Specjalista laryngolog

Od 1 kwiet­nia do nasze­go zespo­łu dołą­czył spe­cja­li­sta laryn­go­log Elż­bie­ta Zwo­liń­ska-Grę­bosz.
Kon­sul­ta­cje, dia­gno­sty­ka i drob­ne zabie­gi wyko­ny­wa­ne są w ponie­dział­ki od godzi­ny 16:00 i w czwart­ki od godzi­ny 17:00.
Zapra­sza­my wyłącz­nie pacjen­tów doro­słych.

Ofe­ru­je­my kon­sul­ta­cje w zakre­sie dia­gno­sty­ki i leczenia:

  • cho­rób narzą­dów gło­wy i szyi
  • cho­rób nosa, uszu i gardła
  • nie­do­słu­chu
  • płu­ka­nie kana­łu słuchowego
  • kom­plek­so­we bada­nie słu­chu - audio­me­tria tonal­na i impedancyjna
  • szyb­ki pomiar stę­że­nia biał­ka CRP
  • cyto­lo­gia i mikro­bio­lo­gia bło­ny ślu­zo­wej nosa i gardła

 

Scroll To Top
Uni-Med