Pozytywna weryfikacja jakości

Pozy­tyw­ny wynik wery­fi­ka­cji pozwo­lił nam prze­dłu­żyć posłu­gi­wa­nie się cer­ty­fi­ka­tem Przy­ja­zna Przy­chod­nia do 31 stycz­nia 2016 roku.

certyfikat0001

Scroll To Top
Uni-Med