Uni-Med patronem Stawików

Sta­wi­ki mają nowe­go patrona! 
To rodzin­na fir­ma z Sosnow­ca - Uni-Med Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne.

To już trze­ci patron sosno­wiec­kich Sta­wi­ków. Zostać nim moż­na było bio­rąc udział w licy­ta­cji w trak­cie fina­łu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Poprzed­nio zwy­cięz­ca­mi byli, odpo­wied­nio w 2018 i 2019 roku, Zespół Szkół Pry­wat­nych “Two­ja Przy­szłość” oraz ObokMnie.pl.

Mar­ka Uni-Med będzie patro­no­wa­ła Sta­wi­kom przez rok. Fir­ma mie­ści się prz ul. Kuku­łek 45, a ist­nie­je od 2004 roku. Świad­czy kom­plek­so­we usłu­gi medycz­ne obej­mu­ją­ce zakres: pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej (POZ), reali­zo­wa­nej przez leka­rzy rodzin­nych, wizyt domo­wych leka­rzy rodzin­nych, ambu­la­to­ryj­nej spe­cja­li­stycz­nej opie­ki zdro­wot­nej (AOS), dia­gno­sty­ki medycz­nej w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie, lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­ne­go w peł­nym zakre­sie, reha­bi­li­ta­cji i fizy­ko­te­ra­pii, die­te­ty­ki i higie­ny żywienia.

Już pod­czas ubie­gło­rocz­nej licy­ta­cji sta­ra­li­śmy się zostać opie­ku­nem Sta­wi­ków, nie­ste­ty nie uda­ło. W tym roku posta­no­wi­li­śmy, że nie damy szans kon­ku­ren­cji - powie­dział wła­ści­ciel Grze­gorz Herczak.

W sumie pod­czas 28 fina­łu WOŚP w Sosnow­cu zebra­no ponad 350 tysię­cy złotych.

Scroll To Top
Uni-Med