Wizyty specjalistyczne w ramach NFZ

Aktu­ali­za­cja z dnia 23.05.2018:

Umo­wa z NFZ w zakre­sie reali­za­cji świad­czeń Ambu­la­to­ryj­nej Opie­ki Spe­cja­li­stycz­nej zosta­ła dzi­siaj prze­dłu­żo­na kolej­nym anek­sem do 31 grud­nia 2018.

 

Aktu­ali­za­cja z dnia 13.12.2017:

Porad­nia Der­ma­to­lo­gicz­na i Porad­nia Lecze­nia Bólu będą funk­cjo­no­wać bez­płat­nie dla świad­cze­nio­bior­ców, w ramach anek­su do umo­wy, do 30 czerw­ca 2018 roku.

13 grud­nia, dzię­ki pozy­tyw­nej decy­zji Dyrek­to­ra SOW NFZ uda­ło się dojść do poro­zu­mie­nia w kwe­stii zabez­pie­cze­nia odpo­wied­nich środ­ków finan­so­wych na funk­cjo­no­wa­nie naszej Porad­ni Der­ma­to­lo­gicz­nej w peł­nym zakre­sie jej funk­cjo­no­wa­nia.

Aktu­ali­za­cja z dnia 17.11.2017:

Limit wyko­na­nia świad­czeń dla pacjen­tów pierw­szo­ra­zo­wych w Porad­ni Der­ma­to­lo­gicz­nej został już prze­kro­czo­ny o 3.80%. Prze­kro­cze­nie limi­tu przy­jęć w tej porad­ni w III kwar­ta­le 2017 roku nadal nie zosta­ło roz­li­czo­na przez Ślą­ski OW NFZ. Podob­na sytu­acja wystę­pu­je w przy­pad­ku “nie­li­mi­to­wa­nych” świad­czeń w zakre­sie dia­gno­sty­ki i lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go (kar­ta DiLO). Nie otrzy­ma­li­śmy finan­so­wa­nia na te świad­cze­nia, pomi­mo zagwa­ran­to­wa­nia ich w obo­wią­zu­ją­cej umo­wie.
Wobec tego, jeśli NFZ nie zwięk­szy nam limi­tów na okres od 1 stycz­nia do 30 czerw­ca 2018 roku, nie prze­dłu­ży­my umo­wy. Co kwar­tał zgła­sza­my ŚOW NFZ prze­kro­cze­nie limi­tu w Porad­ni Der­ma­to­lo­gicz­nej, zabez­pie­cza­jąc jako jedy­na porad­nia w oko­li­cy kom­plek­so­wo świad­cze­nia dia­gno­stycz­no-lecz­ni­cze w zakre­sie dia­gno­sty­ki zna­mion, der­mo­chi­rur­gii i foto­te­ra­pii UV. NFZ każ­do­ra­zo­wo odrzu­ca proś­bę o zwięk­sze­nie zabez­pie­cze­nia finan­so­we­go tych świad­czeń.

Aktu­ali­za­cja z dnia 19.09.2017:

Umo­wa z NFZ w zakre­sie reali­za­cji świad­czeń Ambu­la­to­ryj­nej Opie­ki Spe­cja­li­stycz­nej zosta­ła prze­dłu­żo­na do 30 czerw­ca 2018.

Aktu­ali­za­cja z dnia 09.06.2017:

Umo­wa z NFZ w zakre­sie reali­za­cji świad­czeń Ambu­la­to­ryj­nej Opie­ki Spe­cja­li­stycz­nej zosta­ła prze­dłu­żo­na do 30 wrze­śnia 2017.

W związ­ku z nega­tyw­ną odpo­wie­dzią NFZ (poni­żej) na proś­bę o zwięk­sze­nie limi­tu przy­jęć w Porad­ni Der­ma­to­lo­gicz­nej wizy­ty zapla­no­wa­ne do 30.06.2017 w ramach świad­czeń refun­do­wa­nych zosta­ją odwo­ła­ne.

Pacjen­ci mogą sko­rzy­stać w wyzna­czo­nych dniach z jed­no­ra­zo­wych wizyt kon­tro­l­nych w cenie, jaką pła­ci nam NFZ, czy­li 30 zł.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że naj­praw­do­po­dob­niej od 1 paź­dzier­ni­ka 2017 nie będzie­my współ­pra­co­wać z NFZ w ramach Ambu­la­to­ryj­nej Opie­ki Spe­cja­li­stycz­nej z powo­du nie­sta­bil­no­ści finan­so­wa­nia świad­czeń i bra­ku moż­li­wo­ści zagwa­ran­to­wa­nia cią­gło­ści udzie­la­nia świad­czeń. Mini­ster Zdro­wia zapra­sza cho­rych do porad­ni przy­szpi­tal­nych sie­ci szpi­ta­li.

Ory­gi­nał skie­ro­wa­nia, jaki dostar­czy­li Pań­stwo do porad­ni, moż­na ode­brać w reje­stra­cji porad­ni.

Scroll To Top
Uni-Med