STOP łysieniu - 10 marca

Oso­by z pro­ble­ma­mi z utra­tą wło­sów zapra­sza­my 10 mar­ca od 18:00 na bez­płat­ną kon­sul­ta­cję der­ma­to­lo­gicz­ną z bada­niem tri­cho­sko­po­wym skó­ry głowy.

Koniecz­ne jest wysła­nie SMS na numer 604234630.

Bada­nie tri­cho­sko­po­we pole­ga­ją na oce­nie mikro­sko­po­wej wło­sów i skó­ry głowy.

 

 

Pacjent jest pro­szo­ny o umy­cie gło­wy w dniu bada­nia bez sto­so­wa­nia kosme­ty­ków do ukła­da­nia wło­sów. Przy wło­sach far­bo­wa­nych bada­nie moż­na wyko­nać po kil­ku­krot­nym umy­ciu głowy.

Scroll To Top
Uni-Med