USG zmian nowotworowych jamy brzusznej

W dniach 23-25 czerw­ca 2017 lekarz Mag­da­le­na Zie­liń­ska-Her­czak uczest­ni­czy­ła w spe­cja­li­stycz­nym kur­sie medycz­nym “Ultra­so­no­gra­fia narzą­dów jamy brzusz­nej w kon­tek­ście cho­ro­by nowo­two­ro­wej”.
Trzy­dnio­we szko­le­nie teo­re­tycz­no-prak­tycz­ne (wyko­ny­wa­nie badań USG) prze­zna­czo­ne dla chi­rur­gów, onko­lo­gów, leka­rzy cho­rób wewnętrz­nych i spe­cja­li­stów medy­cy­ny rodzin­nej zakoń­czy­ła wczo­raj pozy­tyw­nym zło­że­niem egza­mi­nu i uzy­ska­niem dyplomu.
Gra­tu­lu­je­my !

Zdo­by­tą wie­dzę i prak­ty­kę będzie wyko­rzy­sty­wać w codzien­nej pra­cy - lecząc i dia­gno­zu­jąc pacjen­tów nasze­go POZ.

Scroll To Top
Uni-Med