Protetyka stomatologiczna w ramach NFZ

Jeste­śmy jedy­ną na tere­nie Sosnow­ca Porad­nią Pro­te­ty­ki Sto­ma­to­lo­gicz­nej przyj­mu­ją­cą pacjen­tów w ramach umo­wy z NFZ od 1 lip­ca 2017 do 30 czerw­ca 2022 roku.

W porad­ni przyj­mu­je doświad­czo­ny spe­cja­li­sta pro­te­ty­ki i implan­to­pro­te­ty­ki Krzysz­tof Zie­liń­ski.

Wyko­rzy­stu­je­my naj­now­sze masy wyci­sko­we, ele­men­ty pre­cy­zyj­ne, roz­wią­za­nia indy­wi­du­al­ne i współ­pra­cu­je­my z naj­lep­szy­mi w regio­nie pra­cow­nia­mi pro­te­tycz­nych tech­nik den­ty­stycz­nych, w tym z cen­trum fre­zo­wa­nia CAD/CAM.

W ramach bez­płat­nych świad­czeń pacjen­to­wi przy­słu­gu­je lecze­nie pro­te­tycz­ne z zasto­so­wa­niem pro­tez akry­lo­wych w szczę­ce i żuchwie raz na 5 lat licząc od dnia 1 stycz­nia 2011 r. Pacjen­to­wi przy­słu­gu­je tak­że pra­wo do bez­płat­nej napra­wy pro­te­zy raz na 2 lata od dnia 1 stycz­nia 2011 r. (tak­że w więk­szym zakre­sie, np. z wyci­skiem lub pod­ście­le­niem pro­te­zy).

Poza kon­trak­tem z NFZ wyko­nu­je­my wszyst­kie rodza­je nowo­cze­snych uzu­peł­nień pro­te­tycz­nych, mosty, koro­ny por­ce­la­nowe, koro­ny peł­no­ce­ra­miczne Lava Cer­cam, mosty (szy­no­wa­nie zębów) z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szkla­ne oraz pro­wa­dzi­my lecze­nie implan­to­pro­te­tycz­ne i lecze­nie dys­funk­cji sta­wów skro­nio­wo-żuchwo­wych.

most komb1

Transfer wyciskowy doręcony do implantu

Trans­fer wyci­sko­wy dorę­co­ny do implan­tu

Łącznik dokręcony do implantu na zdjęciu RVG

Łącz­nik dokrę­co­ny do implan­tu na zdję­ciu RVG

Scroll To Top