Od 1 stycznia do okulisty i dermatologa tylko ze skierowaniem

Do oku­li­sty i der­ma­to­loga znów będą potrzebne skie­ro­wa­nia od leka­rza rodzin­nego.

Od 1 stycz­nia 2015 r. do spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie oku­li­styki i der­ma­to­lo­gii trzeba mieć skie­ro­wa­nie. Zmiana jest wpro­wa­dzana przez resort zdro­wia w ramach pakietu kolej­ko­wego, który ma skró­cić czas ocze­ki­wa­nia cho­rych na lecze­nie i popra­wić dostęp do spe­cja­li­stów. – W rze­czy­wi­sto­ści będzie kolejną barierą w lecze­niu, bo wydłuży się droga do poradni specjalistycznej.

Jak w dniu 10.04.2014 podał por­tal mp.pl “Mini­ster­stwo Zdro­wia przy­chy­liło się do postu­la­tów Naro­do­wego Fun­du­szu Zdro­wia i zapro­po­no­wało w przed­sta­wio­nym dziś do kon­sul­ta­cji pro­jek­cie nowe­li­za­cji ustawy o świad­cze­niach opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych wpro­wa­dze­nie skie­ro­wań do oku­li­sty i der­ma­to­loga. (…) W oce­nie MZ wpro­wa­dze­nie skie­ro­wań do oku­li­sty i der­ma­to­loga powinni skró­cić kolejki do tych specjalistów.”

Taka decy­zja, jak prze­ko­nuje NFZ, pozwoli zmniej­szyć kolejki do oku­li­sty i der­ma­to­loga, ponie­waż to lekarz rodzinny przej­mie część ich obowiązków.

Jak pod­kre­śla, z ana­liz prze­pro­wa­dzo­nych przez NFZ wynika, że 70 proc. pacjen­tów poja­wia się u leka­rza oku­li­sty raz lub dwa razy w roku i wymaga tylko pod­sta­wo­wego bada­nia, które zgod­nie z kom­pe­ten­cjami i w ramach posia­da­nej wie­dzy mógłby wyko­nać lekarz POZ, np. zapa­le­nie spo­jó­wek, jęcz­mień. Dzięki temu pacjenci z bar­dziej skom­pli­ko­wa­nymi scho­rze­niami szyb­ciej dostaną się do leka­rza okulisty.

MZ uważa, że w przy­padku der­ma­to­loga - 60 proc. wizyt to wizyty jed­no­ra­zowe. Jak tłu­ma­czy Krzysz­tof Bąk , część pacjen­tów zgła­sza się do spe­cja­li­sty tylko z podej­rze­niem cho­roby, którą zgod­nie z kom­pe­ten­cjami i w ramach posia­da­nej wie­dzy mógłby potwier­dzić lub wyklu­czyć lekarz POZ, m.in. zapa­le­nie skóry, grzybica.

Część leka­rzy uważa, że zmiany są podyk­to­wane wyłącz­nie oszczęd­no­ściami. NFZ za poradę spe­cja­li­styczną płaci śred­nio 60 zł, pod­czas gdy leka­rzom pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej płaci się ryczał­tem - ok. 8 zł.

(Źró­dło: Gazeta.pl)

Scroll To Top