj­groź­niej­szą cechą jest zwięk­szo­ne praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia prze­rzu­tów do innych organów.
Nowo­twór pier­si rzad­ko jest spo­ty­ka­ny u kobiet przed trzy­dzie­stym rokiem życia, ale już po prze­kro­cze­niu tej gra­ni­cy moż­li­wość zacho­ro­wa­nia na nie­go wraz z upły­wem lat wzrasta.
Dla­te­go też bada­nie USG pier­si zale­ca się wyko­ny­wać u kobiet poni­żej 35 - 40 roku życia jako ele­ment dia­gno­sty­ki uzu­peł­nia­ją­cej bada­nie pier­si przez leka­rza. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach moż­na zasto­so­wać tak­że bar­dzo sku­tecz­ną biop­sję cien­ko­igło­wą z bada­niem mikro­sko­po­wym pobra­nych tkanek.

Bada­nie będzie wyko­ny­wał spe­cja­li­sta chi­rurg, spe­cja­li­sta endo­kry­no­log, cer­ty­fi­ko­wa­ny ultra­so­no­gra­fi­sta PTU - dr Zbi­gniew Koby­lań­ski z uży­ciem naj­no­wo­cze­śniej­sze­go apa­ta­tu USG na ryn­ku. W razie koniecz­no­ści ist­nie­je moż­li­wość wyko­na­nia biop­sji cien­ko­igło­wej z bada­niem histo­pa­to­lo­gicz­nym zgod­nie z naszym cennikiem.

Infor­mu­je­my, że w dniu 2 czerw­ca lista zosta­ła już zamknięta !!!

Scroll To Top
Uni-Med