Poradnia dietetyki

Wzra­sta­jąca czę­stość wystę­po­wa­nia nad­wagi i oty­ło­ści jest w głów­nej mie­rze spo­wo­do­wana współ­cze­snym sty­lem życia, wyso­ko prze­two­rzo­nym, nie­peł­no­war­to­ścio­wym poży­wie­niem o dużej kalo­rycz­no­ści, bra­kiem lub mini­malną aktyw­ność fizycz­ną i stre­sem.
Oty­łość stwa­rza zagro­że­nie dla zdro­wia i życia ze wzglę­du na potę­go­wa­nie ryzy­ka roz­woju m.in. cho­rób prze­wodu pokar­mo­wego, ukła­du ruchu, nowo­two­rów, cho­rób ukła­du krą­że­nia, cukrzy­cy typu 2, depre­sji, itp.
Reduk­cja masy cia­ła jest głów­ną meto­dą pro­fi­lak­tyki i lecze­nia tych scho­rzeń.
Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy wpro­wa­dzić kon­sul­ta­cje spe­cja­li­sty die­te­ty­ki i higie­ny żywie­nia.

Wła­ści­wie dopa­so­wana die­ta jest jed­ną z naj­sku­tecz­niej­szych i naj­bar­dziej natu­ral­nych metod wspo­ma­ga­nia lecze­nia cho­rób współ­cze­snej cywi­li­za­cji. Pro­po­nu­jemy więc przy­go­to­wa­nie pla­nów żywie­nio­wych w zależ­no­ści od scho­rze­nia i indy­wi­du­al­nych cech orga­ni­zmu pacjen­ta. Opra­co­wu­jemy odpo­wied­nio dobra­ny pro­gram die­te­tyczny w przy­padku takich dole­gli­wo­ści jak np.: nad­waga lub oty­łość, refluks, zespół jeli­ta nad­wraż­li­wego, cukrzy­ca, hiper­li­pi­de­mia, nad­ci­śnie­nie, itp .

Scroll To Top
Uni-Med