Współpraca z OPTUS

W dniu dzi­siej­szym nawią­za­li­śmy współ­pra­cę z Sys­te­mem Opie­ki Medycz­nej OPTUS Sp. z o.o.
Wszyst­kich posia­da­czy kar­ty medycz­nej OPTUS zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszej opie­ki medycz­nej od 1 czerw­ca 2011 roku.

Scroll To Top
Uni-Med