Mamy jeszcze terminy do specjalistów na NFZ

W dniu dzi­siej­szym uda­ło się “zor­ga­ni­zo­wać” dodat­ko­we punk­ty na przy­ję­cia pacjen­tów w porad­niach Ambu­la­to­ryj­nej Opie­ki Spe­cja­li­stycz­nej:
- zapi­sy w reje­stra­cji i przez inter­net https://przychodnia.sosnowiec.pl do Porad­ni Der­ma­to­lo­gicz­no-Wene­ro­lo­gicz­nej na 28.12 (ponie­dzia­łek do połu­dnia) i 29.12 (wto­rek po połu­dniu)

koniecz­ne jest waż­ne skie­ro­wa­nie od leka­rza POZ (z pro­ble­ma­mi wene­ro­lo­gicz­ny­mi przyj­mu­je­my bez skie­ro­wa­nia !!!)

Scroll To Top