Szczepienie p/grypie na sezon 2018/2019 tylko 45zł

Obecna aura sprzyja różnorakim infekcjom. Jest to doskonały czas dla grypy. Dlatego już we wrześniu 2018 roku rozpoczynamy akcję szczepień.

W tym roku oferujemy nową czterowalentną szczepionką przeciw grypie Influvac Tetra 2018/2019. 
Wytwórcą jest Abbott Biologicals B.V. Veerweg 12, 8121 AA Olst, Holandia.

Chyba nikt nie chce spędzać czasu w łóżku z powodu przeziębienia i grypy jak rodzinka na zdjęciu.

Grippewelle

Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy. Przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, a największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii, powodując ostre objawy uniemożliwiające pracę osobom czynnym zawodowo. Rozpowszechnioną na całym świecie, corocznie choruje około 100 milionów ludzi w różnym wieku. Jest jedną z ważniejszych przyczyn umieralności ludzi. Jeśli nie chcemy chorować powinniśmy się zaszczepić.

Zgod­nie z wytycz­nymi Komi­tetu Dorad­czego ds. szcze­pień szcze­pionka prze­ciwko gry­pie zale­cana jest do pro­fi­lak­tyki grypy dla osób:

  • doro­słych, szcze­gól­nie powy­żej 50 rż.
  • kobiet w II i III try­me­strze ciąży
  • dzieci po ukoń­cze­niu 6. mie­siąca życia
  • dzieci i mło­dzieży leczo­nych prze­wle­kle kwa­sem acetylosalicylowym
  • pen­sjo­na­riu­szom domów spo­koj­nej starości
  • pra­cow­ni­kom szkół, zakła­dów opieki zdro­wot­nej, skle­pów oraz innych osób mają­cych kon­takt z dużą ilo­ścią osób
  • z grup pod­wyż­szo­nego ryzyka ze scho­rze­niami cho­rób układu krą­że­nia, cho­ro­bami meta­bo­licz­nymi (np. cukrzyca), muko­wi­scy­dozą, prze­wle­kłymi cho­ro­bami układu odde­cho­wego, prze­wle­kłą nie­wy­dol­no­ścią nerek, wro­dzo­nym lub naby­tym nie­do­bo­rem odporności

Szczepionki przygotowywane na każdy sezon zmniejszają ryzyko zachorowania na grypę oraz wystąpienia powikłań. Po podaniu szczepionki układ immunologiczny organizmu wytwarza własną obronę przeciwko chorobie, czyli przeciwciała. Odporność nabywa się w ciągu 2–3 tygodni od czasu szczepienia i utrzymuje się nawet do 12 miesięcy.
Żaden ze składników szczepionki nie powoduje zachorowania na grypę. Szczepionki przeciw grypie są skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom u ok. 90% zdrowych dorosłych, w niektórych populacjach skuteczność może być mniejsza, znaczny jest jednak stopień zapobiegania powikłaniom związanym z chorobą. Dlatego warto robić wszystko, by ryzyko zachorowania zmniejszyć do minimum. Zaszczepieni nawet jeśli zachorują, łagodniej przechodzą chorobę.

Wszyscy wiemy, iż korzystniej dla wszystkich stron jest zapobiegać chorobom niż je leczyć. Jeszcze jeden argument – ekonomiczny. Koszt leczenia samej grypy, nie wspominając o ewentualnych powikłaniach, wielokrotnie przekracza cenę szczepienia.

Warto zatem rozważyć wszystkie argumenty ZA ! 

Comments

comments

Scroll To Top