Od 1 stycznia do okulisty i dermatologa tylko ze skierowaniem

Do oku­li­sty i der­ma­to­lo­ga znów będą potrzeb­ne skie­ro­wa­nia od leka­rza rodzin­ne­go.

Od 1 stycz­nia 2015 r. do spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie oku­li­sty­ki i der­ma­to­lo­gii trze­ba mieć skie­ro­wa­nie. Zmia­na jest wpro­wa­dza­na przez resort zdro­wia w ramach pakie­tu kolej­ko­we­go, któ­ry ma skró­cić czas ocze­ki­wa­nia cho­rych na lecze­nie i popra­wić dostęp do spe­cja­li­stów. – W rze­czy­wi­sto­ści będzie kolej­ną barie­rą w lecze­niu, bo wydłu­ży się dro­ga do porad­ni spe­cja­li­stycz­nej.

Jak w dniu 10.04.2014 podał por­tal mp.pl “Mini­ster­stwo Zdro­wia przy­chy­li­ło się do postu­la­tów Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia i zapro­po­no­wa­ło w przed­sta­wio­nym dziś do kon­sul­ta­cji pro­jek­cie nowe­li­za­cji usta­wy o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych wpro­wa­dze­nie skie­ro­wań do oku­li­sty i der­ma­to­lo­ga. (…) W oce­nie MZ wpro­wa­dze­nie skie­ro­wań do oku­li­sty i der­ma­to­lo­ga powin­ni skró­cić kolej­ki do tych spe­cja­li­stów.”

Taka decy­zja, jak prze­ko­nu­je NFZ, pozwo­li zmniej­szyć kolej­ki do oku­li­sty i der­ma­to­lo­ga, ponie­waż to lekarz rodzin­ny przej­mie część ich obo­wiąz­ków.

Jak pod­kre­śla, z ana­liz prze­pro­wa­dzo­nych przez NFZ wyni­ka, że 70 proc. pacjen­tów poja­wia się u leka­rza oku­li­sty raz lub dwa razy w roku i wyma­ga tyl­ko pod­sta­wo­we­go bada­nia, któ­re zgod­nie z kom­pe­ten­cja­mi i w ramach posia­da­nej wie­dzy mógł­by wyko­nać lekarz POZ, np. zapa­le­nie spo­jó­wek, jęcz­mień. Dzię­ki temu pacjen­ci z bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny­mi scho­rze­nia­mi szyb­ciej dosta­ną się do leka­rza oku­li­sty.

MZ uwa­ża, że w przy­pad­ku der­ma­to­lo­ga - 60 proc. wizyt to wizy­ty jed­no­ra­zo­we. Jak tłu­ma­czy Krzysz­tof Bąk , część pacjen­tów zgła­sza się do spe­cja­li­sty tyl­ko z podej­rze­niem cho­ro­by, któ­rą zgod­nie z kom­pe­ten­cja­mi i w ramach posia­da­nej wie­dzy mógł­by potwier­dzić lub wyklu­czyć lekarz POZ, m.in. zapa­le­nie skó­ry, grzy­bi­ca.

Część leka­rzy uwa­ża, że zmia­ny są podyk­to­wa­ne wyłącz­nie oszczęd­no­ścia­mi. NFZ za pora­dę spe­cja­li­stycz­ną pła­ci śred­nio 60 zł, pod­czas gdy leka­rzom pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej pła­ci się ryczał­tem - ok. 8 zł.

(Źró­dło: Gazeta.pl)

Scroll To Top