Szczepienia przed podróż zagraniczną

Planowanie szczepień osób udających się w podróż zagraniczną

 1. Zgłoś się na kon­sul­ta­cję lekar­ską w spra­wie szcze­pień ochronnych
  Spe­cja­li­stycz­nych infor­ma­cji udzie­li Ci lekarz cho­rób tro­pi­kal­nych lub medy­cy­ny podró­ży. Na 4-8 tygo­dni przed wyjaz­dem zgłoś się na kon­sul­ta­cję lekar­ską w spra­wie szcze­pień ochron­nych. Infor­ma­cje uzy­skasz w naj­bliż­szym punk­cie szcze­pień.
 2. Postę­puj zgod­nie z zale­ce­nia­mi lekarza.
 3. Zabierz w podróż nie­zbęd­ne doku­men­ty. Doku­men­tem potwier­dza­ją­cym prze­pro­wa­dze­nie szcze­pie­nia jest Mię­dzy­na­ro­do­wa Ksią­żecz­ka Szcze­pień tzw. “żół­ta ksią­żecz­ka” (Inter­na­tio­nal Cer­ti­fi­ca­tes of Vac­ci­na­tion), któ­ra wysta­wia­na jest w porad­niach medy­cy­ny podró­ży oraz punk­tach szczepień.

 

Szczepienia zalecane dla podróżujących

Zakres szcze­pień przed podró­żą powi­nien zostać usta­lo­ny pod­czas spe­cja­li­stycz­nej kon­sul­ta­cji lekar­skiej. Ich wybór zale­ży mię­dzy inny­mi od sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej dane­go kra­ju, cza­su trwa­nia i celu podró­ży, miej­sca poby­tu, odpor­no­ści i wie­ku oso­by. Nale­żą do nich m.in. szcze­pie­nia przeciwko:

 • wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu A
 • wiru­so­we­mu zapa­le­niu wątro­by typu B
 • bło­ni­cy
 • tęż­co­wi
 • polio­my­eli­tis
 • duro­wi brzusznemu
 • menin­go­ko­we­mu zapa­le­niu opon mózgowo-rdzeniowych
 • wście­kliź­nie
 • klesz­czo­we­mu zapa­le­niu mózgu

Wię­cej o obo­wiąz­ko­wych i zale­ca­nych szcze­pie­nia przed podró­ża­mi zagranicznymi

Scroll To Top
Uni-Med