Nowe możliwości diagnostyczne - USG płuc i opłucnej

Sza­now­ni Pań­stwo,

Od 1 czerw­ca 2012 roku Pra­cow­nia USG wpro­wa­dza do ofer­ty dia­gno­stycz­nej prze­zklat­ko­we bada­nie usg płuc i opłuc­nej.
Bada­nia wyko­nu­je dr Zbi­gniew Koby­lań­ski - spe­cja­li­sta endo­kry­no­log, cer­ty­fi­ko­wa­ny ultra­so­no­gra­fi­sta PTU.

Scroll To Top
Uni-Med