Protetyka stomatologiczna w ramach NFZ

Jeste­śmy jedyną na tere­nie Sosnowca Porad­nią Pro­te­tyki Sto­ma­to­lo­gicz­nej przyj­mu­jącą pacjen­tów w ramach umowy z NFZ od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2022 roku.

W poradni przyj­muje doświad­czony spe­cja­li­sta pro­te­tyki i implan­to­pro­te­tyki Krzysz­tof Zie­liń­ski.

Wyko­rzy­stu­jemy naj­now­sze masy wyci­skowe, ele­menty pre­cy­zyjne, roz­wią­za­nia indy­wi­du­alne i współ­pra­cu­jemy z naj­lep­szymi w regio­nie pra­cow­niami pro­te­tycz­nych tech­nik den­ty­stycz­nych, w tym z cen­trum fre­zo­wa­nia CAD/CAM.

W ramach bez­płat­nych świad­czeń pacjen­towi przy­słu­guje lecze­nie pro­te­tyczne z zasto­so­wa­niem pro­tez akry­lo­wych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat licząc od dnia 1 stycz­nia 2011 r. Pacjen­towi przy­słu­guje także prawo do bez­płat­nej naprawy pro­tezy raz na 2 lata od dnia 1 stycz­nia 2011 r. (także w więk­szym zakre­sie, np. z wyci­skiem lub pod­ście­le­niem protezy).

Poza kon­trak­tem z NFZ wyko­nu­jemy wszyst­kie rodzaje nowo­cze­snych uzu­peł­nień pro­te­tycz­nych, mosty, korony por­ce­la­nowe, korony peł­no­ce­ra­miczne Lava Cer­cam, mosty (szy­no­wa­nie zębów) z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane oraz pro­wa­dzimy lecze­nie implan­to­pro­te­tyczne i lecze­nie dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych.

most komb1

Transfer wyciskowy doręcony do implantu

Trans­fer wyci­skowy dorę­cony do implantu

Łącznik dokręcony do implantu na zdjęciu RVG

Łącz­nik dokrę­cony do implantu na zdję­ciu RVG

Scroll To Top