Uratuj zęba - dr Bazarnik

Lek. den­ty­sta Zbi­gniew Bazar­nik - sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza z endo­don­cją mikro­sko­po­wą:

 • jedy­ny spo­sób na ura­to­wa­nie zęba przed usunięciem
 • nowo­cze­sne znie­czu­le­nie do lecze­nia (w tym kom­pu­ter The Wand)
 • cyfro­wa dia­gno­sty­ka obra­zo­wa wyso­kiej roz­dziel­czo­ści o zre­du­ko­wa­nej daw­ce pro­mie­nio­wa­nia Visu­aliX eHD
 • dokład­ne zlo­ka­li­zo­wa­nie i oczysz­cze­nie kana­łów korze­nio­wych pod mikro­sko­pem Leica
 • elek­tro­nicz­ny pomiar dłu­go­ści kana­łów przy pomo­cy endometru
 • ultra­dź­wię­ko­we udraż­nia­nie kana­łów korze­nio­wych i ich dezynfekcja
 • sto­so­wa­nie niklo­wo-tyta­no­wych NiTi narzę­dzi rota­cyj­nych oraz mikro­sil­ni­ka endo­don­tycz­ny zin­te­gro­wa­ne­go z endo­me­trem VDW Gold Reciproc
 • zabez­pie­cze­nie kana­łów przed ponow­nym sta­nem zapal­nym i infekcją
 • wypeł­nie­nie kana­łów cie­kłą guta­per­ką o ide­al­nie dobra­nej temperaturze
 • cyfro­wa radio­lo­gicz­na kon­tro­la prze­bie­gu lecze­nia na każ­dym jego etapie
 • Kli­ni­ka bez bólu” - atrau­ma­tycz­ne lecze­nie zębów
Scroll To Top
Uni-Med