Test na HIV - test na odpowiedzialność

HIV i AIDS to cho­ro­ba współ­cze­snej cywi­li­za­cji, któ­ra może doty­czyć każ­de­go bez wzglę­du na wiek, wykształ­ce­nie, orien­ta­cję sek­su­al­ną czy przekonania.

Dzi­siaj po raz kolej­ny obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień AIDS (World AIDS Day)

Wykonaj test przeciwciał anty-HIV
Od 1 do 11 grud­nia w godzi­nach 8-16 będzie moż­na wyko­nać prze­sie­wo­we testy wykry­wa­ją­ce prze­ciw­cia­ła anty-HIV (test III gene­ra­cji) w cenie tyl­ko 20 zł.

 Co war­to wie­dzieć, zanim podej­mie się decy­zję o zro­bie­niu testu na HIV?
Test na HIV powi­nien być wyko­na­ny 3 mie­sią­ce po ryzy­kow­nej sytu­acji, któ­ra mogła­by spo­wo­do­wać prze­nie­sie­nie zaka­że­nia HIV, by jego ujem­ny wynik był wia­ry­god­nie prawdziwy.
Jest to spo­wo­do­wa­ne ist­nie­niem tak zwa­ne­go ‘okien­ka immu­no­lo­gicz­ne­go, sero­lo­gicz­ne­go’, czy­li okre­su cza­su, któ­ry mija od zaka­że­nia do poja­wie­nia się prze­ciw­ciał prze­ciw­ko wiru­so­wi w ilo­ściach wykry­wal­nych dostęp­ny­mi meto­da­mi diagnostycznymi.
Uży­wa­ne obec­nie testy prze­sie­wo­we są zdol­ne do wykry­cia zaka­że­nia HIV po 6 tygo­dniach u oko­ło 80% osób, a po 12 tygo­dniach u pra­wie 100% zaka­żo­nych osób.

Pamię­taj­my, że ktoś jest zaka­żo­ny HIV nie ozna­cza, że ma AIDS !
Scroll To Top
Uni-Med