Współpraca z PASM-II-InterRisk

Sza­now­ni Pań­stwo,
Od 1 czerw­ca 2012 roz­po­czy­na­my współ­pra­cę z Pol­sko-Ame­ry­kań­skim Sys­te­mem Medycz­nym II (PASM-II-Inter­Risk) w zakre­sie pod­sta­wo­wej i spe­cja­li­stycz­nej opie­ki zdro­wot­nej, sto­ma­to­lo­gii, reha­bi­li­ta­cji i opie­ki medycz­nej wyjaz­do­wej (wizy­ty domo­we) oraz dostęp­nej w naszej pla­ców­ce dia­gno­sty­ki medycz­nej.

Scroll To Top