Terapia fotodynamiczna

Tera­pia foto­dy­na­micz­na (PDT) jest nową, sku­tecz­ną i dobrze tole­ro­wa­ną meto­dą tera­peu­tycz­ną opie­ra­ją­cą swo­je dzia­ła­nie na reak­cji foto­tok­sycz­nej. Meto­da słu­ży do dia­gno­zo­wa­nia oraz lecze­nia wie­lu cho­rób skó­ry, m.in. sta­nów przed­no­wo­two­ro­wych skó­ry (rogo­wa­ce­nie sło­necz­ne, świetl­ne zapa­le­nie warg, rogo­wa­ce­nie bia­łe), nowo­two­rów skó­ry (rak pod­staw­no­ko­mór­ko­wy, rak kol­czy­sto­ko­mór­ko­wy, cho­ro­ba Bowe­na, zier­ni­niak grzy­bia­sty, guz prze­rzu­to­wy skó­ry), infek­cji wiru­so­wych skó­ry (bro­da­wek wiru­so­wych, kłyk­cin koń­czy­stych), trą­dzi­ku, grzy­bic, łysie­nia i łusz­czy­cy oraz lisza­ja pła­skie­go prze­ro­sto­we­go i lisza­ja twar­dzi­no­we­go zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w oko­li­cach ano­ge­ni­tal­nych (odbyt i narzą­dy płciowe).
Jest to jedy­na meto­da, któ­ra nisz­czy zmia­ny cho­ro­bo­we lub nowo­two­ro­we w spo­sób wybiór­czy, czy­li bez uszka­dza­nia zdro­wych tka­nek sąsia­du­ją­cych z tkan­ką pato­lo­gicz­ną. Umoż­li­wia to zasto­so­wa­nie foto­uczu­la­cza - pre­pa­ra­tu kwa­su 5-ami­no­le­wu­li­no­we­go (ALA), któ­ry ule­ga w skó­rze enzy­ma­tycz­nej prze­mia­nie bio­che­micz­nej do pro­to­por­fi­ry­ny IX. Sub­stan­cja ta jest w całym zabie­gu wła­ści­wym absor­be­rem świa­tła lase­ro­we­go o dłu­go­ści fali 405-450nm (nie­bie­skie) w paśmie Sore­ta i 570-635 nm (czer­wo­ne) w paśmie Q.
Przy naświe­tla­niu foto­uczu­la­cza, któ­ry selek­tyw­nie kumu­lu­je się wyłącz­nie w tkan­ce zmie­nio­nej cho­ro­bo­wo (np. nowo­two­ro­wej), świa­tłem o dłu­go­ści fali ok. 400 nm, dłu­gość wypro­mie­nio­wa­nej wiąz­ki ener­gii odpo­wia­da czer­wo­ne­mu świa­tłu, co daje efekt czer­wo­nej flu­ore­scen­cji ognisk nowo­two­ro­wych. Zja­wi­sko takie wyko­rzy­sty­wa­ne jest w dia­gno­sty­ce foto­dy­na­micz­nej. Umoż­li­wia to zobra­zo­wa­nie świe­cą­cych komó­rek nowo­two­ro­wych, sku­pio­nych nawet w bar­dzo małych ogni­skach, któ­re wchło­nę­ły pre­pa­rat i uczu­li­ły się na świa­tło. Dzię­ki temu wiąz­kę świa­tła moż­na pre­cy­zyj­nie ukie­run­ko­wać na miej­sce zmie­nio­ne chorobowo.

Przy­go­to­wa­nie do zabie­gu wyma­ga zasto­so­wa­nia na kil­ka godzin przez naświe­tla­niem spe­cjal­ne­go środ­ka foto­uczu­la­ją­ce­go w posta­ci kre­mu lub żelu, nało­żo­ne­go w porad­ni i zabez­pie­czo­ne­go oklu­zyj­nie przez dostę­pem świa­tła sło­necz­ne­go i sztucz­ne­go. Sam zabieg trwa zale­d­wie kil­ka­na­ście-kil­ka­dzie­siąt minut. Lecze­nie nie pozo­sta­wia bli­zny. Cza­sa­mi wyma­ga­ne jest  powtó­rze­nia pro­ce­du­ry po 7-14 dniach.

 

Scroll To Top
Uni-Med