Polskie Dni Spirometrii 2018

Od 2010 r., czy­li pierw­sze­go Świa­to­we­go Dnia Spi­ro­me­trii, pol­scy leka­rze aktyw­nie włą­cza­ją się w roz­po­zna­wa­nie i lecze­nie obtu­ra­cyj­nych cho­rób płuc (ast­ma i POChP). Są one w Pol­sce nadal nie­do­sta­tecz­nie zdia­gno­zo­wa­ne. Pomi­mo znacz­nych wysił­ków ze stro­ny leka­rzy POZ, aler­go­lo­gów i pneu­mo­no­lo­gów, nadal ponad 50% cho­rych na ast­mę zma­ga się z nie­roz­po­zna­na cho­ro­bą i aż 80% cho­rych na POChP ma dusz­no­ści i kaszel i nie­ste­ty nie wie, że u pod­sta­wy ich dole­gli­wo­ści stoi prze­wle­kła obtu­ra­cyj­na cho­ro­ba płuc POChP.
Pol­skie Dni Spi­ro­me­trii, orga­ni­zo­wa­ne w tym roku w pierw­szym tygo­dniu paź­dzier­ni­ka, to nie tyl­ko bada­nia, ale tak­że pro­jekt edu­ka­cyj­ny, nio­są­cy prze­kaz o szko­dli­wo­ści pale­nia tyto­niu, kon­se­kwen­cjach nie lecze­nia POChP i astmy.
Obec­na edy­cja Pol­skich Dni Spi­ro­me­trii jest poświę­co­na wpły­wo­wi zanie­czysz­czeń powie­trza na nasze zdro­wie. Pra­gnie­my pod­nieść świa­do­mość Pola­ków na temat stan­dar­dów dia­gno­stycz­nych w cho­ro­bach płuc. Wie­dza, jak i czym oddy­cha­my wpły­wa bez­po­śred­nio na zacho­wa­nia i nawy­ki proz­dro­wot­ne. Poja­wia­ją­ce się dusz­ność, kaszel, świ­sty w cza­sie oddy­cha­nia nie są przez świa­do­mych pacjen­tów baga­te­li­zo­wa­ne, gdyż wie­dzą, że zabu­rze­nia czyn­no­ścio­we ukła­du odde­cho­we­go mogą być obja­wa­mi zaostrze­nia ast­my i POCHP.
Poza tym pro­si­my miesz­kań­ców o nie­pa­le­nie w pie­cach i kotłach śmie­cia­mi, zuży­ty­mi ole­ja­mi i butel­ka­mi PET.

W naszej porad­ni bada­nie będzie moż­na prze­pro­wa­dzić 2 i 5 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach 8-13, a 4 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach 8-13 i 14-18.

Ilość miejsc jest limi­to­wa­na, a zapi­sy są pro­wa­dzo­ne poprzez e-reje­stra­cję.

Scroll To Top
Uni-Med