Stomatologia i wirus

Leka­rze den­ty­ści, Krzysz­tof Zie­liń­ski i Zbi­gniew Bazar­nik, są do dys­po­zy­cji pacjen­tów codzien­nie (do połu­dnia i po połu­dniu) ofe­ru­jąc peł­ne zabez­pie­cze­nie per­so­ne­lu i pacjenta:

  • codzien­na dezyn­fek­cja pomiesz­czeń i sprzę­tu (narzę­dzia jak zawsze indy­wi­du­al­nie pakie­to­wa­ne i ste­ryl­ne, dezyn­fek­cja koń­có­wek Siro­na Dac Universal)
  • powie­trze w gabi­ne­cie fil­tro­wa­ne, ozo­no­wa­ne i ste­ry­li­zo­wa­nie pro­mie­nia­mi UV-C
  • zasto­so­wa­nie spe­cjal­ne­go wycią­gu powsta­ją­ce­go are­ro­zo­lu bio­lo­gicz­ne­go, mogą­ce­go zawie­rać wiru­sy, bak­te­rie, dro­bin­ki krwi i pyły; urzą­dze­nie Vac­Sta­tion pochła­nia, następ­nie fil­tru­je i ste­ry­li­zu­je powie­trze w gabinecie
  • indy­wi­du­al­na ochro­na per­so­ne­lu (m.in. maski ffp3, przy­łbi­ce, kombinezony)
  • szcze­gó­ło­wy wywiad z pacjen­tem: tele­fo­nicz­ny i przed wizy­tą (wie­rzy­my, że prawdomówny)
  • zacho­wa­nie moż­li­wie naj­lep­szych pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa zabiegu
Zanim den­ty­sta zde­cy­du­je się wyko­nać zabieg, prze­pro­wa­dzi z pacjen­tem wywiad pod­mio­to­wy i przed­mio­to­wy oraz wyko­na bez­do­ty­ko­wo pomiar tem­pe­ra­tu­ry cia­ła, satu­ra­cji i tęt­na obwodowego.

Den­ty­sta zapy­ta o nastę­pu­ją­ce rzeczy:

Czy pacjent nie prze­by­wa (spraw­dza­my elek­tro­nicz­nie w CWU) lub nie prze­by­wał na kwarantannie ?
Czy pacjent w cią­gu ostat­nich 14 dni miał obja­wy zwią­za­ne z poten­cjal­nym zaka­że­niem z koro­na­wi­ru­sem SARS-CoV-2 (wyso­ka gorącz­ka, suchy kaszel, dusz­ność i pro­ble­my z oddy­cha­niem, bóle mię­śni i ogól­ne zmę­cze­nie, utra­ta węchu i sma­ku, zapa­le­nie spojówek) ?
Czy pacjent w cią­gu ostat­nich 14 dni wró­cił z zagra­ni­cy lub miał kon­takt z oso­bą, któ­ra nie­daw­no przy­je­cha­ła do Polski ?
Zosta­nie to potwier­dzo­ne w doku­men­ta­cji medycz­nej przez oświad­cze­nie pacjenta.

Dr Bazar­nik i dr Zie­liń­ski będą podej­mo­wać auto­no­micz­ne decy­zja doty­czą­ce przy­ję­cia pacjen­ta i nie­wy­ko­ny­wa­nia pro­ce­dur mogą­cych zagra­żać epi­de­mio­lo­gicz­nie pacjen­to­wi i personelowi.

Scroll To Top
Uni-Med