Wizyty specjalistyczne w ramach NFZ

Aktu­ali­za­cja z dnia 09.06.2017:

Umowa z NFZ w zakre­sie reali­za­cji świad­czeń Ambu­la­to­ryj­nej Opieki Spe­cja­li­stycz­nej została prze­dłu­żona do 30 wrze­śnia 2017.

W związku z nega­tywną odpo­wie­dzią NFZ (poni­żej) na prośbę o zwięk­sze­nie limitu przy­jęć w Poradni Der­ma­to­lo­gicz­nej wizyty zapla­no­wane do 30.06.2017 w ramach świad­czeń refun­do­wa­nych zostają odwołane.

Pacjenci mogą sko­rzy­stać w wyzna­czo­nych dniach z jed­no­ra­zo­wych wizyt kon­tro­l­nych w cenie, jaką płaci nam NFZ, czyli 30 zł.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­jemy, że naj­praw­do­po­dob­niej od 1 paź­dzier­nika 2017 nie będziemy współ­pra­co­wać z NFZ w ramach Ambu­la­to­ryj­nej Opieki Spe­cja­li­stycz­nej z powodu nie­sta­bil­no­ści finan­so­wa­nia świad­czeń i braku moż­li­wo­ści zagwa­ran­to­wa­nia cią­gło­ści udzie­la­nia świad­czeń. Mini­ster Zdro­wia zapra­sza cho­rych do poradni przy­szpi­tal­nych sieci szpi­tali.

Ory­gi­nał skie­ro­wa­nia, jaki dostar­czyli Pań­stwo do poradni, można ode­brać w reje­stra­cji poradni.

Scroll To Top