Szczepienie p/grypie na sezon 2019/2020 tylko 45zł

Obec­na aura sprzy­ja róż­no­ra­kim infek­cjom. Jest to dosko­na­ły czas dla gry­py. Dla­te­go już we wrze­śniu 2018 roku roz­po­czy­na­my akcję szczepień.

W tym roku ofe­ru­je­my nową czte­ro­wa­lent­ną szcze­pion­ką prze­ciw gry­pie Influ­vac Tetra 2019/2020. 
Wytwór­cą jest Abbott Bio­lo­gi­cals B.V. Veer­weg 12, 8121 AA Olst, Holandia.

Chy­ba nikt nie chce spę­dzać cza­su w łóż­ku z powo­du prze­zię­bie­nia i gry­py jak rodzin­ka na zdjęciu.

Grippewelle

Gry­pa to ostra cho­ro­ba zakaź­na ukła­du odde­cho­we­go wywo­ła­na zaka­że­niem wiru­sem gry­py. Prze­no­si się pomię­dzy ludź­mi dro­gą kro­pel­ko­wą, a naj­więk­sza ilość zacho­ro­wań wystę­pu­je pod­czas sezo­no­wych epi­de­mii, powo­du­jąc ostre obja­wy unie­moż­li­wia­ją­ce pra­cę oso­bom czyn­nym zawo­do­wo. Roz­po­wszech­nio­ną na całym świe­cie, corocz­nie cho­ru­je oko­ło 100 milio­nów ludzi w róż­nym wie­ku. Jest jed­ną z waż­niej­szych przy­czyn umie­ral­no­ści ludzi. Jeśli nie chce­my cho­ro­wać powin­ni­śmy się zaszczepić.

Zgod­nie z wytycz­nymi Komi­tetu Dorad­czego ds. szcze­pień szcze­pionka prze­ciwko gry­pie zale­cana jest do pro­fi­lak­tyki gry­py dla osób:

  • doro­słych, szcze­gól­nie powy­żej 50 rż.
  • kobiet w II i III try­me­strze ciąży
  • dzie­ci po ukoń­cze­niu 6. mie­siąca życia
  • dzie­ci i mło­dzieży leczo­nych prze­wle­kle kwa­sem acetylosalicylowym
  • pen­sjo­na­riu­szom domów spo­koj­nej starości
  • pra­cow­ni­kom szkół, zakła­dów opie­ki zdro­wot­nej, skle­pów oraz innych osób mają­cych kon­takt z dużą ilo­ścią osób
  • z grup pod­wyż­szo­nego ryzy­ka ze scho­rze­niami cho­rób ukła­du krą­że­nia, cho­ro­bami meta­bo­licz­nymi (np. cukrzy­ca), muko­wi­scy­dozą, prze­wle­kłymi cho­ro­bami ukła­du odde­cho­wego, prze­wle­kłą nie­wy­dol­no­ścią nerek, wro­dzo­nym lub naby­tym nie­do­bo­rem odporności

Szcze­pion­ki przy­go­to­wy­wa­ne na każ­dy sezon zmniej­sza­ją ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na gry­pę oraz wystą­pie­nia powi­kłań. Po poda­niu szcze­pion­ki układ immu­no­lo­gicz­ny orga­ni­zmu wytwa­rza wła­sną obro­nę prze­ciw­ko cho­ro­bie, czy­li prze­ciw­cia­ła. Odpor­ność naby­wa się w cią­gu 2–3 tygo­dni od cza­su szcze­pie­nia i utrzy­mu­je się nawet do 12 miesięcy.
Żaden ze skład­ni­ków szcze­pion­ki nie powo­du­je zacho­ro­wa­nia na gry­pę. Szcze­pion­ki prze­ciw gry­pie są sku­tecz­ne w zapo­bie­ga­niu zacho­ro­wa­niom u ok. 90% zdro­wych doro­słych, w nie­któ­rych popu­la­cjach sku­tecz­ność może być mniej­sza, znacz­ny jest jed­nak sto­pień zapo­bie­ga­nia powi­kła­niom zwią­za­nym z cho­ro­bą. Dla­te­go war­to robić wszyst­ko, by ryzy­ko zacho­ro­wa­nia zmniej­szyć do mini­mum. Zaszcze­pie­ni nawet jeśli zacho­ru­ją, łagod­niej prze­cho­dzą chorobę.

Wszy­scy wie­my, iż korzyst­niej dla wszyst­kich stron jest zapo­bie­gać cho­ro­bom niż je leczyć. Jesz­cze jeden argu­ment - eko­no­micz­ny. Koszt lecze­nia samej gry­py, nie wspo­mi­na­jąc o ewen­tu­al­nych powi­kła­niach, wie­lo­krot­nie prze­kra­cza cenę szczepienia.

War­to zatem roz­wa­żyć wszyst­kie argu­men­ty ZA ! 

Scroll To Top
Uni-Med