Polskie Dni Spirometrii

Od 2010 r., czy­li pierw­sze­go Świa­to­we­go Dnia Spi­ro­me­trii, pol­scy leka­rze aktyw­nie włą­cza­ją się w roz­po­zna­wa­nie i lecze­nie obtu­ra­cyj­nych cho­rób płuc (ast­ma i POChP). Są one w Pol­sce nadal nie­do­sta­tecz­nie zdia­gno­zo­wa­ne. Pomi­mo znacz­nych wysił­ków ze stro­ny leka­rzy POZ, aler­go­lo­gów i pneu­mo­no­lo­gów, nadal ponad 50% cho­rych na ast­mę zma­ga się z nie­roz­po­zna­na cho­ro­bą i aż 80% cho­rych na POChP ma dusz­no­ści i kaszel i nie­ste­ty nie wie, że u pod­sta­wy ich dole­gli­wo­ści stoi prze­wle­kła obtu­ra­cyj­na cho­ro­ba płuc POChP.
Pol­skie Dni Spi­ro­me­trii, orga­ni­zo­wa­ne w tym roku w dniach 14-19 wrze­śnia, to nie tyl­ko bada­nia, ale tak­że pro­jekt edu­ka­cyj­ny, nio­są­cy prze­kaz o szko­dli­wo­ści pale­nia tyto­niu, kon­se­kwen­cjach nie lecze­nia POChP i ast­my.

spirometry-Spida5spirometry-microgp

 

 

 

 

 

 

 

W naszej porad­ni bada­nie będzie moż­na prze­pro­wa­dzić 16 wrze­śnia w godzi­nach 8-12.

Ilość miejsc jest limi­to­wa­na, a zapi­sy będą pro­wa­dzo­ne od 1 wrze­śnia.

Scroll To Top
Uni-Med