Podsumowanie dwudniowej akcji bezpłatnych badań USG piersi

Dzie­ku­je­my za udział w akcji badań usg piersi.
Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że co pią­ta z zapi­sa­nych pań nie przy­szła na bez­płat­ne bada­nie, blo­ku­jąc miej­sce innym zain­te­re­so­wa­nym, któ­re tym samym nie mogły sko­rzy­stać z naszej akcji.

Wyniki badania piersi
Kla­sy­fi­ka­cja BIRADS w sono­mam­mo­gra­fii w celu uni­fi­ka­cji opi­sów badań:

BIRADS-usg 1 ozna­cza wynik pra­wi­dło­wy, pier­si syme­trycz­ne, bez obec­no­ści zagęsz­czeń, dys­tor­sji utka­nia i podej­rza­nych zwapnień.
BIRADS-usg 2 ozna­cza pra­wi­dło­wy wynik, podob­nie jak BIRADS-usg 1, ale na obra­zie widocz­ne są zmia­ny łagod­ne takie jak - zwap­nia­łe włók­nia­ko­gru­czo­la­ki, tłusz­cza­ki, cysty ole­jo­we, galac­to­ce­le, zmia­ny o mie­sza­nej gęsto­ści oraz węzły wła­sne i zwap­nie­nia naczy­nio­we. Wynik ten ozna­cza brak zmian zło­śli­wych. Do dal­szej obser­wa­cji w usg za 6 miesięcy
BIRADS-usg 3 ozna­cza zmia­ny praw­do­po­dob­nie łagod­ne, ryzy­ko zło­śli­wo­ści dla takich zmian powin­no być mniej­sze niż 2%, wyma­ga­ne jest bada­nie kon­tro­l­ne usg w okre­sie 6 mie­się­cy. Z takim wyni­kiem nale­ży zgło­sić się do Porad­ni Cho­rób Sutka.
Do tej kate­go­rii zali­cza się przede wszyst­kim: dobrze ogra­ni­czo­ne lite obsza­ry bez obec­no­ści zwap­nień, ogni­sko­wą asy­me­trię utka­nia oraz sku­pi­sko drob­nych okrą­głych mikrozwapnień.

Kla­sy­fi­ka­cja BIRADS-usg, w opar­ciu o cechy mor­fo­lo­gicz­ne budo­wy sut­ków i ich nie­pra­wi­dło­wych zmian, pozwa­la na roz­gra­ni­cze­nie zmian łagod­nych i zło­śli­wych oraz for­mu­łu­je zale­ce­nia co do dal­szych badań kon­tro­l­nych i diagnostycznych.

Infor­mu­je­my, że opi­sy wyni­ków badań będą do odbio­ru na sta­no­wi­sku reje­stra­cji od śro­dy 23 czerw­ca od godz. 15.30.

Scroll To Top
Uni-Med