Terapia fotodynamiczna

Tera­pia foto­dy­na­miczna (PDT) jest nową, sku­teczną i dobrze tole­ro­waną metodą lecze­nia. Służy do dia­gno­zo­wa­nia oraz lecze­nia sta­nów przed­no­wo­two­ro­wych skóry (rogo­wa­ce­nia posło­necz­nego) oraz nowo­two­rów skóry (raka pod­staw­no­ko­mór­ko­wego, cho­roby Bowena), jak rów­nież cho­rób wiru­so­wych skóry (bro­da­wek wiru­so­wych, kłyk­cin).
Jest to jedyna metoda, która nisz­czy zmiany cho­ro­bowe lub nowo­two­rowe w spo­sób wybiór­czy, czyli bez uszka­dza­nia zdro­wych tka­nek. Zabieg jest bez­bo­le­sny i nie pozo­sta­wia bli­zny. 
Zabieg trwa zale­d­wie kil­ka­na­ście minut. Cza­sami wymaga powtó­rze­nia po 7 dniach.

Scroll To Top