Nowy specjalista laryngolog

Od 1 kwiet­nia do nasze­go zespo­łu dołą­czy spe­cja­li­sta laryn­go­log Elż­bie­ta Zwo­liń­ska-Grę­bosz.
Kon­sul­ta­cje, dia­gno­sty­ka i drob­ne zabie­gi będą wyko­ny­wa­ne w ponie­dział­ki od godzi­ny 16:00.
Zapra­sza­my wyłącz­nie pacjen­tów doro­słych.

Ofe­ru­je­my kon­sul­ta­cje w zakre­sie dia­gno­sty­ki i lecze­nia:

  • cho­rób narzą­dów gło­wy i szyi
  • cho­rób nosa, uszu i gar­dła
  • nie­do­słu­chu
  • płu­ka­nie kana­łu słu­cho­we­go
  • tym­pa­no­me­tria
  • audio­me­tria tonal­na
  • dia­gno­sty­ka odru­chu strze­miącz­ko­we­go
  • szyb­ki pomiar stę­że­nia biał­ka CRP
  • cyto­lo­gia bło­ny ślu­zo­wej nosa i gar­dła

 

Scroll To Top