PayDent - płacisz za 30 dni

Pay­Dent to nowy sys­tem płat­no­ści za usłu­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne i inne usłu­gi medycz­ne (nawet kon­sul­ta­cje spe­cja­li­stycz­ne), już dostęp­ny w Uni-Med.
Dzię­ki nie­mu moż­li­we jest ure­gu­lo­wa­nie płat­no­ści prze­le­wem w ter­mi­nie do 30 dni bez dodat­ko­wych kosz­tów (do 5000 zł) lub roz­ło­że­nie spła­ty kwo­ty do 10000 zł na 4 raty (pro­wi­zja tyl­ko 10%), 8 rat (pro­wi­zja 15%) lub 12 rat (pro­wi­zja 20% - nawet tego nie zauwa­żysz w domo­wym budżecie).

Jeśli lecze­nie prze­kra­cza kwo­tę 10000 zł możesz sko­rzy­stać z sys­te­mu ratal­ne­go MediRaty.

Pytaj naszych pra­cow­ni­ków o finan­so­wa­nie usług medycznych.

Scroll To Top
Uni-Med