Wideodermatoskopia czerniaka i zmian barwnikowych skóry

Pro­fi­lak­tycz­ne bada­nie skó­ry jest jed­nym z naj­waż­niej­szych fila­rów wal­ki z rakiem czer­nia­kiem. Wcze­sne wykry­cie zna­mion nowo­two­ro­wych skó­ry daje szan­se na ich sku­tecz­ne leczenie.

Wide­oder­ma­to­sko­pia, czy­li cyfro­wa dia­gno­sty­ka czer­nia­ka i zmian barw­ni­ko­wych skó­ry, jest  sys­te­mem dia­gno­stycz­nym łączą­cy optycz­ny układ wide­oka­me­ry (foto­gra­fo­wa­nie w powięk­sze­niu 20-70 -krot­nym) der­ma­to­sko­pu z kom­pu­te­rem i cyfro­wą ana­li­zą obra­zu za pomo­cą alge­bra­icz­nych algorytmów.
Przy­pad­ki szcze­gól­ne, budzą­ce wąt­pi­li­wo­ści, kon­sul­tu­je­my tele­me­dycz­nie u naj­wy­bit­niej­szych spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie dermatoskopii.

Zasto­so­wa­nie tej tech­ni­ki diagnostycznej:

  • wyko­ny­wa­nie der­ma­to­sko­pii w zakre­sie pre­wen­cji raka skóry
  • pro­wa­dze­nie obser­wa­cji makro­sko­po­wych i mikro­sko­po­wych u osób o jasnej kar­na­cji, po popa­rze­niach sło­necz­nych i czę­stokorzy­sta­ją­cych z sola­riów i kąpie­li sło­necz­nych, osób o obcią­żo­nym w kie­run­ku nowo­two­rów skó­ry w wywia­dzie rodzin­nym,cho­ru­ją­cych na czer­nia­ka, posia­da­ją­cych licz­ne zna­mio­na barwnikowe
  • cyfro­wa archi­wi­za­cja obra­zów wideo, kon­tro­la zmian barw­ni­ko­wych w czasie
  • porów­ny­wa­nie obra­zów i ich parametrów
  • kom­plet­na doku­men­ta­cja pro­ce­su lecze­nia w pre­zen­to­wa­niu obra­zów “przed po” zabiegu
Scroll To Top
Uni-Med