STOP łysieniu - 10 marca

Osoby z pro­ble­mami z utratą wło­sów zapra­szamy 10 marca od 18:00 na bez­płatną kon­sul­ta­cję der­ma­to­lo­giczną z bada­niem tri­cho­sko­po­wym skóry głowy.

Konieczne jest wysła­nie SMS na numer 604234630.

Bada­nie tri­cho­sko­powe pole­gają na oce­nie mikro­sko­po­wej wło­sów i skóry głowy.

 

 

Pacjent jest pro­szony o umy­cie głowy w dniu bada­nia bez sto­so­wa­nia kosme­ty­ków do ukła­da­nia wło­sów. Przy wło­sach far­bo­wa­nych bada­nie można wyko­nać po kil­ku­krot­nym umy­ciu głowy.

Scroll To Top