Zakończenie współpracy z UNIQA TU S.A.

Sza­now­ni Pań­stwo,
Z dniem 30 czerw­ca 2013 zakoń­czy­my trzy­let­nią współ­pra­cę z UNIQA TU S.A.
Pacjen­tom dzię­ku­je­my za zaufa­nie.

Scroll To Top